I advertise: Talk nice and be nice

Hej Style Hunter.

019d87de196c098c661e007206874f19211f0432a6

Her på bloggen er tonen heldigvis god, så mit indlæg skal ikke ses som om jeg beklager mig over tonen her på bloggen.

Til gengæld synes jeg tonen på de sociale medier har udviklet sig til at være rigtig grov og personlig.

DR1 sender i øjeblikket en serie “Ti stille kvinde“, som netop handler om den grove tone der i dag anvendes på de sociale medier. Dette indlæg handler om en meget grov besked til dansk politiker Zenia Stampe på facebook. Hvor afsenderen nærmest siger at det er Zenias egen skyld at hun tabte sit barn og at det er godt hun ikke kan få flere børn.

Jeg er heller ikke enig med Zenias potitiske ståsted, men derfor kunne jeg aldrig finde på at være så personlig i mine kommentarer.

I programmet besøger værten Michael Jeppesen afsenderen af den omtalte besked. Afsenderen af  beskeden stiller op til interview, hvilket jeg har respekt for at han gør.

Under interviewet giver han udtryk for at han mener det han har skrevet, jeg synes dog jeg tydeligt kan fornemme hans frustrationer, som i virkeligheden nok er bevæggrunden for hans formuleringer.

01ec1d7abc4c57d0d75f2be45973331b9138a66772

Desværre er der rigtig mange andre lignende tilfælde, hvor mennesker som er uenige med et andet menneske bliver personlig og ondskabsfuld i deres argumenter.

Den anden dag skrev Juliane Axen et indlæg om hvilke kosmetiske forbedringer hun har fået lavet, og at hun synes hun var blevet smukkere.

Hendes kommentarfelt eksploderede i kommentarer, desværre var der også mange kommentarer her som var yderst personlige og ondskabsfulde.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være nødvendigt at skrive ondskabsfuldt, personligt og truende til et menneske man ikke kender, som bare har nogle meninger eller holdninger som er anderledes end ens egne.

Jeg vil gerne starte en “tal pænt bølge”, som meget gerne må vokse til en stor flodbølge, der kan skylle luften ren.

tal pænt

Jeg selv er opdraget til at respekterer andre mennesker og deres meninger. Teleselskabet Call me kampagne er stadig høj aktuel.

Selvfølgelig er det tilladt at have en anden mening end andre mennesker, og ja det er selvfølgelig tilladt at give udtryk for sin mening.

Men det er ikke acceptabelt at nedgøre, true og håne andre mennesker mens man gør det.

Det gode gamle råd om at være mod andre, som du ønsker de er mod dig er stadig gyldigt. Lad os omformulerer til:

Tal til andre, som du ønsker andre taler til dig.

Vil du være med til at skubbe denne bølge i gang og bidrage til at den bliver en flodbølge?

01e84ed1f8b6b85db54a9d7c7f239940b4dc113b37

Billederne i dette indlæg er prøvebilleder. Jeg tager rigtig mange prøvebilleder i øjeblikket for at lære at bruge mine nye foto lamper at kende.

Jeg ønsker dig en skøn fredag med masser af “god tone” og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad den gode tone brede sig)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter.

Here on the blog, the tone is thankfully good, so my post should not be seen as if I complain about the tone here on the blog.

However, I think the tone of social media have evolved to be really serious and personal.

DR1 currently broadcasting a series of “Shut up woman,” which is exactly about the serious tone used today on the social media. This post is about a very serious message to Danish politician Zenia Stampe on facebook. Where the sender almost say that it is Zenia’s own fault that she lost her child and that it is good she can not have more children.

I do not agree with Zenia’s potitiske standpoint, but that’s why I could never find to be so personal in my comments.

The program visiting host Michael Jeppesen sender of an announcement. The sender of the message is available for interview, which I respect that he does.

During the interview he expresses that he believes what he has written, I think, however, I can clearly sense his frustrations, which in reality is probably the rationale of his formulations.

Unfortunately, there are many other similar cases where people who disagree with another human being personal and vicious in their arguments.

The other day wrote Juliane Axen a post about what cosmetic improvements she has made, and that she thinks she was beautiful.

Her comment box exploded in the comments, unfortunately there were also many comments here that was extremely personal and vicious.

I can not understand why it should be necessary to write viciously, personally and intimidating to someone you do not know who just have some opinions or attitudes that are different from one’s own.

I would like to start a “watch your wave”, which more than welcome to grow to a large tidal wave that may rinse the air, and help the nice talk.

I myself was brought up to respect other people and their opinions. The telecom company Call me campaign is still high current.

Of course it is allowed to have a different opinion than other people, and yes of course it is allowed to express his opinion.

But it is not acceptable to demean, intimidate and taunt other people while doing it.

The good old advice about being unto others as you would they have against you is still valid. Let’s rephrase to:

Talk to others as you want others talk to you. I advertise: talk nice

Do you want to push this wave started and help it to be a tidal wave?

The images in this post are sample pictures. I take a lot of test shots at the moment to learn how to use my new photo lamps to know.

I wish you a great Friday with lots of “good manners” and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the good tone spread)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.