Holding on to myself

Hej Style Hunter

Boyish 6

Hvis du har læst mit sidste indlæg så ved du at jeg i øjeblikket kæmper med næb og klør for at holde fast i mig selv. Lige nu er mit liv bestemt ikke for pattebørn. Lige nu gør jeg alt for at Holding on to myself.

Boyish 2

Jeg er uden bolig om tre måneder og derfor bruger jeg lige nu den smule klarsyn og energi jeg har på at finde et nyt sted at bo. Med andre ord jeg har igangsat projekt ny begyndelse.

Boyish 4

Min nuværende situation har tvunget mig til at kigge godt og grundigt på mig selv, og jeg må desværre indrømme at jeg ikke har været særlig god til at passe på mig selv. I stedet har jeg tilladt at jeg gennem det sidste 1 1/2 år har været utrolig stresset og med en skilsmisse oven i – ja så er det ikke den store videnskab at forstå at jeg ikke kan klare mere lige nu.

Boyish 3

Det er ikke sjovt at skulle erkende at jeg har svigtet mig selv og undladt at passe på mig selv. For når alt kommer til alt så er der kun mig til at passe på mig. Men i stedet har jeg tilladt, og accepteret for meget samt pisket mig selv til mit det yderste. Og sandheden er at hvis jeg så andre blive udsat for det samme som jeg har udsat mig selv for, ville jeg have gjort alt i min magt for at stoppe det.

Jeg ved desværre godt hvorfor jeg accepterer sådan en behandling som jeg hverken ville byde eller tillade andre at blive udsat for. Jeg tror ikke jeg er mere værd og at jeg kun kan blive accepteret, anderkendt og elsket hvis jeg gør mig fortjent til det – hvis jeg yder det ekstreme, hvis jeg lader andre køre mig over og ikke holder på min ret.

Boyish 1

Baggrunden for at jeg passer så dårligt på mig selv, ligger i min barndom og den logik som jeg forstod da jeg var en ganske lille pige. Jeg har desværre ikke lært det mest basale barnelærdom, i stedet har jeg drevet rovdrift på min styrke – og det er min styrke som har bragt mig til hvor jeg er i dag. Og jo – jeg synes faktisk jeg har klaret det godt, problemet er bare at jeg ikke kan fortsætte på denne måde.

Derfor har jeg besluttet at jeg må tilbage på “skolebænken” og lære den basale barnelærdom om  at elske og anerkende mig selv, fordi når jeg gør det vil jeg også være i stand til at sige fra og kommunikerer til andre hvor mine grænser er og hvad jeg vil og ikke vil.

Jeg ved at dette vil blive en både svær og hård rejse, og jeg indbyder dig til at følge med på min rejse ny begyndelse.

Boyish 7

Jeg deler dette med dig af flere grunde, en af grundene er at det er terapeutisk for mig at skrive mine tanker ned, og den anden grund er at jeg er sikker på jeg ikke er den eneste som kan have glæde af dette.

Hvis du er stresset og oplever at du har, koncentrationsbesvær, tankemylder, øget brug af stimuli, forværring af andre lidelser, irriteret og aggression, uforklarlige smerte, oplever forvirring og er fraværende, dårlig nattesøvn, er mindre social samt at du har manglende erkendelse af at du er stresset. Så skal du passe på, fordi det er farligt at være stresset i lang tid, og du kan ende med at pådrage dig en depression.

Jeg kan på ingen måde anbefale at overhøre signalerne på stress. Det gjorde jeg og jeg kæmper lige nu en kamp for at få mit liv tilbage på sporet.

Boyish 8

Du kan følge med her på bloggen, hvor jeg løbende vil fortælle om mit projekt “Ny begyndelse” – min rejse mod at få mit liv tilbage på sporet.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

If you’ve read my last post then you know that I am currently fighting tooth and nail to hold on to myself. Right now my life is certainly not horrid beasts. At the moment I am doing everything to Holding on to myself.

I am homeless in three months and therefore I right now use what little vision and energy I have in me to find a new place to live. In other words, I have initiated the project new beginning.

My current situation has forced me to look well and truly on myself, and unfortunately I have to admit that I have not been very good at taking care of myself. Instead I allowed that I over the past 1 1/2 year were being incredibly stressed and with a divorce on top of that – yes it’s not rocket science to understand that I could not take anymore.

It’s not fun to have to admit that I have failed myself and failed to take care of myself. Because after all, there’s only me to take care of me. But instead, I have allowed and accepted too much and whipped myself to my braking point. And the truth is that if I saw others being exposed to the same treatment as I had exposed myself, I would have done everything in my power to stop it.

I know, unfortunately well why I accept the treatment that I would neither offer or allow others to be exposed to. Sadly I do not think I’m worth more and that I can only be accepted acclaimed and loved if I work hard to deserve it – if I provide the extreme, if I let others run me over and do not keep on my right.

The reason why I take so poorly care of myself is in my childhood and the logic which I understood when I was a very little girl. Unfortunately, I have not learned the most basic child learning, instead I have overexploited my strength – and yes it is my strength that has brought me to where I am today. And yes – I actually think I have done well, the problem is that I can not continue this way.

Therefore, I have decided that I must go back to “school” and learn the basic child learning to love and recognize myself because when I do I will also be able to speak out and communicate to others where my limits are and what I will and will not.

I know that this will be both severe and a hard journey, and I invite you to follow in my journey toward my new beginning.

I share this with you for several reasons, one reason is that it is therapeutic for me to write my thoughts down, and the second reason is that I’m sure I’m not the only one who can benefit from this.

If you are stressed and feel that you have difficulty concentrating, excessive thoughts, increased use of stimuli, worsening of other ailments, irritated and aggression, unexplained pain, experiencing confusion and absent, poor night’s sleep, less social and you have lack of awareness that you are stressed. So be careful, because it is dangerous to be stressed for a long time, and you may end up incurring depression.

I can not recommend to ignore the signals of stress. I did and I’m struggling right now a struggle to get my life back on track.

You can follow this blog, where I will continually tell about my project “New beginning” – my journey to get my life back on track.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. God formiddag Janie du går gennem noget hårdt det giver jeg dig ret i , jeg tror på dig og støtter dig . Det er stort du deler din hverdag med os . Du er ikke alene. rigtig god bedring og weekend …

  VH. Christian

  • Hej Christian

   Ja det er ikke en hyggetur lige pt. Dejligt at du tror på mig, hvilket jeg også selv gør. Og jo det kræver lidt at dele mit liv lige nu hvor det ikke er så kønt. Kan det hjælpe andre at få indblik i min kamp, er det det hele værd for mig.

   Tak for din støtte og også en herlig søndag til dig.

   Knus

   Janie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.