Time for pampering

Hej Blogge

IMG_1313

Hvor er det dejligt at se dig her igen. Lige om lidt så starter den søde juletid. Jeg kan rigtig godt lide december måned, fordi december er den måned hvor jeg gør ekstra ud af at forkæle dem jeg har kær.

Jo jo, du har ret det er irriterende at julen begynder allerede i november måned, men når jeg gerne vil gøre lidt ekstra ud af at forkæle mine kære i december. Er det rart at jeg kan begynde forberedelserne her i november.

For eksempel så skal børnbørnenes advents kalender være klar til første søndag i advent. Og så er det ikke for tidligt at begynde at tænke på gaverne og købe gaverne i november.

Jeg synes også det er hyggeligt at finde på hvad pakkerne skal indeholde og jeg hygger mig også med at pakke gaverne og finde på hvordan de skal præsenteres.

Det har jeg også gjort i år, og nu sidder jeg her og har adventskalenderne klar.

foto 2 (4)

Her er pakkerne til mit ældste barnebarn på 7 år. Jeg har pakket en papkasse ind og i papkassen har jeg så lagt de 4 adventsgaver. Jeg glæder mig til at se hvad mit barnebarn siger til adventskalenderen og jeg glæder mig til at høre hvad han synes om indholdet i de 4 pakker. Jeg kan afsløre så meget om indholdet, at det er noget som kan bruges til at gøre december hyggelig med og til at få den søde ventetid til at gå.

foto 1 (5)

Her er en dobbelt op pakkekalender til mine yngste børnebørn. Det er et par tvillingpiger på 2 år. Fordi de er så små endnu har jeg lagt deres pakker i en fælles kurv med en nisse i. Til dem er lidt legetøj og lidt hygge til deres værelse. Jeg glæder mig også til at se hvad de siger til pakkerne og om de finder ud af at de skal have en pakke fra kurven i december måned. De er jo stadig meget små, men alligevel hurtige til at få forståelsen for hvad der sker.

Jeg plejer også at også at lave en lille advents kalender til min kæreste og det vil jeg også prøve at gøre i år. Jeg synes det er så dejligt at sprede lidt ekstra glæde og julehygge i december. Ingen af mine pakker er særlig dyre, det stiller så lidt større krav til min opfindsomhed. Til gengæld synes jeg også at glæden ved at give, og se at det jeg giver spreder glæder, er større på den måde. Og så må vi ikke glemme at det er tanken som tæller.

Giver du også gaver til dine kære i december? og hvis du gør, giver du kalendergaver hver dag eller adventsgaver ?

Jeg har også været på en arbejdsplads hvor vi et år til jul, blev udnævnt til “drillenisser” for hinanden. Så skulle vi sprede julestemning i december og så lige inden vi gik på juleferie skulle vi gætte hvem der var vores “drillenisse”. Det var rigtig skægt og det var sjovt at se hvordan julestemningen spredte sig og hvordan vi alle glædede os til at drille hinanden (godmodigt selvfølgeig” og vi gav også lidt små gaver. Vi blev alle lidt som børn – havde den der barnlige forventning og glæde. Det er bestemt noget jeg kan anbefale at gøre. Vi havde en aftale om at vi max måtte bruge et bestemt beløb. Jeg kan ikke huske beløbet men det var ikke ret meget – under 100 kroner. Også i den leg skulle vi være opfindsomme.

IMG_1313

 

Dagens outfit er kjole fra Queeninyou, cardigan fra Ellos, støvler fra Even&Odd, halskæde og øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl, blandet guld, Chanti og eget design samt ringe fra Chanti.

Hvis du undre dig over min hvide kjole her i sidst i efteråret – start vinter er det fordi det hvide er moderne i denne sæson. Den gamle regel om ikke at bruge hvidt om vinteren gælder ikke mere. Det kan jeg godt lide, for jeg er meget glad for hvidt tøj.

Jeg ønsker dig en skøn dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogs
How nice to see you here again. In just a little while it starts the festive season. I really like the month of December , because December is the month where I do extra to pampering those I hold dear.

Yes, yes , you’re right it’s annoying to Christmas begins in November , but when I want to do a little extra to spoil my loved ones in December. Is it nice that I can start the preparations here in November.

For example then children children’s Advent calendar be ready for the first Sunday of Advent . And it’s not too early to start thinking about gifts and buy gifts in November.

I also think it’s nice to find what packages should contain and I’m enjoying myself also to pack the presents and find how they should be presented .

I have also done this year, and now I sit here and have Advent ends must be ready.

Here are the packages for my oldest grandson of 7 years. I have packed a cardboard box in and the cardboard box I then laid the 4 Advent gifts. I am excited to see what my granddaughter says to Advent calendar and I look forward to hearing what he thinks about the contents of the 4 packages. I can reveal so much about the content, it’s something that can be used to make December cozy with and to get the sweet waiting to go.

Here is a double up advent calendar for my youngest grandchildren. It is a pair of twin girls at 2 years. Because they are so small yet I have put their packages in a single basket with a pixie in. To them, little toys and a little fun to their room . I am also looking forward to see what they say to the packages and they find out that they must have a package from the basket in December. They’re still very small , yet quick to get an understanding of what is happening.

I also tend to also make a little Advent calendar for my boyfriend and I also try to do this year. I think it’s so nice to spread a little extra joy and Christmas cheer in December. None of my packages are particularly expensive, it makes so little greater demands on my ingenuity. On the other hand , I also think that the joy of giving , and see that I give spreads joys, is greater that way. And we must not forget that it’s the thought that counts.

Gives you also gifts for your loved ones in December? and if you do , you give gifts calendar every day or Advent gifts ?

I’ve also been in a workplace where we are one year for Christmas, was named ” tease gnomes ” for each other. Then we spread the Christmas spirit in December and then just before we went on Christmas vacation , we should guess who was our ” tease pixie ” . It was really fun and it was fun to see how the Christmas spirit spread and how we all looked forward to tease apart ( good-naturedly selvfølgeig “and we also gave some small gifts . We were all a bit like children – had that childlike anticipation and joy . it is definitely something I can recommend to do. we had an agreement that we max had to use a certain amount. I can not remember the amount but it was not much – less than 100 pounds. Also in the game we had to be inventive .

Today’s outfit is dress from Queeninyou , cardigan from Ellos , boots from Even & Odd , necklace and earrings from JEWLSCPH , bracelets By Biehl , mixed gold, Chanti and own design and rings from Chanti .

If you wonder about my white dress here in late autumn – winter start is because the whites are modern this season. The old rule about not using white in winter no longer applies. That I like , because I am very happy white clothes .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

  1. Hej
    Spændende tid vi går i møde lys ude og inde.
    Nok er mine børn voksne men de får advents gaver selv min svigersøn men næste år bliver det anderledes, har fået mit første barnebarn i sept. så i år er han lidt lille – glæder mig til det bliver hans tur 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.