On the way to courageous edgy in fashion

Hej Blogie

foto (68)

I dag vil jeg fortsætte med endnu et indlæg om modet til at være så kantet som du ønsker i dit look.

Jeg vil også gerne understrege at jeg ikke gør det her fordi jeg mener du skal ligne mig. Jeg gør det her fordi jeg synes at alle kvinder – unge som gamle,  rige som fattige fortjener at have den indre tro og styrke som sætter os i stand til at klæde os præcis som vi har lyst til.

Måden du skaber skaber kant i dit look kan sagtens være meget forskellig fra hvordan jeg gør. Jeg har som jeg fortalte i sidste indlæg, blot modtaget en del kommentarer og mails fra jer som ville ønske i havde “modet”.

Det vil jeg gerne prøve at give dig nogle bud på hvordan du kan give dig selv.

Som jeg ser det handler det om to ting, den “tekniske” del som er det med stilkerner og det med kropsform, samt den indre del – det du siger til dig selv og det du tænker.

I dagens indlæg vil jeg arbejde lidt mere med den indre del. Næste og treje indlæg vil handle lidt mere om teknik, nemlig at klæde sig i forhold til kropsformen.

Men i dag fortsætter jeg altså med det indre:

Når man taler om mod til at have mere kant i sin tøjstil handler det oftest om at være mere risikovillig. Altså at villig til at løbe en risiko for at blive kommenteret, få bemærkninger eller på anden måde at blive konfronteret med sine forandringer.

Så spørgsmålet er også hvor villig du er til at investere, hvor meget din selvtillid kan holde til. At skabe forandringer og ændre vaner kræver risikovillighed og skal i sidste ende vejes op i mod de gevinster det bringer med sig.

At ændre tøjstil kan i nogle tilfælde sammenlignes med at hoppe ud fra 5 meter vippen i svømmehallen. At overvinde sig selv vil i mange tilfælde tage udgangspunkt i at eliminere de spøgelser, som din hjerne, selv har opfundet til lejligheden. Et bidrag hjernen kommer med og som vi kan udtrykke i begrebet angst.

Jeg har mødt mange piger / kvinder der godt kunne tænke sig at ændre sin stil, men modet er der måske ikke. Når jeg spørger ind til hvorfor de ikke har modet, så dukker der historier op, som ikke nødvendigvis har rod i virkeligheden, men som deres fantastiske hjerner har udviklet for at forsvare sig mod det uvisse.

Derfor gælder det om at udfordre disse historier, at bekæmpe dem med modspørgsmål såsom

 • ”hvad er det værste der kan ske?”,
 • ”hvor ofte er det værste sket?”,
 • ”hvor stor er sandsynligheden for at det sker igen?”,
 • ”når det ikke gik som du forventede, hvad var så det værste ved det?”,
 • ”hvornår har du forandret noget hvor det gik godt?”,
 • ”hvad præcist var det, der fik det til at gå godt?”,
 • ”hvordan kan du genskabe denne succes når du tilfører lidt kant til din tøjstil?”,
 • ”hvad ville din veninde sige til denne forandring?”

Igen vil jeg bede dig at skrive spørgsmålene ned på et stykke papir lige som du også skal skrive svarerne på spørgsmålene ned på papiret.

Vi vil senere vende tilbage til dine svar.

Du er stadig meget velkommen til at droppe en kommentar til indlægget eller sende mig en mail hvis du ønsker at være mere privat i din kommentar.

HUSK at deltage skal du:

 • like Bloggens facebook side her
 • like AngelDesigns facebook side her
 • følge bloggen i Bloglovin her
 • Og du skal efterlade en kommentar til dette indlæg hvor du skriver hvad du synes om det nyskabende design.

Du kan vinde disse nyskabende og smukke øreringe.

DSCN0088

Denne giveaway startede den 12 oktober 2013 og slutter den 24 oktober 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres den 25 oktober i dagens blog post.

foto (69)

Dagens outfit er kjole fra Miss Martins, franske stilletter, øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl og eget design samt ringe fra Spinning og Krantz&Ziegler.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Today I will continue with another post about the courage to be as edgy as you want in your look.

I would also like to emphasize, that I am not doing this because I think you have to look like me. I do this because I think that all women – young and old, rich and poor deserve to have the inner faith and strength that enables them to dress exactly as they want.

The way you create edge in your look may as well be very different from how I do . I have , as I said in the last post , just received some comments and emails from you who wish to have ” courage ” . I would like to try to give you some suggestions on how you can give yourself .

As I see it , it is about two things,  the ” technical ” part as in style cores and in body shape and the inner part –  as in what you say to yourself and what you think .

In today’s post I will work a little more with the inner part. Next and third post will be a little more about the technique, namely to dress in relation to body shape .

But today I continue in the inner part :

When you talk about the courage to have more edge in her clothing style is most often to be more risk . So to be willing to take a risk to be commented on , get comments or otherwise to be confronted with its changes.

So the question is how willing you are to invest , how much your confidence can take. Creating change and changing habits requires risk-taking and must ultimately be weighed up against the benefits it brings.

To change the style of clothes can sometimes be likened to jump from 5 meter springboard at the swimming pool . Overcoming itself will in many cases be based on eliminating the ghosts, as your brain , have invented for the occasion. A contribution brain comes with which we can express the concept of anxiety.

I have met many girls / women who would like to change his style, but courage is maybe not. When I ask why they do not have the guts, then pops up stories that are not necessarily rooted in reality , but their amazing brains have developed to defend against the unknown.

Therefore it is important to challenge these stories , to fight them with counter-questions such as

 • “What ‘s the worst that can happen? “
 • “How often is the worst happened ? “
 • ” What is the likelihood of it happening again? “
 • “When it did not go as you expected, what was the worst thing about it ? “
 • “When you have changed anything when it went well ? “
 • “What exactly was it that made ​​it go well ? “
 • “How can you recreate this success when you add a little edge to your style of dress ? “
 • ” What would your girlfriend say to this change? “

Again, I ask you to write the questions down on a piece of paper just as you also have to write the answers to the questions down on paper. We will later return to your answers.

You are still very welcome to drop a comment on the post or send me an email if you want to be more private in your comment .

Today’s outfit is dress from Miss Martin , French stilettos , earrings from JEWLSCPH , bracelets By Biehl and own design and rings from Spinning and Krantz & Ziegler .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.