You win the war against obesity with Paleo food

God herlig dag og velkommen på bloggen.

IMG_0769

I har besøg af gæsteblogger Kenneth Lau Rentius fra bloggen Fastrace.dk

DSCN2397

 

Jeg håber du vil finde Kenneths indlæg spændende, for det gør jeg.

Du skal ikke snydes for dagens outfit – det kommer efter Kenneths indlæg.

——————————————————————————————————————-

Allerførst tak fordi jeg måtte gæsteblogge her på angelqueen.dk. Mit indlæg handler om det der optager mig lige nu og som samtidigt har stor betydning for mit fysiske velvære. Og nej, dette emne er ikke kun forbeholdt kvinder – der er også mænd, der interesserer sig for sit udseende og plejer deres forfængelighed. Jeg er en af dem J

Igennem tiden har jeg hørt og læst om mange vidunderkure, om slankeprodukter hvor man nærmest forsvinder inde man har spist det, om kirurgiske indgreb over til det sidste nye, nemlig laserbarbering af fedtet omkring maven.  Det sidste synes alligevel ganske drastisk og jeg føler bestemt ikke trang til at blive ”brunet” som en anden steg, der lige skal vendes på panden inden den smides i ovnen. Et billede hvor jeg står med creme brulee brænderen dukker op …

For godt fire uger siden sad jeg og så et tv-program, der havde sat spot på vores overdrevne brug af sukker og tog seerne med på en tur rundt om vores madvaner. I programmet var der et interview af en pige i slutningen af tyverne. Hun havde gennem flere år forsøgt at blive gravid, men uden held, og det til trods for hun havde modtaget både lægelig behandling og gennemgået forskellige former for terapi. En dag havde en veninde sagt til hende, at hun skulle stoppe med at bruge sukker, altså tilsat sukker. Hun var desperat og fulgte derfor venindens råd i nogle måneder og resultatet udeblev da heller ikke. 3 måneder efter hun kvittede sukkeret var hun gravid.

Det gjorde et stort indtryk på mig og i min refleksion over hvad det havde gjort for hende kombineret med de informationer programmet ellers tilbød træf jeg min beslutning. ”Nu kan det være nok” tænkte jeg. Jeg ville ikke længere være afhængig af sukker. At stoppe med at indtage tilsat sukker svarer til at stoppe med at ryge – det er ganske hårdt, det tager tid og kræver viljestyrke. Men kommer man igennem bliver livet ganske anderledes på den gode måde.

Min beslutning om at kvitte sukkeret stod ikke alene, jeg valgte også at gå over på Palæokost eller stenalderkost, som det også kaldes. Her kom inspirationen fra en af vores dygtigste kokke i Danmark, nemlig Thomas Rode Andersen, der med sin bog om stenalderkost argumenterede sig gennem mit hjerte og talte direkte til min sunde fornuft. At hælde fritureolie på en bil, der er designet til at køre på benzin fungerer ikke rigtigt. Det samme gælder vores krop, som skal have det brændstof den er designet til at fordøje og udnytte indholdet af. Og det er hverken store mængder tilsætningssukker, hvidt brød, kartofler eller pasta. Nej det er grøntsager, kød med fedt, frugter, nødder og forskellige typer olier. I princippet burde mælkeprodukterne også forsvinde, men her gik min grænse så – jeg ville have mælk i min kaffe, jeg ville have eksempelvis Skyr eller græsk yoghurt i min smoothie.

3 uger efter jeg træf mit valg havde jeg tabt 6,2 kilo og det uden nogen former for motion eller andet, der kunne hjælpe til vægttab. Det var menuer af stenalderkost der prægede de 3 uger, dog med undtagelse af mælkeprodukterne. Jeg vejede 83,3 kg inden jeg startede og kom ned på 77,1 kg og sat i forhold til min højde på 174 cm er jeg tæt på at gå fra overvægtig til normal. Og tænk en gang – min crosstrainer styrketræningsmaskiner og håndvægte står og råber af misundelighed over jeg ikke har brug for dem i kampen. Nuvel, jeg har lovet dem at deres tid nok skal komme, men det er altså ikke lige nu.

Stenalderkost er super lækkert, hvis man bruger lidt tid på det. Jeg startede i sommerperioden hvor der findes mange dejlige grøntsager og frugter. Jeg er ikke fedtforskrækket, men tænker tit på Thomas Rodes ord – det er fedtet der giver hjernen besked om at man er mæt. Nøddebrød lavet på 7 forskellige nødder, æg og olie er en super god spise hele dagen. Nødder indeholder Arginin, der er et stof, der hjælper med at affedte kroppen og renser blodårene. En anden kendt ret der kan gøres ”stenalderrigtig” er ”Spaghetti” og kødsovs, hvor spaghettien er lavet på fintsnittet hvidkål, porre, grønne og gule peberfrugter og det hakkede kød er tilsat champignon, gulerod, porre, der er blended – det er en ret af smagsstoffer, der vil tæppebombe dine smagsløg, så dit ansigtsudtryk vil ligne den kendte scene fra eventyret ”Lady og vagabonden”.

IMG_9536

Der findes rigtig mange dejlige opskrifter og i et kommende indlæg vil jeg give mit bud på nogle af dem krydret med mine erfaringer og ideer. Måske du også træffer en lignende beslutning!

/HAND (Have a nice day)

—————————————————————————————————————

Kunne du lide Kennths indlæg? og hvis du kunne vil du gerne høre mere om Kenneths erfaringer og ideer til stenalder kost?

Som lovet kommer dagens outfit her:

IMG_0768

 

Dagens outfit er shorts fra HM, Peblum top fra Only, sko fra Nelly og armbånd By Biehl og eget design – AngelDesign.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Good glorious day and welcome to the blog.

I have a visit from guest blogger Kenneth Lau Rentius from the blog Fastrace.dk

I hope you will find Kenneth’s post interesting, because I do.

You will not be cheated of today’s outfit – it comes after Kenneth’s post.

——————————————————————————————————————

First of all, thank you for letting me guest blogging here at angelqueen.dk. My post is about what concerns me right now, and at the same time is very important for my physical well-being. And no, this topic is not only reserved for women – there are also men who care about their appearance and care for their vanity. I am one of them 🙂

Through the years I have heard and read about many wonderful cures for slimming products which almost make you loose weight before you’ve eaten it, to the surgery over to the latest, namely laser shaving of fat around the abdomen. The latest seems nevertheless quite dramatically and I feel certainly no desire to be “browned” as another rost that just is turned before it is put in the oven. A picture where I stand with my creme brulee torch pops up …

For about four weeks ago I was watching a TV program that had spotlighted our excessive use of sugar and took viewers on a tour around our eating habits. In the program there was an interview of a girl in her late twenties. She had for several years tried to get pregnant, without success, and this despite the fact that she had received both medical treatment and undergone various forms of therapy. One day a friend of hers told her that she should stop using sugar, specific added sugar. She was desperate and therefore she followed her friend’s advice for a few months, and the result was soon felt. 3 months after she had quit the sugar she was pregnant.

It made a great impression on me and my reflection on what it had done for her, combined with the information the program otherwise offered hits my decision. “Now, it was enough” I thought. I would no longer be dependent on sugar. To stop consuming added sugar corresponding to quit smoking – it’s quite hard, it takes time and willpower. But you’ll get through life becomes quite different in a good way.

My decision to quit sugar was not alone, I also chose to go over to Paleo diet, as it is called. The inspiration came from one of our talented chefs in Denmark, Thomas Rode Andersen, who with his book on Paleo diet argued through my heart and spoke directly to my sanity. To pour cooking oil on a car that is designed to run on gasoline will not work correctly. The same applies to our bodies, which need the fuel it was designed to digest and utilize content. And it is neither large amounts of added sugar, white bread, potatoes or pasta. No it’s vegetables, meat with fat, fruit, nuts and various types of oils. In principle, dairy products are disappearing, but here was my limit – I would have milk in my coffee, I would have such as Shunning or Greek yogurt in my smoothie.

3 weeks after I followed my choice, I had lost 6.2 kg and without any kind of exercise or anything else that could help weight loss. It was only my menus of Paleolithic diet that characterized the 3 weeks, with the exception of milk products. I weighed 83.3 kg before I started and came down of 77.1 kg and compared to my height 174 cm I’m close to going from overweight to normal. And think again – my cross trainer strength training machines and free weights stands and shouts of jealousy that I do not need them in the game. Well, I promised them that their time will come soon enough , but that is not right now.

Stone Age diet is super great if you spend a little time on it. I started in the summer where there are many wonderful vegetables and fruits. I’m not fat frightened, but often wonder Thomas Rodes words – it’s the fat that tells the brain that you are full. Nu tbread made on 7 different nuts, egg and oil is a super good eating all day. Nuts contain arginine, a substance that helps to degrease the body and cleanses the blood vessels. Another known dish that can be done “Stone Age right” is “Spaghetti” and meat sauce, where the spaghetti is made of finely chopped cabbage, leek, green and yellow peppers and minced meat is added mushrooms, carrot, leek, which is blended – it is a right of flavors that will carpet bomb your taste buds, so your face will look like the famous scene from the fairy tale “Lady and the Tramp”.
There are so many wonderful recipes and in an upcoming post I will give my take on some of them seasoned with my experiences and ideas. Maybe you can also take a similar decision!

/HAND (Have a nice day)

——————————————————————————————————————–

Did you like Kennths post? and if you could would you like to hear more about Kenneth’s experience and ideas to the Paleolithic diet?

As promised, today’s outfit here:
Today’s outfit is shorts from HM, Peblum top from Only, shoes from Nelly and bracelets By Biehl and own design – Angel Design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.