Understand feelings and thoughts

Hej Style Hunter

understand feelings and thoughts 7

Mine tanker drøner rundt i mit hoved – og jeg kan ikke lade være med at reflekterer over mit liv og ikke mindst prøve to understand one’s feelings and thoughts.

Jeg har hele mit liv forsøgt at gøre alt – også binde knude på mig selv for at blive accepteret og elsket, samtidig med jeg på en måde har spændt ben for mig selv.

understand feelings and thoughts 1

Jeg har gået med en indre følelse af at jeg ikke var værd at være sammen med, så meget at det er blevet til en selvopfyldende profeti. Fordi den indre følelse blev også min virkelighed. Jeg var sammen med en person som hellere ville foretage sig ting alene og væk fra mig. I starten var det en gang i mellem men efterhånden blev det mere og mere ind til det var næsten var et permanent fravær.

understand feelings and thoughts 2

For mig lå stilheden i farten, for når jeg havde travlt kunne jeg ikke mærke min smerte. Jeg havde ganske enkelt travlt, fordi der var noget i min egen historie jeg flygtede fra. Problemet var bare at når jeg var i hurtighedens vold, var følelseskvaliteter jeg savnede som medfølelse, tilgivelse, empati og taknemmelighed helt uden for min rækkevidde.

Jeg troede ubevidst, at hvis jeg ikke hele tiden knoklede for at blive accepteret, anerkendt og elsket, ville jeg blive valgt fra og være alene og til sidst blive opløst.

understand feelings and thoughts 4

Jeg har været er bange for, at mærke min gammel følelse af ikke at være elsket og derfor knoklede jeg endnu mere for at blive elsket, accepteret og anerkendt. Måske er det også derfor, at jeg ikke sagde fra og nej, men i stedet satte tempoet op i mit liv.

Nu har jeg på en måde været så heldig at mit liv er blevt vendt på hovedet og jeg har nu fået mulighed for at lave om på mine gamle mønstre. Jeg er blevet tvunget til at sætte tempoet ned og dermed er jeg også tvunget til at lytte til mig selv. At lære at accepterer mig selv og mine grænser.

understand feelings and thoughts 3

Jeg er så heldig at jeg fordi jeg er blevet tvunget til at sætte tempoet ned, har jeg fået ro til at mærke mig selv og mine følelser, jeg har fået tid til at reflekterer over og forstå min andel i min nuværende situation. Uanset hvor svært det er, er jeg nødt til at erkende min andel af ansvaret, for uden erkendelse kan jeg ikke ændre på mit fremtidige liv.

understand feelings and thoughts 6

Jeg ved at jeg søger nærvær og sandheden er at nærværet kun kan blomstrer i stilhed og ro – fordi der er nødt til at være stilhed før jeg kan erkende hvordan jeg lever mit liv til? Hvordan er kvaliteten af mine øjeblikke? Ikke i i fortiden eller fremtiden, men lige nu. Hvordan er mit liv nu, lige nu? og hvordan vil jeg leve mit liv? Hvad skal jeg ændre for at leve det liv jeg gerne vil leve?

understand feelings and thoughts 8

Hvordan lever du dit liv? er du også ramt af tidssygen?, løber du hurtigere og hurtigere? Hvis du gør råder jeg dig til at  standse og træde ind i nærværet. Når du har givet slip og opdager evigheden i nuet, får du tid og løber ikke håbløst bagefter en tid, der aldrig bliver nok af samtidig med du bedre kan passe på dig selv og undgå den mur jeg mødte.

understand feelings and thoughts 12

Hvis du vil læse mere om tidssygen og om at leve i nuet kan du læse mere på Bettina Vilmuns blog her. Hun har virkelig mange interessante indlæg om nærvær og om at være tilstede i nuet.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

My thoughts running around in my head – and I can not help but reflect on my life and not at least try two understand one’s feelings and thoughts.

I have my whole life trying to make everything – even tie the knot on myself to be accepted and loved, while I somehow frustrated myself.

I’ve gone with an inner feeling that I was not worth being with, so much that it has become a self-fulfilling prophecy. Because the inner feeling was also my reality. I was with someone who would rather do things alone and away from me. In the beginning it was once in a while but gradually became more and more into it was almost a permanent absence.

For me was the silence of the move, because when I was busy, I could not feel my pain. I had simply busy because there was something in my own story I fled. The problem was that when I was in quick sake of violence, was feeling qualities I missed as compassion, forgiveness, empathy and gratitude completely out of my reach.

I thought subconsciously that if I’m not constantly worked hard to be accepted, recognized and loved, I would be selected from and be alone and eventually be dissolved.

I have been afraid, to feel my old feeling of not being loved so bony I am even more to be loved, accepted and recognized. Perhaps this is also why I did not say from and no, but instead slowed up in my life.

Now I have somehow been lucky enough that my life HEREBY turned upside down and I have now been able to change my old patterns. I have been forced to slow down and thus I am also forced to listen to myself. To learn to accept myself and my limits.

I am fortunate that I am because I have been forced to slow down, I’ve got peace to label myself and my feelings, I have had time to reflect on and understand my share in my current situation. No matter how hard it is, I have to recognize my share of responsibility, because without awareness, I can not change my future life.

I know that I seek the presence and the truth is that presence can only bloom in silence and calm – because there have to be quiet before I can recognize how I live my life? How is the quality of my moments? Not in the past or the future, but right now. How is my life now, right now? and how I live my life? What should I change in order to live the life I want to live?

How do you live your life? you are also affected by tidssygen ?, you run faster and faster? If you do, I advise you to stop and enter into the presence. Once you have let go and find eternity in the moment, you get time and not running hopelessly behind a time that never gets enough of while you can better take care of yourself and avoid the wall I met.

To read more about tidssygen and about living in the moment, you can read more on Bettina Vilmuns blog here. She really has many interesting posts about the presence and being present in the moment.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.