Thank you 2014 and – fashion vs style

Hej Style Hunter

Girls Night out 1

2014 er stærkt på vej mod sin afslutning. Jeg synes 2014 har været en fantastisk år for min blog som virkelig har vokset sig stor. 2014 har også været året hvor jeg har fundet mit fodfæste her i blogland. Bloggen er kun godt 2 år.

Jeg har flere gange fået af vide af mere erfarne bloggere at der godt kan gå noget tid før man som blogger finder sit område – sin passion. Jeg har altid været interesseret i mode og stil, i mange år syede jeg alt mit tøj selv. Det var jeg vil med, fordi jeg på den måde kunne forme mine outfits præcis som jeg gerne ville.

De senere år er mit sy arbejde trådt lidt i baggrunden, måske fordi jeg fik travlt med så mange andre ting og måske fordi jeg synes det var blevet dyrt at sy sit eget tøj, i stedet fik jeg afløb for min kreativitet gennem at designe smykker.

For godt 2 år siden fik jeg lyst til at lave min egen blog – en blog om mode og inspiration. Jeg var super heldig, fordi min blog hurtigt fik mange læsere. Det at jeg hurtigt fik mange læsere gav mig blod på tanden, og jeg gik all in på at lære bloggeriet at kende.

For et år siden blev jeg fast gæsteblogger på Lagersalg.nu blog www.tojoutlet.dk hvor jeg skriver indlæg ca. hver 14 dag. Så jeg må sige at det at drive en populær blog og være fast gæsteblogger kræver rigtig meget tid. I dag har jeg slet ikke tid til at sy, jeg vælger i stedet at bruge den tid jeg har på at blogge og designe smykker.

Girls Night out 3

2014 var også året hvor jeg har fået sporet bloggen derhen hvor min passion ligger. Jeg har nævnt det før, men siger det alligevel igen. Min vision er at kvinder lære at anerkende deres egen skønhed.

Mit mål er at jeg med mine daglige blogindlæg, kan give kvinder uanset alder, størrelse og økonomi inspiration til hvordan de kan fremhæve deres individuelle skønhed og stil.

Jeg blev opmærksom på at alle de modeblogs som jeg læste alle handlede om designertøj – dyrt eller de som kaldes budgetvenligt tøj, som mange ikke har råd til. Faktisk er det de samme som gør sig gældende for de forskellige mode magasiner.

Jeg er ked af at nogen kvinder opgiver at være smarte, fordi de får et fejlagtigt indtryk af at man kun kan være moderne og smart hvis man kan købe det dyre tøj eller designer tøj. Jeg vil med min blog vise at du kan være smart og stilfuld i ganske almindeligt tøj som er købt i HM, Vila, Vero Moda, Only, Gina Tricot eller andre lignende almindelige mærker.

At være stilfuld og smart handler ikke om mode og tendenser, men om hvordan du sætter dine outfit sammen så de matcher din personlige stil og samtidig komplimenterer dig og fremhæver dine smukke sider. Og det er lige præcis hvad min blog er kommet til at handle om.

Girls Night out 4

Jeg ændrede bloggens retning fordi jeg var blevet opmærksom på at min blog mest handlede om hvad jeg købte og fik af nye ting, hvilket jeg ved nogen af mine læsere syntes var for meget.

Jeg begyndte at tænke på hvad det i virkeligheden var jeg gerne ville med min blog. Da jeg først havde fundet ud af hvad jeg ville, skulle jeg i stedet fokuserer på hvordan jeg skaber stylish outfit.

I forbindelse med mine overvejelser omkring bloggens indhold fandt jeg ud af, at der var lavet flere undersøgelser af hvordan vi kvinder udnytter de items vi har i vores closet. Faktum er at vi kun bruger 20 % af alt det tøj vi har i vores closet. 80 % hænger bare og optager plads.

Den påstand synes jeg var så vild at jeg blev nødt til at studerer billeder af mine daglige outfit, og jeg måtte indrømme at jeg heller ikke var særlig god til at anvende alle items i mit closet. Faktisk gik nogle af mine outfit igen og igen – jeg satte mine outfit sammen med præcis de samme items.

Da jeg samtidig på Instagram blev opmærksom på de månedlige fashion challenges, tænkte jeg at jeg måtte kreere mine egne fashion challenges – mine egen månedlige stil inspiration.

Derfor skabte jeg i June Styleangel.dk, hvor jeg hver måned poster en stil inspiration. Denne stilinspiration poster jeg også på Angelqueenblogs Instagram profil. Det var noget som satte skub i antallet af følgere på Instagram, hvor bloggen i dag har 1400 følgere.

Stil og mode er to forskellige ting. Stil er en måde hvor du kan udtrykke hvem du er uden at tale. Man kan også sige at mode kan købes og stil er noget du besidder.

Og bedst af alt – stil er noget du kan lære. Hvis du kender din egen stilkerne – hvad du bedst kan lide og hvad der passer bedst til dig,  og du styler dine outfit så de passer til din kropstype – komplimenterer din krop og får din skønhed frem.

Husk på af mode er noget du tilbydes 4 til 8 gange om året og stil er de items du vælger fra moden. Husk på at mode handler om at salg og profit. Hvorimod stil ikke kræver du køber nye items, men i stedet fokuserer på hvordan du sammensætter dit outfit.

Jeg kan mærke at jeg har fundet mit interesse felt – bloggens emne. Til gengæld ved jeg allerede nu at bloggen fortsat vil udvikle sig, men at det fortsat vil være i relation til stil og styling.

Girls Night out 2

Dette outfit er et “Girls Night out” som er blazer fra HM, paillet BH fra HM, nederdel fra Gina Tricot, heels fra Nixi, øreinge fra JEWLSCPH, halskæde fa Chanti, armbånd by Biehl, Månesten, Pernille Corydon og Kobra samt ringe fr pandora, Spinning, Jewelry and Love, Månesten samt Pieces Julie Sandlau.

Dette indlæg var en opsamling på 2014 og en forklaring på hvorfor bloggen pludselig justererede kursen fra mode til stil og styling. Jeg vil gerne takke dig fordi du følger med på bloggens rejse og jeg håber du synes at kursændringen har været en positiv fornyelse af bloggen.

Jeg planlægger også at lave et indlæg som fortæller dig lidt om hvilke håb og drømme jeg har for bloggen i 2015.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og takker dig fordi du rejser med på min spændende stil og stylinsrejse.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

2014 is fast approaching its end. I think 2014 has been a fantastic year for my blog which has really grown. 2014 was also the year where I have found my footing here in blog land. The blog is only about 2 years.

I have repeatedly been told by more experienced bloggers that there may well be a while before you as a blogger finds its territory – his passion. I have always been interested in fashion and style, for many years I sewed all my clothes myself. It was, I will, because I in this way could shape my outfits exactly as I would like.

In recent years, my sewing work receded into the background, maybe because I got busy with so many other things and maybe because I think it was expensive to sew her own clothes, instead I got an outlet for my creativity through designing jewelry.

Just over 2 years ago, I wanted to create my own blog – a blog about fashion and inspiration. I was super lucky because my blog quickly got many readers. The fact that I quickly got many readers gave me a taste and I went all in on learning blogging Ministry to know.

A year ago I was a regular guest blogger on Lagersalg.nu www.tojoutlet.dk blog where I write posts about every 14 days. So I must say that to run a popular blog and be a regular guest blogger requires a lot of time. Today I do not have time to sew, I choose instead to use the time I have on blogging and designing jewelry.

2014 was also the year where I have been tracked blog to where my passion lies. I have mentioned it before, but say it anyway again. My vision is that women learn to recognize their own beauty.

My goal is that I with my daily blog posts, can give women regardless of age, size and economy inspiration on how they can emphasize their individual beauty and style.

I was aware that all the fashion blogs that I read all traded on designer clothes – expensive or they called budget-friendly clothing that many can not afford. Actually it is the same as applies to the various fashion magazines.

I’m sorry to any women give to be smart, because they get a false impression that one can only be modern and smart if you can buy the expensive clothes or designer clothes. I want my blog show that you can be smart and stylish in ordinary clothes purchased in HM, Vila, Vero Moda, Only, Gina Tricot or other similar common brands.

Being stylish and smart is not about fashion and trends but about how you put your outfit together to match your personal style while compliment you and highlights your beautiful pages. And that is exactly what my blog has come to act on.

I changed the blog’s direction because I was aware that my blog is most focused on what I bought and got new things, which I know some of my readers thought it was too much.

I started thinking about what it really was, I wanted to do with my blog. Once I figured out what I wanted, I had to focus instead on how I create stylish outfit.

For my thoughts on the blog’s content, I found out that there had been more studies of how women use the items we have in our closet. The fact is that we only use 20% of all the clothes we have in our closet. 80% just stuck and occupies space.

The claim seems I was so crazy that I had to study the pictures of my daily outfit, and I had to admit that I am not very good at using all the items in my closet. Actually went some of my outfit again and again – I put my outfit together with the exact same items.

When I simultaneously on Instagram became aware of the monthly fashion challenges, I thought that I had to create my own fashion challenges – my own monthly style inspiration.

Therefore I created in June Styleangel.dk where I monthly records a style inspiration. This style inspiration items I also at Angel Queen Blogs Instagram profile. It was something which boosted the number of followers on Instagram, where the blog today has 1,400 followers.

Fashion vs style: Style and fashion are two different things. Style is a way you can express who you are without speaking. One can also say that fashion can be bought and style is something you possess.

And best of all – style is something you can learn. If you know your own style core – what you like and what suits you best, and you style your outfit to suit your body type – compliments your body and get your beauty forward.

Recall of fashion is something you offered 4-8 times a year and style are the items you choose from mature. Remember that fashion is all about sales and profits. Whereas style does not require buying new items, but instead focuses on how to put together your outfit.

I can feel that I have found my field – the blog topic. On the other hand, I know now that the blog will continue to evolve, but it will continue to be in terms of style and styling.

This outfit is a “Girls Night Out” which is blazer from HM, sequin bra from HM, skirt from Gina Tricot, heels from Nixi, øreinge from JEWLSCPH, necklace fa Chanti, bracelets city Biehl, Moonstone, Pernille Corydon and Kobra and call fr pandora, Spinning, Jewelry and Love, Moonstone and Pieces Julie Sandlau.

This post was a collection of 2014 and an explanation of why the blog suddenly adjust readiness rate from fashion to style and styling. I want to thank you because you follow it on the blog’s travel and I hope you think that change has been a positive renewal of the blog.

I also plan to make a post that tells you a little about the hopes and dreams I have for the blog in 2015.

I wish you a lovely evening and thank you because you travel with my exciting style and stylinsrejse.

ILYG (Let fashion games begin)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.