If only I had the precious time

Hej Bloggie

unnamed (57)

Tiden er en knap ressource og tiden er dyrebar.

Jeg har før fortalt dig at jeg bruger gennemsnitlig 2 timer pr indlæg. Det siger jeg ikke fordi du skal synes det er slemt for mig eller fordi jeg forventer noget specielt fra dig i den anledning.

Nej jeg fortæller det, fordi der er flere af mine venner, som spørger hvordan jeg får tid til det.

Det eneste her i verden som er fordelt 100 % retfærdigt, det er tiden. vi har alle sammen nøjagtig 24 timer i døgnet. Det hele handler om hvordan vi prioritere at bruge vores tid.

Ekstra tid kommer sjældent af sig selv, så vil du have mulighed for at bruge nogle ekstra timer på noget, du godt kan lide, skal du tage dig tid til det – du skal prioritere det.

Vil du gerne male, sy, skrive digte, passe dine planter eller noget helt andet, som gør dig utrolig glad. For mig er det min fashion samt at drive denne blog min passion.

Susie Moore er livsstilscoach og fast blogger for The Huffington Post, som coach har hun alt for tit oplevet, at folk tilsidesætter deres passion og sig selv.

Hvordan prioritere du tid til dig selv og din passion?

Hvis ikke du prioritere dig selv og din passion, så er det på tide at begynde, og Susie Moore har nogle gode råd her, der kan hjælpe dig til at prioriterer din passion-tid. Det er blandt andet sådan jeg prioritere min tid til min passion.

Først og fremmest skal du stoppe med at sige til dig selv at du ikke har tid. Susie Moore siger at vi tror, vi ikke har tid, og derfor har vi det ikke. Men den gode nyhed er, det har vi faktisk. Det er jo netop det med at vi alle sammen har 24 timer i døgnet.

Stopur

Hvordan bruger du dine 24 timer? – Start med at evaluere hvordan du bruger dine timer i løbet af en uge, du vil opdage, at du kan skære mindst to til fire timer væk, som du kan i stedet kan bruge til de mere vigtige ting: nemlig din passion.

Du skal være velovervejet, hvis du gerne vil finde den ekstra tid et sted, så skal du først og fremmest sætte dig ned og tænke dine dage igennem, hvor mange timer bruger du på at være i byen, se TV, eller med at kigge rundt på de sociale medier?

Når du har gjort det op, så kan du så overveje, om der er nogle programmer i fjernsynet, du ikke nødvendigvis behøver at se, eller om du absolut skal bruge så mange timer på facebook.

Du vil blive overrasket over, at du nok kan finde ekstra tid efter det gennemtjek.

Du sparer også tid ved at tænke på, hvorvidt du skal bruge den ekstra tid fornuftigt. Er det fornuftigt at møde for tidligt på arbejde? At komme ti minutter før hver aftale? Eller stå ekstra længe under bruseren?

Og så skal du lære at sige nej. Hvis du er usikker på, om du skal deltager i et arrangement, så er der stor risiko for, at du faktisk kan bruge din tid bedre. Og du behøver ikke at forklare dig selv. Sig et simpelt: ’Jeg ville meget gerne, men jeg kan desværre ikke.’

Og når alt det er sagt, så skal det jo helst være sjovt at dyrke din passion. Derfor skal du gå til din spar-tid-mission med glæde, fordi det skaber hul til at du kan foretager dig de ting, som gør dig glad.

Når du nu går din tid igennem, skal du selvfølgelig ikke skære de minutter væk, som du bruger på at læse min blog. Selv om jeg spiser 10-15 minutter af din tid hver dag, håber jeg at jeg kan bidrage til at inspirere dig og give dig en lille pause i dagen.

unnamed (59)

Dagens outfit er kjole fra Closet, skindblazer fra Kvickly, heels Trend Accessorie, halskæde Pieces Julie Sandlau, øreringe Pieces Julie Sandlau, armbånd By Biehl, blandet guld, JEWLSCPH og eget design. Ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Time is a scarce resource – time is precious.

I have told you before that I spend an average of 2 hours per post. I say this not because you have to think it’s bad for me or because I was expecting something special from you on this occasion .

I am telling you because there are several of my friends who ask how I have time for it.

The only thing in this world that are distributed 100% fair, it’s time. we all have exactly 24 hours a day . It’s all about how we prioritize spending our time .

Extra time is rare by itself , then you will be able to spend some extra hours on something you like, please take the time for it – you have to prioritize .
Would you like to paint , sew, write poetry, take care of your plants or something else that makes you very happy . For me it is my fashion and to carry on this blog my passion .

Susie Moore ‘s lifestyle coach and real blogger for The Huffington Post, as a coach , she has all too often seen that people ignore their passion and themselves.

How do you prioritize time for yourself and your passion ?
If you do not prioritize yourself and your passion , then it’s time to start , and Susie Moore has some good advice here that can help you to prioritize your passion – time. This is partly how I prioritize my time to my passion .

First of all you need to stop saying to yourself that you do not have time . Susie Moore says that we think we do not have the time, and therefore we do not know. But the good news is we have actually . It’s just that with that we all have 24 hours a day.

How do you use your 24 hours? – Start by evaluating how you spend your hours in the course of a week , you will find that you can cut at least two to four hours away , you can instead use the more important things: namely your passion.

You must be judicious if you would like to find the extra time somewhere , then you should first of all sit down and think through your days , how many hours do you spend to be in town , watch TV, or looking around on the social media ?

Once you’ve made ​​it up , you can then consider whether there are some programs on television , you do not necessarily need to see , or if you absolutely have to spend so many hours on facebook.

You will be surprised that you probably can find extra time after the through check .

You also save time by thinking about whether you should use the extra time wisely. Is it reasonable to meet early at work? To get ten minutes before each appointment? Or get extra time in the shower?

And then you learn to say no . If you are unsure whether you should participate in an event , so there is a high risk that you can actually use your time better . And you do not have to explain yourself. Say a simple , ‘I ‘d love to , but unfortunately I can not . ‘

And when all that being said , it should all happen at any time be fun to grow your passion. Therefore, you must go to your save – time mission with joy because it creates a hole for you to make you the things that make you happy.

When you getting your time through, you obviously do not cut the minutes away, which you use to read my blog. Although I eat 10-15 minutes of your time every day , I hope that I can help to inspire you and give you a little break in the day.

Today’s outfit is the dress from Closet , leather blazer from Kvickly, heels Trend Accessorie , necklace Pieces Julie Sandlau , earrings Pieces Julie Sandlau , bracelets By Biehl , mixed gold JEWLSCPH and own design. Rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.