My story – Adoption – my parents fight for me

Goddag og velkommen til ny og spændende dag på bloggen.

IMG_7220

Så er det nye magasin Liv landet i min postkasse og jeg er straks gået i gang med at læse. Også denne måned er bladet fyldt med spændende artikler som jeg glæder mig til at læse.

IMG_7263

Dagens blog indlæg skal dog ikke handle om denne måned blad. Men fordi der nu er udkommet et nyt blad, vil jeg som jeg lovede for en måned siden, fortælle lidt mere om  min historie som var i Magasinet Liv i februar nummeret. Nu da der er et nyt nummer af magasinet på gaden, synes jeg godt at jeg kan tillade mig at skrive om artiklen.

Moster i Magasinet Liv

Hvis du er fast læser af min blog, så ved du at den er lavet som et brev til min mor og far, hvori jeg takker dem.

Jeg vil gerne understrege at jeg synes artiklen er super smukt skrevet og at den på bedste måde giver en lille fornemmelse af hvad min mor og far gik igennem for min skyld.

Grunden til at jeg er så taknemmelig at det bestemt ikke var en selvfølge at de orkede at tage den kamp, som var værst fra jeg var 6 år til jeg var 15 år. Og vi fik først rigtig ro da jeg fyldte 18 år og på den måde ikke kunne tvinges til noget. Og alligevel skulle det tage 3 år at få min adoption til at gå igennem.

Og når jeg så ser i sag som Maschos i fjernsynet, så kan jeg kun blive stjerne tosset. Jeg kan ikke forstå at vi i 2013 skal lade børn leve i en så ødelæggende usikkerhed og opleve en par adoptivforældre som tydeligvis ikke havde sat sig ind i hvad det gik ind til. At de så oven i købet er uddannet psykoterapeuter – ja det er bare endnu mere skræmmende.

Hvor er de personer som skal være på barnets side og varetage barnets tarv? alle ser ud som om de har svigtet voldsom i denne sag. Jeg er ikke kommet til danmark fra et fjernt og fremmet land, jeg tror dog alligevel at den angst og uro som prægede hele min barndom er sammenlignelig med andre børn som bliver adopterede.

Det er derfor jeg i dag kan sige at mine plejeforældre/adoptivforældre var helt fantastiske og helt utroligt lang forud for deres tid. De havde forståelse for de modsatrettede følelser jeg som barn havde inde i mig. Der var plads til at jeg kunne reagere og lade mine frustrationer komme ud. Og tro mig jeg var ikke noget let barn, jeg var grædende, exalteret,  råbende og skrigende, indesluttet, sur og tvær og selvfølgelig elskelig. Min mor og far (mine plejeforældre/adoptivforældre) elskede mig inderligt og det var jeg aldrig i tvivl om.

Jeg er også blevet forfærdet over at høre at mange af de børn som adopteres til danmark har oplevelser i samme stil. Måske er det på tide at vi laver en forening for de børnene – en forening hvor børnene kan henvende sig og være sikre på at finde voksne mennesker som vil have deres bedste i tankerne ? Jeg ved ikke hvad der skal til, men vi skal gøre noget. Det er ikke i orden at vi i 2013 stadig ikke kan og vil forstå hvordan det er at blive adopteret.

Jeg kunne lige som mange af de andre børn som er blevet adopteret fortælle længe om hvordan det havde betydning for min egen opfattelse af mig selv. Og jeg har hele mit live måtte arbejde med mig selv for at komme fri af efterdønningerne af denne oplevelse. Og tænk på at det er til trods for at jeg var super heldig og fik verdensmestrene som forældre (mine plejeforældre/adoptivforældre).

IMG_7264

Billedet er af min mor, far (mine plejeforældre/adoptivforældre) og jeg 7 år gammel. (1970)

Derfor benytter jeg også lige lejligheden til at sige tak fordi min mor og far (mine plejeforældre/adoptivforældre) tog mig til sig, kæmpede min kamp og blev ved, at de elskede mig, at de lærte mig at elske mig selv og at de hjalp mig til at blive et helt menneske.

Hvis du har lystfortæller jeg mere om hvordan min barndom var med den store skygge hængende over os alle, om hvordan det påvirkede mig og mine forældre og min øvrige familie. Om hvordan min forældre til trods for det formåede at give mig en dejlig barndom med masser af kærlighed og også gode minder. Det er mit håb at jeg med min historie kan bidrage til en større forståelse for hvordan det påvirker et barn at blive adopteret og i sidste ende gavne de børn som adopteres i dag. For jeg synes adoption er en god ting!

Sidder du nu og tænker bare der var mere, så kan du klikke på fanen “My Background” og læse mere om min barndom. Siden vil blive udbygget løbende med mere information.

IMG_7221

Dagens outfit er leggins fra Pieces, basic shirt fra Vila, blazer jakke fra Vila, Lita sko Jeffrey Campbell, armbånd By Biehl og mit eget design. Ringene er Spinning.

Mit outfit er stadig sammensat efter temaet det er forår og det skal være varmt. Jeg synes at den blå blazer understreger fornemmelsen af lethed og forår.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til at høre dine kommentarer til dette mit første meget personlige indlæg.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to new and exciting day on the blog.

Now is the new magazine Liv landed in my mailbox and I immediately started to read. Tthis month’s magazine is packed with exciting articles and I look forward to reading the magazine.

Today’s blog post should not be about this month magazine. But because there are released a new leaf, I wil as I promised a month ago, tell you a bit more about my story the story that was featured in the magazine LIV, in the February issue. Now that there is a new issue of the magazine out, I think that I can allow myself to write about the article.

If you are a regular reader of my blog, you know that the article is made as a letter to my mother and father, in which I thank them.

I want to emphasize that I think the article is super beautifully written and that the article in the best way gives a small idea of ​​what my mother and father went through for me.

The reason I am so grateful is, that it certainly was not obvious that they could and would stand to take the battle that was the worst since I was 6 years old until I was 15. And we were only really quiet safe when I turned 18 and thus could not be forced into anything. And yet it should take 3 years to get my adoption.

And when I look in the matter as Maschos on television, I get so mad. I can not understand that we here in 2013 are to allow children to live in such a destructive uncertainty and experience a few adoptive parents who obviously did not have familiarized themselves with what they were getting into. The fact that they were trained psychotherapists – yes it’s just even more daunting.

Where are the people who must be on the child’s hand and protect the child’s best interests? It all look as if they have failed dramatically in this case. I have not come to Denmark from a distant country, I believe nevertheless that the anxiety and turmoil that marked my childhood is comparable with other children who are adopted.

That’s why today I can say that my foster / adoptive parents were fantastic and incredible long before their time. They had an understanding of the conflicting feelings as a child I had inside me. There was room for me to react and let my frustrations get out. And believe me I was not an easy child, I was crying, exalted, shouting and screaming, trapped, angry and sullen and of course lovable. My mother and father (my foster / adoptive parents) loved me dearly, and I was never in doubt.
I have also been dismayed to hear that many of the children who are adopted to Denmark has experiences in the same style. Perhaps it is time that we make an association for the children – a society where children can go and be sure to find adults who have their best in mind? I do not know what to do, but we must do something. It is not right that we in 2013 still can not and will not understand how it is to be adopted. It is time to understand the child!

I would just like many of the other children who have been adopted tell how long it have had a meaning for my own perception of myself. And I have my whole life had to work on myself to get out of the aftermath of this experience. And remember that this is despite the fact that I was super lucky and got world champions as parents (my foster / adoptive parents).

The picture is of my mother, father (my foster / adoptive parents) and I.
That is why I take this opportunity to say thanks to my mom and dad (my foster / adoptive parents) because they took me in, fought my fight and I knew they loved me, they taught me to love myself and that helped me to become a whole person.
Would you like to hear more about my story? If you feel like you want me to tell you more about how my childhood was, the big shadow hanging over us all, about how it affected me and my parents and my other family. About how my parents even though managed to give me a wonderful childhood with lots of love and also good memories. It is my hope that with my story can contribute to a greater understanding of how it affects a child to be adopted and ultimately benefit the children who are adopted today. Because I think adoption is a good thing!

Today’s outfit is leggings from Pieces, basic shirt from Vila, blazer from Vila, Lita shoes Jeffrey Campbell, bracelets By Biehl and my own design.

My outfit is still composed the theme for the spring and it should be hot. I think the blue blazer emphasizes the feeling of lightness and spring.

I wish you a wonderful day and I look forward to hearing your comments on this my first very personal speech.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.