Not luxury, but for my daily well-being

Hej Style Hunter

My feminine site 9

Som du nok ved, så plager min “gamle ven” (migræne) mig med jævne mellemrum. Når man har sådan en gammel ven er det vigtigt at passe godt på kroppen. Jeg er nødt til at sørge for at få min søvn og spise regelmæssigt samt undgå de fødevarer jeg ikke kan tåle. Min “gamle ven” kan ikke så godt lide hvis jeg har for travlt eller hvis der er noget som generer min krop. Det har jeg som sagt levet med siden jeg var 11 år og jeg er derfor vant til altid at tænke over om jeg får væske nok og om jeg får sovet tilstrækkeligt og spist ordentligt.

luxury or daily wll-being 2

Når man som jeg har kontorjob og sidder mange timer foran PC’en og sågar fortsætter når jeg kommer hjem – jeg skal jo også skrive blog indlæg.  Så kan min skuldre, nakke og ryg godt blive lidt ømme og trætte. Dertil kommer at et liv med meget hovedpine også let giver mig spændinger i nakke og skuldre. Og ja det giver også hovedpine.

Derfor besluttede jeg for et år siden at nu ville jeg prioriterer mit eget velvære og gøre noget godt for min krop og dermed også mit hoved. Jeg besluttede at jeg ville have regelmæssig massage.

luxury or daily well-being 3

Med en travl hverdag, havde jeg ikke meget lyst til at skulle stresse hjem fra arbejde, for at stresse ud ad døren om aftenen for at nå at komme til massage. Derfor begyndte jeg at undersøge om jeg kunne finde en massør som kunne komme til mig i stedet for.

Min søgen bar frugt og jeg har fundet en meget dygtig og behaglig massør. Og bedst af alt, så kan jeg lave aftaler med ham i weekenden. Så nu er jeg helt fri for at stresse hjem fra arbejde.

luxury or daily well-being 1

Min massør hedder Michael og ejer Jensens mobilmassage. Michael er et meget behageligt og diskret menneske, og jeg er fuldstændig tryg ved at få besøg af Michael. Som kvinde er det yderst vigtigt at føle sig tryg under behandlingen, man kan godt føle sig lidt udsat i den situation. Michael sørger for på en rolig og behagelig måde at jeg er tryg og afslappet og kan få det fulde udbytte af massagen. Michael har selv massagebord og massageolien med, jeg skal sørge for et lagen til briksen og håndklæder til at blive pakket ind i.

Da jeg først startede skulle jeg igennem en lidt hård periode på 3 uger ind til mine muskler var blevet blød. De første tre uger fik jeg massage én gang om ugen og ganske langsom forøgedes perioden mellem massagen. Grunden til at det var en hård opstart, er at alle muskler bliver stive og låst fast og de løsnes ikke bare af én gang massage. Heller ikke selv om det er dybde massage som Michael giver. Men efter de første tre gange kunne jeg tydeligt mærke det blev bedre. Nu får massage én gang om måneden. Og jeg kan mærke når tiden nærmer sig for massage, fordi så begynder jeg at være øm i nakke, skuldre og ryg.

Jeg plejer at sige til mine børnebørn at efter sådan en omgang massage, “er jeg lige som ny igen”. Og det er lige præcis hvad det føles som. Men når jeg tænker over det, så kan jeg godt forstå at kroppen har behov for et eftersyn og olieskift. Tænk på at kroppen på den måned har arbejdet i 720 timer – så er det da meget naturligt at den har behov for et service.

Regelmæssig massage kan lyde som det rene luksus men er i virkeligheden et spørgsmål om velvære og ikke mindst en investering i et sundt og velfungerende liv. Ikke kun får jeg større velvære og mindre hovedpine jeg får også mere overskud i hverdagen, jeg anbefaler dig at prioriterer regelmæssig massage. Har du først prøvet det, vil du ikke opgive det igen.

Jeg kan varmt anbefale dig at få regelmæssig massage, din krop vil takke dig. Og hvis du er heldig at bo så du kan få besøg af Michael, så skal du helt klart benytte ham, fordi han er virkelig dygtig og professionel. Bor du ikke så du kan få besøg af Michael anbefaler jeg at du finder dig en massør i dit område, som kan komme hjem til dig

Nu kan jeg i hvert fald klare 4 uger igen inden jeg næste gang skal have besøg af Jensens Mobilmassage.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Velvære for dig og din krop)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

As you probably know, plagues my “old friend” (migraine) me periodically. Because I have such an old friend, it is important to take good care of my body. I have to make sure to get my sleep and eat regularly and avoid the foods I can not tolerate. My “old friend” may not be so friendly if I’m too busy or if there is something that bothers my body. I have as I said, lived with my frined since I was 11 years old and I am therefore used to always think about if I get enough fluid and wether I have slept enough and eaten properly.

I have office job and sit many hours in front of the PC and even continues when I get home – I must of course also write blog posts. Then my shoulders, neck and back get a little sore and tired. In addition to a life of much headache  this also easily gives me tension in the neck and shoulders. And yes it also gives headaches.

Therefore, I decided a year ago from now that I would prioritize my own well-being and do something good for my body and hence my head. I decided that I would get regular massage.

With a busy schedule, I did not much like having to stress home from work, to stress out the door in the evening to get massage. Therefore I began to explore if I could find a masseur who could come to me instead.

My quest bore fruit and I found a very capable and nice masseur. And best of all, I can make arrangements with him on weekends. So now I am completely free of stress back home from work.

My masseuse named Michael and owns Jensen mobile massage. Michael is a very comfortable and discreet man, and I am completely comfortable with a visit from Michael. As a woman it is very important to feel comfortable during the treatment, you may feel a little exposed in the situation. Michael ensures in a quiet and pleasant way that I am comfortable and relaxed and can take full advantage of the massage. Michael bring the massage table and massage oil and I must provide a bed sheet to the couch and towels to be wrapped in.

When I first started I had to go through a little tough period of 3 weeks into my muscles were softened. The first three weeks I got a massage once a week and quite slowly increased the periode between the massage. The reason it was a tough start, was because that all my muscles were stiff and locked and would not come loose from one massage. Not even if it is deep massage which Michael gives. But after the first three times I could clearly feel it was better. Now I get a massage once a month. And I can feel when the time is approaching for next massage, because then I begin to be sore in the neck, shoulders and back.

I usually tell my grandchildren that after such a massage, “I’m just like new again.” And that’s exactly what it feels like. But when I think about it, I can understand that the body needs an inspection and “oil change” once in while. Think of this, the body has in one month worked 720 hours – then it is very natural that it needs a service.

Regular massage may sound like pure luxury but is in fact a matter of well-being and not least an investment in a healthy and functioning life. Not only do I get greater comfort and less headache I also get more energy during the day, I recommend you to prioritize regular massage. Once you have tried it, you will not give it up again.

I highly recommend you to get regular massage, your body will thank you. And if you are lucky enough to live so you can get a visit from Michael, then you should definitely use him because he is really talented and professional. Does your location not allow you to get a visit from Michael, I recommend that you find a masseur in your area who can come to your home.

Now I fresh for four more weeks before I next need to have a visit from Jensen’s Mobile Massage.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Wellness for you and your body)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.