I am still counting and clothes going in to the closet

Goddag og velkommen til en skøn dag på bloggen.

IMG_9192

 

Ganske langsomt arbejder jeg mig nærmere og nærmere den store dag, hvor jeg har fødselsdag.

5

Jeg tæller selvfølgelig stadig ned og jeg glæder mig mere og mere. Selv om jeg godt ved at der jo ingen forskel er på mig fra dagen før min fødselsdag til dagen hvor jeg faktisk fylder 50 år. Den forandring sker ganske langsomt gennemåret eller nærmere årene. Men jeg glæder mig nu alligevel.

Jeg ved selvfølgelig ikke med dig, men jeg har da hørt bemærkningen om at jeg har da masser af tøj, når jeg en gang imellem har en dårlig tøj dag – og ikke kan finde en trevl at tage på.

Den anden dag læste jeg en artikel på TV2.dk om at det sjældent er et tom klædeskab, der gør vi føler trang til at shoppe. Her må jeg så sige at det er korrekt, men moden skifter og der kommer nye trend til som betyder at jeg føler behov for at opdaterer min garderobe.

TV2.dk spørger om hvor meget tøj vi egentlig bruger af alt det, vi slæber hjem i sækkevis. Jeg bruger alt hvad jeg har i skabet, der kan bare være langt imellem det kommer på. Har du meget tøj i dit closet som du aldrig bruger?

TV2.dk skriver videre at tøjet i skabet truer med at forvandle sig til udbryderkonger, men at når du stirrer på det ser du kun bunker af ligegyldigt stof. Og spørger om det virker bekendt? Det gør det bestemt ikke, jeg ved nøjagtig hvad jeg har mit closet og det er bestemt ikke ligegyldige bunker af stof. Har du ligegyldige bunker af stof i dit skab?

Den amerikanske avis The Wall Street Journal skriver, at den gennemsnitlige americaner anvender 20 % af indholdet i garderoben, resten hænger som overflødigt fyld.

OG tv2.dk skriver at sider som TrendSales og DBA vidner om, at vi i danmark har samme forhold til vores tøj, og at nogen tager konsekvensen og sælger ud af fejlkøb og impulser, som er endt i en blindgyde i skabet.

Jeg kan simpelthen ikke nikke genkendende til det her, jeg ved hvilken type tøj der klæder mig og samtidig med jeg beslutter mig for at købe vurderer jeg hvordan det aktuelle item passer sammen med mine item i mit closet derhjemme.

Tv2.dk fortsætter således:

Vi ignorerer fejl i butikken men ikke derhjemme
Tal fra Danmarks Statistik viser ifølge Penge og Privatøkonomi, at en gennemsnitlig dansk familie bruger ca. 1300 kroner om måneden på tøj. Det svarer til fem procent af indkomsten og er altså en post i budgettet, der får en del plads. Men hvorfor bruge penge på at fore indersiden af klædeskabet?

Forbrugerpsykolog Miriam Tatzel fortæller til The Wall Street Journal, at det handler om, at vi ignorerer, hvis vi ser en lille fejl på kjolen i butikken.

– Generelt kan du godt lide den, men den er en smule stram eller poset. Du tænker “nå pyt, det er en mindre fejl. Det betyder ikke noget i det lange løb”, siger hun.

Men det er her, vi begår den største fejl som forbrugere.

– Det viser sig at være præcis den ting, der gør, at du ikke kommer til at bruge den. Du tænker, du måske får brug for den en dag, men den dag kommer aldrig, siger hun til avisen.

For når valget står mellem den velsiddende (måske lidt slidte) kjole og den nye, knap så ideelle, så er valget oplagt.

Jeg kunne aldrig drømme om at købe en kjole som er for lille eller som jeg ikke synes klæder mig. Er jeg i tvivl når jeg prøver den, venter jeg med at købe til jeg har haft tid til at tænke mig om.

Nye ting er forbundet med lykke
Men hvad er det så, der gør, at vi ikke bare lader den uklædelige kjole hænge i butikken?

62 procent af hundredvis af adspurgte besøgende i shoppecentre i USA svarede, at de havde købt noget for at opmuntre dem selv, mens 28 procent købte ting for at belønne sig selv. Det viser et studie publiceret i det amerikanske tidsskrift The Journal of Psychology and Marketing ifølge The Daily Mail.

Flere studier antyder også, at det at købe nye ting er forbundet med en lykkefølelse, som kan overstige fornuften i at tilsidesætte et køb.

Men måske, det var værd at prøve. At tage en osetur ned af Strøget, få inspiration og tage tomhændet hjem. Tænke over tingene. Og så kun vende tilbage til det, man absolut ikke kan glemme? Jeg foretager ofte en osetur uden at købe noget, oftest ved jeg hvad jeg søger når jeg tager hjemmefra. Det er ikke altid jeg kan få noget som er lige det jeg havde forestillet mig.

Kan du nikke genkendende til den artikel ? og er det bare mig der mener det er helt forkert?

IMG_9193

 

 

Dagens outfit er bluse fra HM, leggins fra Vila, Blazer fra HM, sko fra Nelly, taske DKNY,  Ringe fra Spinning og Krantz & Ziegler samt armbånd By Biehl og eget design (AngelDesign).

Dagens look er black and white som er den store forårs trend, som altid er pænt sammen og som altid ser skarpt ud.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to a beautiful day on the blog.

Slowly I am getting closer and closer to my big day – my B-day.

I am still obviously counting and I am even more and more looking forward to. Even though I know that there’s no difference in me from the day before my birthday to the day where I actually turns 50. The change happens slowly throughout the year, or more years. But I am looking forward anyway.

I do of course not know about you, but I have often heard the comment that I have a lots of clothes when I occasionally have a bad clothes day – and can not find a shred to wear.

The other day I read an article on TV2.dk, that it is rarely an empty wardrobe that makes me feel the urge to shop. No never it is more like because of fashion, fashions change and there will be new trend, and that means that I feel the need to update my wardrobe.

TV2.dk asking about how much clothing we actually use of everything that we carry home. I use every item I have in the closet. Do you have many items in your closet that you never use?

TV2.dk further writes that the clothes in the closet threatening to turn into breakaway kings, but when you stare at it, you only see piles of of fabric. Does this seem familiar? It’s certainly not, I know exactly what I have my closet and it’s certainly not indifferent piles of fabric. Have you indifferent piles of fabric in your closet?

The American newspaper The Wall Street Journal writes that the average American uses 20% of the content in the wardrobe, the rest hangs like unnecessary padding.

And tv2.dk writes that pages asTrendsales and DBA testify that we in Denmark have the same relationship with our clothes and that someone takes consistency and selling of mis-selling and impulses that are at a dead end in the closet.

I simply can not recognize it, I know what type of clothing that looks good on me and while I decide to buy I assess how the current item fits with my other item in my closet at home.

Tv2.dk continues as follows:

We ignore errors in the store but not at home
Figures from Statistics Denmark show of Money and Personal Finance, the average Danish family uses about. 1300 crowns a month on clothes. This is equivalent to five percent of the income and is therefore an entry in the budget that gets a lot of space. But why spend money to be inside of the closet?

Consumer Psychologist Miriam Tatzel tells The Wall Street Journal, it’s all about, that we ignore, if we look a little mistake on the dress in the store.

– In general, do you like it, but it is a bit tight or baggy. You think “oh never mind, it’s a minor flaw. It does not matter in the long run,” she says.

But this is where we make the biggest mistake as consumers.

– It turns out to be exactly the thing that makes you not going to use it. You think you might need it someday, but that day never comes, she tells the newspaper.

Because when the choice is between the fitting (maybe a little worn) dress and the new, less ideal, the choice is obvious.

I could never dream of buying a dress that is too small or that I do not think looks good on me. I’m not sure when I try it, I wait to buy until I’ve had time to think about me.

New things are associated with happiness
But what is it that makes us not just leave it unbecoming dress hanging in the store?

62 percent of the hundreds of visitors surveyed in shopping centers in the U.S. said they had bought something to cheer themselves, while 28 percent bought things to reward themselves. It shows a study published in the American journal The Journal of Psychology and Marketing, according to The Daily Mail.

Several studies also suggest that buying new things is associated with a feeling of happiness that may exceed the soundness of infringing a purchase.

But maybe it was worth a try. Taking a window shopping down the street, get inspired and take home empty handed. Think about things. And then only return to it, you absolutely can not forget? I frequently make window shopping without buying anything, usually I know what I’m looking for when I leave home. It is not always I can get something that is exactly what I had imagined.

Can you recognize the article? and is it just me who thinks this is all wrong?

Today’s outfit is blouse from HM, leggings from Vila, Blazer from HM, shoes from Nelly, bag DKNY, Rings from Spinning and Krantz & Ziegler and bracelet By Biehl and own design (Angel Design).

Today’s look is black and white which is the big spring trend, which is always neatly and always look sharp.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Sikke en masse fine smykker 😀

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.