Inside my migraine life

Hej Style Hunter

Migraine everydaylife 1

Jeg er stadig meget flad i dag også. Men som jeg fortalte i går, så trængte jeg også til at slappe af fordi jeg havde været afsted på arbejds relateret seminar i ugen.

Jeg fik besøg af min gamle ven – migræne mandag aften og måtte derfor holde sengen tirsdag. Men onsdag var jeg til trods for at jeg stadig havde migræne nødt til at tage af sted på det planlagte seminar.

Jeg stod op og spiste nole piller og begyndte at pakke min kuffert. Jeg kan her oplyse at man ikke skal pakke kuffert når man har migræne. Jeg havde ting i kufferten som jeg ikke skulle bruge og ting som jeg skulle bruge var ikke pakket.

Vel ankommet til Nyborg hvor seminaret blev holdt, gik vi straks i gang med arbejdet. Til middag havde jeg det virkelig dårligt og havde meget kvalme, derfor skulle jeg ikke have noget frokost. Da klokken var 13.00 havde jeg det så dårligt at jeg blev nødt til at gå op på mit værelse. Her gik jeg straks i seng.

Heldigvis kan jeg med hjælp fra smertestillende piller falde i søvn, og det gjorde jeg også denne gang. Jeg vågner ind i mellem, fordi jeg er så anspændt af smerter, så det føles som om jeg ikke kan ligge på hovedpuden eller at hovedpuden er sten hård. Jeg vågner også fordi jeg skifter mellem at være alt for varm og alt for kold. Men jeg er ikke så vågen at jeg står ud af sengen.

Første gang jeg vågner rigtig op og stiger ud af sengen er omkring klokken 1 om natten. Jeg har stadig så ondt i mit hoved at jeg næsten ikke kan holde det ud og jeg ryster og sitrer over det hele.

Jeg var tørstig, men kunne i mit smerte helvede ikke overskue at finde en sodavand, så jeg måtte nøjes med noget vand. Jeg havde doktor død i munden men kunne heller ikke på grund af smerter holde ud at børste tænder. Så jeg vælter i seng igen og sover videre.

Næste morgen klokken ca. 8.00 vågner jeg igen, stadig med en forfærdelig hovedpine, som er så overdøvende at jeg ikke kan tænke eller overskue noget. Jeg ryster og sitrer nu virkelig meget og jeg ved at det er fordi jeg skal have noget at spise. Jeg får kæmpet mig i noget tøj og går i restauranten for at spise morgenmad. Her sidder mine kollegaer og de bliver glade for at se mig, selv om de tydeligt kan se at jeg stadig har det forfærdeligt.

Jeg finder noget youghurt og noget brød og begynder at spise. Problemet er at jeg stadig har meget kvalme, derfor bliver jeg nødt til at spise lidt og holde en pause hvor jeg går uden for, for at få noget luft. Efter lidt luft kan jeg atter gå ind og spise lidt mere morgenmad.

Jeg spiser mig ikke mæt, fordi jeg ikke kan spise mere for min kvalme og jeg bliver nødt til at vandre tilbage til min seng. Da klokken er 11.00 bliver jeg vækket af rengøringen, som bliver meget overrasket over at se mig ligge der. Da jeg nu er vågen beslutter jeg at jeg vil tage et bad og gøre mig klar til at spise frokost, jeg er nemlig stadig meget sulten.

Mit hoved gør stadig ondt, men nu er det ikke lige så slemt. -nu ved jeg at min migræne er ved at slippe. Det er en kæmpe lettelse. Jeg skal nu bare være forsigtig og passe på, fordi hvis jeg på nogen måde tror jeg er verdens mester, så kan min migræne komme tilbage – det har jeg prøvet så mange gange.

Mit migræneanfald varede 3½ dag og det er ikke noget nyt for mig – det er desværre det mest normale at det tager tre til fire dag før smerterne stopper. Herefter er jeg selv om jeg har sovet meget under anfaldet så enormt træt. Derfor er jeg også stadig lidt flad i dag.

Jeg har beskrevet mit anfald for dig, fordi jeg ofte bliver mødt af velmenende kommentarer som f.eks. du skal drikke noget vand, eller du skal gå en tur og andre gode råd mod hovedpine. Men disse råd hjælper ikke på migræne, idet migræne er en helt anden form for smerte som sidder i hovedet. Jeg håber derfor min beskrivelse af et anfald kan give de heldige mennesker som ikke kender til hovedpine eller migræne et indblik i livet under et migræneanfald.

Jeg ønsker dig en dejlig søndag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

I am still very flat today also. But as I told you yesterday, so I needed to relax because I had been away on work-related seminar in the week.

I was visited by my old friend – migraine Monday night and had to stay in bed Tuesday. But Wednesday was I in spite of that I still had migraines have to leave at the scheduled seminar.

I got up and ate nole pills and started packing my suitcase. I may here say that you should not pack suitcase when you have migraine. I had stuff in the suitcase as I did not need and things that I needed was not packed.

Well arrived at Nyborg where the seminar was held, we immediately went down to work. For dinner I had it really bad and had very nausea, therefore I should not have some lunch. When the time was 13:00 I had it so bad that I had to go up to my room. Here I went straight to bed.

I can happily with pain pills to fall asleep, and I did this time too. I wake up in between, because I’m so tense of pain, so it feels like I can not lie on the pillow or pillow is rock hard. I wake up because I alternate between being too hot and too cold. But I’m not so awake that I get out of bed.

The first time I wake up right and getting out of bed is about 1 o’clock at night. I still have so much pain in my head that I almost can not stand it and I shake and tremble all over.

I was thirsty, but could in my pain hell not manage to find a soda, so I had to make do with some water. I had doctorates death in the mouth but could not because of the pain bear to brush teeth. So I fall over in bed again and sleep on.

Next morning at approximately 8:00 I wake up again, still with a terrible headache that is so deafening that I can not think or grasp something. I shake and tremble now really much and I know that it is because I must have something to eat. I have fought my way into some clothes and go to the restaurant to eat breakfast. Here sits my colleagues and they are happy to see me, even though they can clearly see that I still feel terrible.
I find some yoghurt and some bread and start eating. The problem is that I still have much nausea, therefore I will have to eat a little and take a break when I go outside to get some air. After a little air I can again go in and eat more breakfast.

I eat’m not satisfied, because I can not eat any more of my nausea and I will have to hike back to my bed. When the time is 11:00 am I being awakened by the cleaning, which will be very surprised to see me lying there. Now that I’m awake I decide that I want to take a bath and get ready for lunch, I’m namely still very hungry.

My head still hurts, but now it’s not as bad. -Now I know that my migraines are running. It is a huge relief. I will now just be cautious and careful, because if I in any way I believe is the world champion, so can my migraine coming back – I’ve tried so many times.

My migraine attacks lasted 3½ day and it’s nothing new for me – it is unfortunately the most normal that it takes three to four days before the pain stop. After that I though I have slept much during the seizure so enormously tired. Therefore, I am still a little flat today.

I have described my migraine attack for you, because I am often met by well-meaning comments such as, you need to drink some water, or you need to go for a walk, and other advice for headaches. However, this advice does not help migraine as migraine is a completely different kind of pain that sits in the head. I hope my description of an attack can give the lucky people who do not know about headaches or migraines a glimpse of life during a migraine attack.

I wish you a nice Sunday and am looking forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.