Exude self-esteem

Hej Style Hunter

Exude self-esteem

Dagens inspo “Exude self-esteem” giver mulighed for at arbejde med selvtilliden og lade personligheden skinne igennem.

Exude self-esteem

Jeg er heldig jeg har både god selvtillid og højt selvværd,  Og der er forskel på selvværd og selvtillid. Meget kort sagt, så er selvværd det du ER imens selvtillid er det du kan, og har.

Exude self-esteem

Hvis du har lavt selvværd og har svært ved at tænke positive tanker om dig selv kan du arbejde med denne øvelser for at øge dit selvværd:

Exude self-esteem

Overvej om denne tanke VIRKELIG er sandheden/fakta , eller om det er en formodning (altså noget du tror). EKSEMPEL:  Jeg har lavet en fejl på mit arbejde, og får straks tanken: “jeg duer da heller ikke til noget”.

En negativ tanke som påvirker mig følelsesmæssigt, og som påvirker mit selvværd.

Er den tanke sand? Nej, der er jo noget jeg duer til ( jeg kan lave lækker mad, jeg er en god veninde, jeg lavede alle opgaverne rigtige i sidste uge m.m.)

Exude self-esteem

ALTSÅ: jeg er duer til noget, og derfor er  min tanke om at “jeg ikke duer til noget” , en automatisk negativ tanke, som jeg har for vane at bilde mig selv ind = EN FORMODNING

 • Hvilke konsekvenser har det for dig at tænke den NEGATIVE tanke ( følelser, humør m.m.)
 • Hvad er værdien af at tænke denne negative tanke ( på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen værdi og  10 er høj værdi)
 • Hvilken tanke kunne du vælge at tænke i stedet for?
 • Hvad vil konsekvensen være, at tænke den nye tanke i stedet?
 • Hvad vil værdien af denne tanke være (på en skala fra 0 – 10)
 • Hold nu fast i, og gentag denne nye tanke, hver gang den gamle/negativ tanke dukker op.
 • Det kan virkelig føles kunstigt, og svært i starten – jeg lover dig, at det ER et spørgsmål om træning. (Husk på hvor mange år du automatisk bare har tænkt den negative tanke). Hvis du kunne lære at læse, cykle, køre bil eller andet der var rigtig svært da du skulle lære det, så kan du også lære dette,  som er et super vigtigt skridt, for at slippe af med et lavt selvværd.

Den gamle negative tanke vil helt sikkert dukke op igen, og det er ikke fordi denne øvelse ikke virker, det er simpelthen fordi din gamle negative tanke er så fastgroet, at det tager noget tid at udrydde den.

Exude self-esteem

Rød er 2017 farve, en farve som udstråler selvtillid. Det er grunden til jeg til dagens look har valgt et rød skirt og røde heels.

Exude self-esteem

Jeg ønsker dig en dejlig dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hi Style Hunter

 

Today’s inspiration “Exude self-esteem” allows you to work with self-esteem and let personality shine through.

 

I’m lucky I have both good self-esteem and high self-esteem, and there is a difference between self-esteem and self-esteem. In short, self-esteem is what you are while self-confidence is what you can and have.

 

 

If you have low self-esteem and find it hard to think of positive thoughts about yourself, you can work with these exercises to increase your self-esteem:

 

Consider this thought REALLY is the truth / facts, or if it’s a presumption (that’s something you think). EXAMPLE: I have made a mistake in my work and immediately get the idea: “I do not mind anything either.”

A negative thought that affects me emotionally and affect my self-esteem.

Is that thought true? No, I’m doing something (I can make delicious food, I’m a good friend, I did all the tasks right last week, etc.)

ALWAYS: I’m doves for something, and therefore I’m thinking that “I’m not dying for something”, an automatic negative thought that I’m used to imagine myself = A PROMOTION

 • What consequences does it have for you to think of the negative thoughts (emotions, mood, etc.)
 • What is the value of thinking this negative thought (on a scale from 0-10, where 0 is no value and 10 is high value)
 • What thought could you choose to think instead of?
 • What will the consequence be to think the new thought instead?
 • What will the value of this thought be (on a scale from 0 to 10)
 • Hold on and repeat this new thought each time the old / negative thought appears.

It can really feel artificial and hard at first – I promise you that it is a matter of training. (Remember how many years you’ve automatically thought about the negative thought). If you were able to learn to read, ride a bike, drive a car or something that was very difficult to learn, you can also learn this, which is a very important step to get rid of low self-esteem.

The old negative thought will surely reappear and it’s not because this exercise does not work, it’s simply because your old negative thought is so firm that it takes some time to eradicate it.

 

Red is 2017 color, a color that radiates self-esteem. That’s why I’ve chosen a red skirt and red heels for today’s look.

 

I wish you a wonderful day while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

4 Comments

 1. Der er godt nok ikke noget at klage over i dag ???

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.