Sleep well and find your inner shine

Hej Blogie

IMG_1224

Husk nu at passe din skønhedssøvn – ja vi får ørerne tudet fulde af hvor vigtig vores søvn er for vore mulighed for at finde vores inde smukke stjerne frem. Husk nu Instagram kampagnen “Shine like a stat”.

Fair nok tænker jeg, vi skal huske at få vores skønshedssøvn, men mon ikke der er andet som spiller ind på kvaliteten af søvnen. Det har jeg undersøgt og eg har fundet en artikel på DAILY HEALTH POST som oplister 8 forskellige sovestillinger og beskriver hvilken effekt stillingen har på din krop.

1. . På ryggen, armene ned langs siderne

Sove på ryggen med dine arme ned langs din side anses generelt for at være den bedste sovestilling for din rygsøjles sundhed samtidig med at det er godt for din nakke , forudsat du ikke bruger alt for mange puder.

Til gengæld kan denne stilling give nogle tendens til snorke mere end i nogen anden position og søvnapnø er stærkt forbundet med at sove på ryggen .

2. . På ryggen, med armene over hovedet

Denne såkaldte ” søstjerne ” position er også godt for ryggen. Uanset om du har dine arme op omkring din pude eller ej, kan sove på ryggen også bidrage til at forebygge rynker og hud udbrud . Men ligesom armene -down back sovestilling , kan dette ene også resultere i snorken og problemer med sure opstød . Plus, kan have armene op lægge pres på nerverne i dine skuldre , hvilket fører til smerte.

3. .På maven med hovedet nedad

Sove på maven kan forbedre fordøjelsen , såfremt du har udviklet en måde at trække vejret gennem din hovedpude , det mest sandsynligt er at du vippe dit ansigt i den ene eller anden retning . Dette kan lægge et pres på halsen. Sovestillingen kan også forårsage rygsmerter , fordi rygsøjlens svaj ikke er understøttet .

4. . I forsterstilling

Sove hele krøllet sammen til en kugle med knæene trukket op og hagen vippes ned kunne være behageligt , men det kan give problemer med ryg og nakke.

Den ekstreme sammenkrølning i fosterstilling kan også begrænse den dyb vejrtrækning. Det muligvis hjjælpe dig at sove som et foster hvis du er gravid, hvis du har typisk problemer med snorken.

5. . På Side, Arms i siderne

Når du sover på din side med begge arme ned, rygsøjlen understøttes bedst i sin naturlige kurve. Dette kan helt sikkert hjælpe med at reducere ryg og nakke smerter samtidig reducere søvnapnø. Ulempen ? Sover på siden kan bidrage til hudens ældning på grund af tyngdekraften , hvilket betyder rynker og hænge bryster .

6. . På Side, armene frem foran dig

Denne holdning har mange af de samme fordele af at sove på din side med armene lige ned. Dog kan sovestilling forårsage at skulder og arm smerter på grund af begrænset blodgennemstrømning og pres på nerverne, som kan blive forværret af at have dine arme ud foran dig.

7. . På hvilken side

Hvilken side du sover på kan gøre en forskel. At sove på højre side kan forværre halsbrand , mens at sove på venstre side kan lægge pres på indre organer som lever, lunger og mave ( og samtidig minimere sure opstød ). Gravide bliver typisk læger af rådgive sover på venstre side , da det kan forbedre cirkulation for fosteret.

8. . Brug gode puder

Uanset hvilken sovestilling du foretrækker, er det meget sandsynligt, at du kan få en bedre nattesøvn med færre smerter om morgenen ved at supplere din krop med en pude.

Støt ryggen med en lille pude under svangen af ​​deres ryg , Læg en pude mellem knæ og mave ellerplacer puden under hofterne da dette giver støtte til leddene og giver mulighed for fuld , smerte -fri afslapning.

Hvilken sovestilling giver dig den bedste nattesøvn uden smerte ?

Jeg har altid ligget på maven, men de senere år har jeg måtte lære at sove på siden fordi min nakke ikke længere kan lide at jeg sover på maven.

At ligge på rygge duer ikke særlig godt for mig, fordi mine arme altid ender med at komme til at sove – så ender sender simpelt hen med at vågne med arme der sover.

Derfor er jeg jeg nu end med at ligge på siden, det er heller ikke optimalt men jeg kan o desværre ikke stå op lige som en elefant eller en hest.

IMG_1225

Dagens outfit er nederdel fra Just a girl, skjortebluse fra Vila, Støvler fra Online Mode, halskæde og øreringe fra JEWLSCH, armbånd By Biehl og eget design samt blandede guldarmbånd, Ringe fra Chanti, Spinning og Krantz&Ziegler.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Remember to take care of your beauty sleep – yes we get ears dinned full of how important our sleep is to our ability to find our inside beautiful star. Remember Instagram campaign ” Shine like a state.”

Fair enough, I think, we must remember to get our beauty sleep, but I wonder if there’s anything else that plays into the quality of the sleep. I have studied and found an article in DAILY HEALTH POST which lists 8 different sleeping positions and describes the impact the position has on your body.

1 . On the back, arms at your sides

Sleep on your back with your arms down along your side is generally considered to be the best sleeping position for your spine health while it is good for your neck , provided you do not use too many pillows.

In turn, this position give some tend to snore more than in any other position and sleep apnea is strongly associated with sleeping on your back .

2 . On the back, with arms over head

This so-called ” starfish” position is also good for your back . Whether you have your arms around your pillow or not, you sleep on your back also help to prevent wrinkles and skin eruptions. But like the arms -down back sleeping position , this one also result in snoring and problems with acid reflux . Plus, he has his arms up putting pressure on the nerves in your shoulders , leading to pain.

3 . The stomach with head down

Sleeping on your stomach can improve digestion, if you have developed a way to breathe through your pillow , it most likely is that you tilt your face in one direction or another. This can put a strain on the neck. Sleeping position may also cause pain , because the spine swaying is not supported .

4 . In the fetal position

Sleep all curled up into a ball with your knees pulled up and chin tilted down could be pleasant, but it can cause problems with back and neck.

The extreme bunching in the fetal position can also limit the deep breathing. It may hjjælpe you to sleep like a fetus if you are pregnant , if you typically have problems with snoring.

5 . On the Side Arms at the sides

When you sleep on your side with both arms down, the spine is best supported in its natural curve. This can certainly help reduce back and neck pain while reducing sleep apnea. The downside ? Sleeping on the side can contribute to skin aging due to the force of gravity , which means wrinkles and sagging breasts .

6 . On the side , arms in front of you

This approach has many of the same benefits of sleeping on your side with your arms straight down. However, sleeping position causing the shoulder and arm pain due to restricted blood flow and pressure on the nerves , which may be exacerbated by having your arms out in front of you.

7 . On which side

Which side you sleep on can make a difference . To sleep on the right side can aggravate heartburn while sleeping on the left side can put pressure on internal organs like the liver, lungs and stomach ( while minimizing acid reflux ) . Pregnant women are typically doctors of advise sleeping on the left side, as it can improve circulation to the fetus.

8 . Use good pillows

Whatever sleeping position you prefer , it is very likely that you can get a better night’s sleep with less pain in the morning by supplementing your body with a pillow.

Support the back with a small pillow under the arch of their backs Place a pillow between the knees and stomach or place the pillow under the hips as this gives support to the joints and allows for full , pain-free relaxation.

Which sleeping position gives you the best night’s sleep without pain ?

I have always been on the stomach , but in recent years I have had to learn to sleep on the side because my neck no longer like I was sleeping on the stomach.

To lie on the backs do not work particularly well for me because my arms always end up getting to sleep – they’ll send simply waking up with arms sleeping .

I am therefore I am now than to lie on the side , it’s not optimal but I can o unfortunately not stand up straight like an elephant or a horse.

Today’s outfit is the skirt from Just a girl, blouse from Vila , Boots From Online Fashion , necklace and earrings from JEWLSCH , bracelets By Biehl and own design and mixed gold bracelets, rings and Silver , Spinning and Krantz & Ziegler .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.