My Birthdaypresent – Nikon Coolpix L820

Goddag og velkommen til en skøn dag på bloggen. IMG_9336   Jeg skylder jo at fortælle om min fødselsdagsgave. Jeg har længe ønsket mig et ny kamera. Og jeg er sikker på du også nogle gange har tænkt at det er da et ringe kamera hun tager billeder med.

Det er eller ikke fordi vi ikke har kameraer i huset – vi har faktisk mange. Men når man blogger, skal der tages mange billeder og man skal tage dem selv. Det kan godt være lidt af en udfordring at tage nogle gode outfit billeder af sig selv. Jeg kan selv se at hvis jeg kigger tilbage til dengang da jeg begyndte at blogge og sammenligner de første billeder med dem jeg tager i dag. Ja så kan jeg godt se at det er blevet bedre. Men jeg synes stadig der mangler noget, og jeg er sikker på du giver mig ret.

Tidligere tog jeg billeder med min Iphone, hvor jeg har brugt en app som hedder ProCam. Det er en rigtig god app, som kan tage nogle gode billeder, men igen når billedet skal tages ind i et spejl – så stiller det store krav til kameraet.

foto (35)

Jeg har også taget nogle billeder med mit Canon IXUS700, som bestemt også tager nogle gode billeder, men igen kommer lidt til kort når billedet skal skal tages ind i et spejl. Desuden skal jeg kunne have et godt greb om kameraet både med højre og med venstre hånd. Det skal kunne betjenes af en hånd, hvilket er meget svært uden at ryste billedet eller sætte en finger ind i billedet.

foto (36)

Vi har også en dejligt spejlrefleks kamera Cannon EOS 1000D, som virkelig tager nogle gode billeder. Med dette kamera er det bestemt ikke noget problem at tage en skarpt billede i et spejl.

foto (37)

Der er ingen tvivl om at dette kamera tager skarpe billeder. Til gengæld har jeg svært ved at manøvrere det i en hånd. Mine billeder bliver let rystede, fordi kameraet er forholdsvis stort og tungt og dermed svært at styre i en hånd. Og når jeg så oven i købet også skal kunne styre det i venstre hånd, ja så blev det bare for bøvlet. Derfor blev jeg ved med at vende tilbage til min Iphone, fordi den kunne jeg holde i en hånd uden problemer. Jeg havde derfor nogle helt klare krav til det kamera som jeg gerne ville have:

  • det skulle kunne tage billeder helt tæt på
  • det skulle kunne have en god vidvinkel
  • det skulle være let, således at jeg let kan manøvrere det i en hånd
  • jeg skal kunne betjene det både med venstre og højre hånd
  • det skal kunne tage skarpe billeder i et spejl

Jeg begyndte at undersøge hvilke kameraer som kunne leve op til mine betingelser og krav. Og begyndte at spørger andre bloggere om hvilke kameraer det anvendte og ville anbefale. Efter alle mine undersøgelser fandt jeg ud af at Nikons Coolpix L820 passede perfekt til mine krav og ønsker. Så nu skulle det bare skrive på min ønskeseddel og så eller bare håbe på at jeg var heldig. Kameraet laves i flere farver blandt andet rød, blå og lilla og jeg besluttede mig for at ønske mig det i lilla.

IMG_9376

Nu har jeg så fået mit ønske opfyldt, jeg har fået en Nikon Coolpix L820. Og jeg har på nuværende tidspunkt taget en del billeder og jeg er fuldt ud tilfreds. Kameraet lever op til mine krav. Det ligger godt i hånden og det er let at betjene både med venstre og højre hånd. Og når jeg tager billeder i spejlet, bliver billederne meget skarpe og tydelige.

Sammen med kameraet fik jeg en lille flashkortlæser som jeg kan sætte i min Ipad eller Iphone og på den måde let overfører min billeder til photostream.

IMG_9377

Det er meget smart, for jeg har netop fordi jeg plejer at anvende min Iphone som kamera og er derfor blevet vandt til at bruge photostream til billedelager. Det er derfra jeg oploader billederne her på bloggen. Det er smart, for på den måde har jeg mine billeder med mig uanset hvor jeg er henne i verden.

Hvilke kamera anvender du til at tage billeder? har du også prøvet mange forskellige kameraer af inden du fandt det som passede til dig?

IMG_9337

Dagens outfit er t-shirt kjole fra HM, hæklet kjole fra Ellos, sko fra Trend Accessorie, armbånd By Biehl og eget design – AngelDesign.

Jeg er virkelig faldet for denne sæson tendens med hæklede kjoler, jeg kan godt lide det meget sommerlige og feminine touch som denne tendens giver.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to a beautiful day on the blog.

I owe the telling of my birthday gift. I have long wished for a new camera. And I’m sure you also sometimes have thought that that’s a little camera she takes pictures with.

It is not because we don´t have cameras in the house – we actually have many. But as a blogger I must take a lot of pictures and I have to take them myself. It may well be a bit of a challenge to take some good outfit pictures by myself. I can see that if I look back to the time when I started blogging and compares the first pictures i took with them I take today.  I can see that it has improved. But I still think something is missing, and I’m sure you’re on same page as me here.

Earlier I took pictures with my Iphone where I have used an app called ProCam. It’s a great app that can take some good pictures, but again when the picture is being taken into a mirror – this makes heavy demands on the camera.

I also took some pictures with my Canon IXUS700, which certainly takes some good pictures, but again, the camera comes a little short when the picture must be taken into a mirror. In addition, I could not get a good grip on the camera with both right and left hand. It must be operated by one hand, which is very difficult without shaking the image or put a finger into the picture.

 We also have a nice SLR Cannon EOS 1000D, which really takes some good pictures. With this camera is certainly no problem to take a sharp image in a mirror.

There is no doubt that this camera takes sharp images. On the other hand I find it difficult to maneuver it in a hand. My photos are easily shook, because the camera is fairly large and heavy and therefore difficult to control in a hand. And when I saw on top of that also must be able to manage it in your left hand, then it was just too complicated. Therefore, I kept returning to my Iphone because it I could hold in one hand with ease. I therefore had some very clear requirements for the camera as I would have liked:

  • it could take pictures up close
  • it should have a good wide angle
  • it should be easy so that I can easily maneuver it in a hand
  • I should be able to operate it with both left and right hand
  • it must be able to take sharp pictures in a mirror

I began to review the cameras that could meet my conditions and requirements. And began to ask other bloggers about which cameras they used and would recommend. After all my research I found out that the Nikon Coolpix L820 perfectly suited to my needs and wishes. I wrote the camera on to my wish list and then I hoped that I was lucky. The camera is made in several colors including red, blue and purple and I decided to wish me in purple.

 Now I have got my wish fulfilled, I have a Nikon Coolpix L820. And I have currently taken some photos and I am fully satisfied. The camera meets my requirements. It feels good in the hand and is easy to use with either the left or right hand. And when I take pictures in the mirror, the images very sharp and crisp.

Along with the camera I got a little flash card reader that I can put in my Ipad or Iphone and thus easily transfer my photos to photo stream.

 

It is very smart, because I have just because I tend to use my iPhone as a camera and has therefore won to use the photo stream to image storage. That’s where I upload pictures here on the blog. It’s smart, because that way I have my pictures with me no matter where I am in the world.

Which camera do you use to take pictures? you also have tried many different cameras of before you took it that suited you?

 
Today’s outfit is t-shirt dress from HM, crocheted dress from Ellos, shoes from Trend Accessorie, bracelets City Biehl and own design – Angel Design.

I’m really fallen for this season trend with crocheted dresses, I like it very summery and feminine touch to this trend provides.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.