Are you thinking about how you communicate?

Hej Style Hunter

Pencil & Heels 5

Jeg håber ikke du er blæst helt væk her i vores danske sommer storm. Jeg er kommet helt igen stormen og håber snart på lidt mere sol og varme igen.

Dagens indlæg handler endnu en gang om hvordan vi kommunikerer på de forskellige medier. En ting er at det skrevne altid opleves mere hårdt end det talte, en anden ting er at nogen mennesker er direkte ondskabsfulde når de kommenterer.

Jeg er faldet over denne video om CYBERBULLYING

Videoen illustrerer konsekvenserne som de hårde ord kan have.

Videoen er lavet af den smukke beauty blogger Em Ford. Em Ford laver beauty tutorials, hvor hun lægger smuk makeup og viser, hvordan man kan dække acne og andre hudproblemer.

For omkring 3 måneder siden ændrede hun sin metode en lidt – hun begyndte at poste billeder af sig selv uden makeup på de sociale medier. Videoen viser nogle af de kommentarer hun modtog (gode som dårlige) og er et eksempel på cyberbullying, som bloggere og andre som deler billeder på de sociale medier bliver udsat for.

Jeg har ført skrevet om at man skal tie stille hvis man ikke kan sige noget pænt. Det er faktisk også noget jeg har lært af mine forældre og bedsteforældre. Og jeg mener helt klart at det er en værdi vi skal have tilbage. Jeg kan ikke forstå hvorfor det er nødvendigt at nedgøre andre mennesker. Hvis nogen tror de bliver større og bedre af det, så kan jeg fortælle at i mine øjne er personer som ikke kan tale pænt og respekterer andre mennesker, er nogle meget små mennesker.

Selvfølgelig må man gerne have en anden opfattelse af tingene, men det er stadig ikke en undskyldning for at blive ondskabsfuld. Og jeg synes det er ondskabsfuldt at blive personlig.

I mine øjne er Em Ford en fantastisk kvinde som gerne vil hjælpe andre kvinder til at overkomme deres hudproblemer og fremstå som den bedste version af dem selv. Og det er præcis den samme vison jeg har for mine blog posts, jeg ønsker også at inspirerer og hjælpe andre kvinder til at fremstå som den bedste version af dem selv.

Em Ford har  valgt at lave denne video for at vise, hvordan sociale medier kan sætte urealistiske forventninger til mænd og kvinder. Hun mener, at vi i dag er vant til at se falske billeder af perfektion, som vi sammenligner os med, og at vi dermed har urealistiske skønhedsidealer. Og jeg er helt enig, vi er alle bare mennesker, og vi skal huske at alle mennesker har noget som er smukt. Det gælder bare om at øve sig i at få øje på det.

Og ja, vi har alle hver vores små og store ting at slås med. Og jeg synes Internettet er et fantastisk sted, hvor man kan finde andre i samme båd og få inspiration til at overkomme evt. udfordringer.

Har du også oplevet cyberbullying? og hvad gør du når du oplever det? Jeg har før skrevet at det er en god ide at skrive at det ikke er i orden at udsætte nogen for cyberbullying. Man kan når man ser en ondskabsfuld kommentar, kan man kommenterer at at cyberbullying ikke er i orden. Nogen gange skyldes de ondskabsfulde kommentarer at afsenderen ikke har tænkt tanken til ende inden der er trykket “Enter”.

Jeg må også indrømme at jeg ikke kan se videoen uden at blive utrolig ked af det, jeg kan ikke lade være med at tænke på hvordan jeg ville have det, hvis det var mig der blev udsat for sådanne kommentarer. Jeg håber derfor at de personer som har skrevet de ondskabsfulde kommentarer ser videoen og ændrer deres adfærd.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Talk nice)

English Translation

Hello Style Hunter
I hope you’re not blown away completely here in our Danish summer storm. I have come fully back the storm and hope soon to little more sun and heat again.

Today’s post is once again on how we communicate in different media. One thing is that the writing is always experienced more hard than the spoken, another thing is that some people are directly evil when commenting.

I stumbled upon this video about cyberbullying

The video illustrates the consequences that the harsh words may have.

The video is made of the beautiful beauty blogger Em Ford. Em Ford makes beauty tutorials where she lays beautiful makeup and shows how to cover acne and other skin problems.

For about three months ago she changed his approach one bit – she began posting pictures of herself without makeup on social media. The video shows some of the comments she received (good and bad) and is an example of cyberbullying, as bloggers and others who share photos on social media are exposed.

I have led written about that you should keep quiet if you can not say something nice. In fact this is something I have learned from my parents and grandparents. And I strongly believe that it is a value we need back. I can not understand why it is necessary to belittle other people. If anyone thinks they are bigger and better of it, so I can tell you that in my eyes is people who can not speak nicely and respect other people, some very small people.

Of course, one would have a different view of things, but it’s still not an excuse to be malicious. And I think it’s cruel to be personal.

In my eyes Em Ford an amazing woman who would like to help other women to overcome their skin and emerge as the best version of themselves. And it is exactly the same vison I have for my blog posts, I also want to inspire and help other women to emerge as the best version of themselves.

Em Ford has chosen to make this video to show how social media can set unrealistic expectations for men and women. She believes that today we are accustomed to seeing false images of perfection, which we compare ourselves, and that we therefore have unrealistic beauty ideals. And I totally agree that we are all just people, and we must remember that all people have something that is beautiful. It’s just to practice how to spot it.

And yes, we all have our little and big things to contend with. And I think the Internet is a great place where you can find others in the same boat and inspiration to overcome possible. challenges.

Have you also experienced cyberbullying? and what do you do when you experience it? I have previously written that it is a good idea to write that it is not okay to expose anybody to cyberbullying. It is when you see a catty comment, one can comment that that cyberbullying is not in order. Sometimes due to the vicious comments that the sender does not intend idea to end before pressing “Enter.”

I must also admit that I can not watch the video without being incredibly sad, I can not help but think of how I would feel if it was me who was subjected to such comments. I therefore hope that the people who have written the cruel comments sees the video and change their behavior.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Talk nice)

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.