New in – dress from Creme Fraiche

Goddag og hjertelig velkommen til en dejlig torsdag her på bloggen.

IMG_8175

 

Dagens indlæg handler om en tilflytter i mit Closet. Efter at vi er begyndt at se solen regelmæssigt, er mit behov for opdatering af mit Closet også blevet større. Derfor er jeg hele tiden på udkig efter skønne items som kan bringe det skønne forår helt ind i mit Closet.

Jeg var en tur på fisketorvet og faldt for denne skønne kjole hos Creme Fraiche.

 

 

 

IMG_8199

 

Jeg synes dette lækre print minder mig om de gamle batik farver, og jeg var straks solgt. Den skulle med mig hjem.

Dagens i dag er også en dejlig dag fordi det er sidste arbejdsdag før en forlænget week-end. Vi skal spise varme hveder i aften, for i morgen er det Store bededag. Kenneth og jeg har besluttet at vi i denne forlængede weekend skal have åbnet sommerhuset, så vi skal derfor en tur derned.

Hvorfor er det egentlig vi spiser varme hveder? er det religiøst eller hvad er det?

Varme hveder var oprindeligt ikke nogen religiøs tradition. Det var nærmere en praktisk foranstaltning, og hvederne burde først varmes og nydes på selve store bededag – hvis traditionen skulle følges.

Skikken med varme hveder stammer nemlig fra den tid, da store bededag var arbejdsfri bede- og bodsdag.

Når kirkernes klokker ringede, betød det, at alle skulle holde fri og al handel skulle ophøre. Samtidig skulle alle afholde sig fra arbejde, rejser, leg og spil. Dette galdt også bagerne som derfor ikke kunne bage brød. I stedet bagte de hvedetvebakker dagen før, så folk kunne købe dem dagen før store bededag og varme dem på selve dagen.

I dag er store bededag primært kendt som en fridag for alle, som indledes ved at spise varme hveder aftenen før. Oprindeligt var store bededag blot en ud af mange dage, hvor fromme borgere fastede og præster prædikede.

Dagen blev lovfæstet i 1686 af kong Christian V og indført af biskop Hans Bagger fra Roskilde. De slog flere helligdage sammen til en stor bede- og bodsdag, der faldt den fjerde fredag efter påske. Før 1686 blev der holdt en række fester, hvor man drog rundt i sognet med et kors. Det er disse såkaldte “gangdage”, der siden er blevet ændret til store bededag.

I 1686, da store bededag blev lovfæstet, var der mange andre helligdage, blandt andet helligtrekongersdag, 3. juledag, kyndelmissedag, sankt hans dag samt mortens og mikkelsdag.

Ved en stor reform i 1770 blev alle disse, og flere, afskaffet på opfordring af kong Christian VII’s livlæge Struense. Selvom halvdelen af årets dengang 22 helligdage blev afskaffet, overlevede store bededag dog og bliver den dag i dag stadig fejret med gudstjenester rundt om i landets kirker. Det er også en stor konfirmationsdag.

Og nu taler vi så igen om at fjerne helligdage, og en af dem det så skulle gå ud over er Store bededag. Men på den anden side, så er det vel også ok, vi bruger den jo ikke til at bede.

I hvert fald glæder jeg mig til en forlænget weekend i sommerhuset. Hvad skal du lave i den forlængede weekend?

IMG_8176

 

Dagens outfit er ripped jeans fra Cheap monday, peblum top fra HM, cardigang fra HM, skindjakke fra HM, skoletter fra HM, armbånd By Biehl og eget design.

Jeg er selv vild med dagens look, jeg synes det fanger essensen af forår – masser af lys og sol. Jeg kan godt lide at de ripped jeans giver modvægt til den meget fine blonde peblum top.

Jeg håber ud får en hyggelig aften sammen med nogen du har kær og jeg glæde mig til vi ses igen i morgen

ILYG

English Translation

Hello and a warm welcome to a lovely Thursday here on the blog.

Today’s post is about a new arrival in my Closet. After that we are starting to see the sun regularly, my need for updating my Closet also increased. Therefore, I am constantly looking for beautiful items that can bring the beautiful spring all the way into my Closet.

I was a walk on the fish market and fell for this beautiful dress with Creme Fraiche.

I think this delicious print reminds me of the old batik colors and I was immediately sold. I had to take it home with me.

Today’s today is a great day because it’s the last working day before an extended weekend. We must eat hot buns tonight because tomorrow is the Great Prayer Day. Kenneth and I have decided that in this extended weekend must have opened the cottage, so we have to be a trip down there.

Why is it that we eat hot buns? it is religious or what is it?

Heat buns were originally no religious tradition. It was rather a practical measure hvederne should first be heated and enjoyed on the big prayer day – if tradition be followed.

The custom of hot buns comes from its the time when big prayer day was unearned ask and amends day.

When the church bells rang, it meant that everyone had to take time off and all trade would stop. At the same time, all refrain from work, travel, play and games. This was a question also bakers who therefore could not bake bread. Instead, they baked hvedetvebakker day before, so people could buy them the day before the big Prayer and heat them on the day.

Today, large Prayer primarily known as a day off for all preceded by eating hot buns the night before. Originally, large Prayer just one of many days when pious citizens fasted and priests preached.

The day was enshrined in 1686 by King Christian V and introduced by Bishop Hans Bagger from Roskilde. They beat several holidays together for a big ask and bodsdag that fell on the fourth Friday after Easter. Before 1686 was held a series of celebrations, which went around the parish with a cross. It is these so-called “walking days”, which has since been changed to big prayer day.

In 1686, when the great Day of Prayer was legal, there were many other holidays, including Epiphany, 3 Christmas Day, Candlemas Day, saint his day and morten and Michaelmas.

At a major reform in 1770 was all these and more, abolished at the invitation of King Christian VII’s personal physician Struense. Although half of the year then 22 holidays were abolished, survived the great Day of Prayer, however, and is to this day still celebrated with church services around the country churches. It is also a great confirmations day.

And now we are talking again about removing holidays, and one of them it would go beyond the Great Prayer Day. But on the other hand, it is probably also ok, we use it’s not to pray.

In any case, I look forward to a long weekend at the cottage. What are your plans for the extended weekend?

 Today’s outfit is ripped jeans from Cheap monday, peblum top from HM card launched by HM, leather jacket from HM, skoletter from HM, bracelets By Biehl and own design.

I myself am crazy about today’s look, I think it captures the essence of spring – lots of light and sun. I like the ripped jeans provide a counterbalance to the very fine lace peblum top.

I hope out have a nice evening with someone you hold dear and I look forward to see you again tomorrow

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.