I get so sad

 

My old friend 2

Jeg bliver så trist. Lige som dig læser og følger jeg også andre blogge og en af den jeg følger er Juliane Axen. Juliane skriver blandt andet om hvordan det er at leve med kronisk hovedpine og migræne. Da jeg desværre også er så uheldig at skulle leve med daglig hovedpine og migræne, kan jeg godt lidt at følge med i Julianes blog.

image

I et af hende indlæg i går skrev hun om, hvordan hun ikke kan holde den af medicinering som hun gennemførte sidst på sommeren sidste år. Juliane var indlagt på hospitalet og har på sin blog ærligt delt hvordan hun gennemførte dette forløb. Hvis du gerne vil vide mere om dette kan du læse indlægget her.

Jeg kan ikke lade være med at blive umådelig trist over at vi i 2015 ikke er i stand til at forklare hvorfor nogen lider af daglig (kronisk) hovedpine og dermed kunne helbrede denne invaliderende lidelse.

Det er som om igen rigtig forstår hvor forfærdelig det er at vågne hver eneste dag med hovedpine og at den hovedpine er en tro følgesvend gennem hele dagen. Det er så let at sige at man ikke må spise smertestillende piller, når der ikke gives en alternativ måde at lindre smerten.

Hvis du kun har hovedpine en gang imellem og kan lindre din smerte med et glas vand eller en gåtur eller en lille pause, ja så kan jeg på godt forstå du ikke har begreb om hvordan det er at have en konstant hovedpine, som oven i købet stiger i styrke efterhånden som dagens skrider frem.

image

Jeg har et almindeligt fuldtidsjob som jeg også skal passe og jeg kan derfor kun forsøge at lindre min smerte med smertestillende piller i løbet af dagen. Hvis du har haft slået dig så du har fået en bule eller et blåt mærke, skal du nu forestille dig at den ømhed/smerte du føler bliver værre og værre efterhånden som dagen skrider frem. Forestil dig at der konstant bliver trykket på det blå mærke. Du kan nok forestille dig at det blå mærke bliver mere og mere ømt og kommer til at gøre mere og mere ondt. Sådan gør mit hoved hver eneste dag, bortset fra at min hovedpine er meget skarp allerede fra start af.

Når man har konstant ondt er det enormt trættende og når man er træt er overskuddet til at klare smerten mindre. Alligevel skal jeg stadig gå på arbejde og gennemfører en arbejdsdag. Og jeg er ikke alene, for andre som har det lige som jeg er jo i nøjagtig samme situation.

Det er derfor jeg bliver så trist over at læse, at efter endt af medicinering klapper systemet i hænderne og siger ”så er du fikset” og nu må du klare dig selv. Hvad er det som har ændret sig som skulle betyde at den kroniske hovedpine er væk?

Selvfølgelig ved jeg godt at overforbrug er smertestillende medicin kan give hovedpine og på den måde forstærke situationen. Men man skal jo ikke glemme at forbruget af pillerne begyndte på grund af kroniske smerter.

Jeg tager virkelig hatten af for dem som gennemfører en af medicinering det er virkelig godt gået. Jeg håbe bare at vi snart begynder at behandle hele sygdommen og ikke kun et lille hjørne.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad os se det fulde billede)

/Angel

English Translation

I get so sad. As you read and follow me also other blogging and one of the I follow is Juliane Axen. Juliane, among other things about what it means to live with chronic headaches and migraines. When I unfortunately also have the misfortune to have to live with daily headaches and migraines, I can somewhat keep up with Juliane’s blog.

In one of her post yesterday, she wrote about how she can not keep the medication which she completed in late summer last year. Juliane was hospitalized and has on his blog honestly shared how she conducted this process. If you would like to know more about this you can read the post here.

I can not help but be extremely sad to 2015 we are unable to explain why anyone suffering from daily (chronic) headache and thus could cure this debilitating disorder.

It is as if again really understand how terrible it is to wake up every day with a headache and the headache is a faithful companion throughout the day. It’s so easy to say that you must not eat painkillers when there is not an alternative way to relieve the pain.

If you only have a headache once in a while and can relieve your pain with a glass of water or a walk or a short break, then I’ve got to understand you have no conception of what it is like to have a constant headache that even increases in strength as the day progresses.

I have a regular full-time job as I should be careful and I can only try to relieve my pain with painkillers during the day. If you had beaten you so you’ve got a bump or a bruise, you now imagine the tenderness / pain you feel is getting worse as the day progresses. Imagine that constantly presses the bruise. You can probably imagine that the bruise becomes more and more sore and will do more and more evil. How does my head every single day, except that my headaches are very sharp right from the start.

When you are in constant pain, it is enormously tiring and when tired is surplus to cope with the pain less. Nevertheless, I still go to work and implement a working day. And I am not alone, for others who feel the same as I am in the exact same situation.

That’s why I get so sad to read that after the medication applaud the system in the hands and says “you’re rigged” and now you must face yourself. What is it that has changed that would mean that the chronic headache is gone?

Of course I know that overuse is painkillers can cause headache and thereby amplify the situation. But one should not forget that the consumption of the pills began because of chronic pain.

I really take my hat off to those who complete a medication that is really well done. I just hope that we will soon begin to treat the whole disease and not just a small corner.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let’s see the full image)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.