Do you want to see my guardian angel?

Hej Bloggie IMG_1422

Ja den er god nok, jeg vil gerne vise dig min skytsengel. I forrige weekend var jeg på julemarked på Gisselfelt kloster sammen med min søster og min søsters veninde. Det var en super hyggelig dag, hvor vi hyggede os med juleshopping. Der var rigtig mange forskellige boder med skønne julelys, juleslik, julegran og pynt til dekorationer og super flot julepynt. Det var i en af boderne med julepynt jeg faldt over denne smukke balletdanser.

IMG_0644.JPG (2)

 

Og stor var min overraskelse da jeg kiggede nærmere på balletdanserinden. Hvorfor blev jeg så, så overrasket ? Det skal jeg fortælle dig. Jeg blev så overrasket fordi balletdanserinden ligner min skytsengel på en prik. Med den ene undtagelse at min skytsengel har lyserød kjole og sko på.

Min skytsengel hedder Rafael, hun hersker over Merkur, der blandt andet står for alt i relation til kommunikation og rejser. Jeg har især mærket min skytsengel, når jeg skulle tilpasse mig nye situationer f.eks. i forbindelse med min skilsmisse, eller hvis jeg skulle til eksamen.  Det var blandet andet i forbindelse med min skilsmisse at min skytsengel viste sig for mig. Det er derfor jeg ved hvordan hun ser ud.

Vores skytsengel er den engel, som ved mest om os. Min skytsengel har været med mig i tidligere inkarnationer, så den kender mig bedre, end jeg kender mig selv.

Man kan altid bede sin engel om hjælp, og den vil altid prøve at støtte så godt som muligt. Når jeg vil bede min skytsengel om hjælp sætter jeg mig stille og roligt for mig selv, og begynder at visualiserer min skytsengel for mig selv. Når jeg føler jeg kan fornemme min skytsengel, fortæller jeg ganske enkelt hvad problemet er og hvad jeg gerne vil have hjælp til.

Min skytengel svarer mig senere og jeg oplever svaret som følelser der kommer dybt inde fra min sjæl.

Min nye skytsengel er straks blevet hængt op på vægen på mit kontor, det føles som om min kontor er blevet endnu hyggeligere end det var før. Og jeg bliver i godt humør når jeg kigger på min skytsengel.

I dag skal du også have endnu en lille bid af mit juleeventyr.

I dag er en af de smukke dage, solen har valgt at lade sin skønne lys skinne over de fortravlede mennesker.  På vejene føres bilerne af koncentrerede og tilknappende mennesker som har travlt fordi de skal nå at blive klar til juleaften.

For fortovene stamper og tramper kolde mennesker afsted i forsøget på at holde varmen mens deres anstrengelser lukkes ud gennem dampende udstødning fra deres ånde.

Men hvad er nu det her kommer en glad og fløjtende cyklende, dampen ud af han mund er nærmest som en lang smuk streg. Det er postmand Bud, han er på vej ud med breve og pakker. Han fantaserer altid i december om at han er julemanden og at han får lov at dele gaver ud.

I dag I dag skal Postmand Bud levere et lækkert og velduftende brev, pakket i den smukkeste lilla kuvert af præget papir, og hvad Postmand Bud ikke ved er at inde i brevet inviterer Blog kongen til bloggere til bal på slottet den 20 december klokke 20.00. Alle bloggere i dette land – store som små inviteres. Under ballet vil Blog kongen afslører hvem som har den smukkeste og mest spændende blog i hele landet. Hvem der vinder den nye blogsammenslutning. Med Præmien følger et stort hus med plads til både mødesal og showrooms samt privat bolig.

Der findes ikke den blog spirer i dette land som ikke drømmer om en invitation. Angel drømmer også søde drømme om at vinde den forjættede præmie – tænk at blive stedmoderen kvit – jo det er en dejlig drøm.

Efter Stedmoderen havde giftet sig med Johannes far, slog hun en kile mellem Johanne og hendes far. Johannes far endte med at tro på stedmoderens løgne om hende og Angels far blev så ulykkelig over dette at hans hjerte blev knust – Angels far trak sig ind i sig selv og blev meget fjern.

Husk at deltage i min skønne advents giveaway:

DSCN6611

Du kan vinde en skøn læbestift og neglelak fra Medina By GOSH.

Hvis du vil have chancen for at vinde skal du blot efterlade en kommentar til dette indlæg, hvori d skriver hvad der er din favorit tradition ved jul.

Denne advents giveaway starter i dag den 1.december 2013 og slutter den 8.december 2013. Vinderen offentliggøres på bloggen den 9.december 2013.

IMG_1423

Dagens outfit er kjole fra Lipsy, støvler Lundberg,  cardigan Vila, halskøde Pilgrim, Øreringe JEWLSCPH, armbånd By Biehl, blandet guld og eget design – AngelDesign. Samt ringe fra Krantsz & Ziegler og Chanti.

Jeg ønsker dig en skøn dag med masser af julestemning og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Yes that’s right , I want to show you my guardian angel . Last weekend I was at a Christmas market on Gissel Field monastery with my sister and my sister’s friend. It was a super nice day, where we enjoyed ourselves with Christmas shopping. There were many different stalls with beautiful Christmas lights, Christmas candy, Christmas Tree and decorations for decorations and super nice Christmas decorations . It was in one of the stalls with Christmas decorations I came across this beautiful ballet dancer .

And great was my surprise when I looked closely at the ballerina . Why was I so surprised? I’ll tell you. I was so surprised because the ballerina looks like my guardian angel to the point. With the one exception to my guardian angel has a pink dress and shoes.

My guardian angel is named Rafael, she rules over Mercury, among other things, is responsible for everything related to communication and travel. In particular, I felt my guardian angel when I needed to adapt to new situations eg . for my divorce, or if I was going for the exam. It was mixed in connection with my divorce to my guardian angel appeared to me . That’s why I know what she looks like .

Our guardian angel is the angel who know the most about us. My guardian angel was with me in previous incarnations , so it knows me better than I know myself .

You can always ask his angel for help, and will always try to support as much as possible . When I ask my guardian angel for help I sit quietly to myself , and begin to visualize my guardian angel for myself. When I feel I can sense my guardian angel , I tell simply what the problem is and what I ‘d like help with.

My skytengel answer me later and I see the answer as feelings that come from deep within my soul.

My new guardian angel was immediately hung up on the wall in my office , it feels as if my office is even nicer than it was before. And I’m in a good mood when I look at my guardian angel .

Today you also have another little bit of my Christmas Carol.

Today is one of those beautiful days , the sun has decided to let its beautiful light shine on the busy people. On the roads were the cars droven by concentrated and busy people who were vere very busy because they had to be ready for Christmas.

On the sidewalks people are trampling trying to keep warm while their efforts exhaust through steamy their breath.

But what is this here comes a happy and whistling cycling postman, steam out of his mouth is almost like a long beautiful line. This is the postman Bud, he is coming out with letters and packages. He fantasizes always in December that he is Santa Claus and that he are allowed to share the parcels as gifts .

Today Postman Bud deliver a delicious and fragrant letter, wrapped in the most beautiful purple envelope of embossed paper and what Postman Bud does not know is that inside the letter the Blog King  invites the bloggers to a ball at the palace December 20 clock 20:00. All bloggers in this country – large and small are invited . During the ball the blog King will reveal which blogger has the most beautiful and exciting blog throughout the country. The blogger that will win the new blog group . The prize includes a large house with room for both chamber and showrooms as well as a private residence.

There is not any blog sprouts in this country who do not dream of an invitation. Angel also dream sweet dreams of winning the promised prize – imagine being stepmother sign – after all it is a nice dream.

After the stepmother had married Angels’s father, she hit a wedge between Angel and her father . Angelss father ended up believing in place of the stepmother lies and Angels father was so unhappy about this that his heart was crushed – Angels father withdrew into himself and became very distant.

Remember to attend my beautiful Advent giveaway :

You can win a beautiful lipstick and nail polish from Medina By GOSH .

DSCN6611

If you want a chance to win , simply leave a comment on this post , in which d write what is your favorite tradition by July

This Advent giveaway starts today on 1 December 2013 and ending on 8 December 2013. Winner will be announced on the blog on 9 December 2013.

Today’s outfit is dress by Lipsy , boots Lundberg, cardigan Vila, halskøde Pilgrim Earrings JEWLSCPH , bracelets By Biehl , mixed gold and own design – Angel Design. As well as rings from Krantsz & Ziegler and Chanti .

I wish you a wonderful day with lots of Christmas spirit and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.