Hopes and dreams for 2015

Hej Style Hunter

unnamed

Kan du mærke at det nye år kommer nærmere? Det kan jeg jeg og i takt med at 2015 kommer nærmere tænker jeg mere og mere på hvad det nye år mon bringer. Jeg vil i dette indlæg dele mine håb og drømme for 2015 med dig. Jeg deler nøgen sandhed uden makeup og uden filter.

Jeg håber selvfølgelig at 2015 bliver et fantastisk år – et år som bringer succes til bloggen. For selvfølgelig drømmer jeg lige som de fleste andre bloggere på at bloggen bryder gennem lydmuren og opnår anerkendelse og ikke mindst når ud til endnu flere kvinder.

Jeg møder så tit kvinder – både yngre end jeg, på min egen alder og kvinder som er ældre end jeg. Fælles for disse kvinder er at de giver udtryk for de har opgivet – de føler ikke de har tid eller at de kan finde ud af stil og styling. Derfor har de i stedet givet op og er derfor kommet til at skjule og skæmme deres egen skønhed.

Det er ikke fordi alle behøver at være lige så tosset med stil og styling som jeg er – slet ikke. Jeg har bare set det så mange gange – når en kvinde genfinder sin egen skønhed og igen finder ud af hvordan de kan style deres outfit så de kommer til at stråle – den glæde og glød som tændes i en kvinde. Den glæde smitter og jeg bliver så glad på deres vegne.

Derfor drømmer jeg at 2015 bliver året hvor jeg får lov til at komme til flere kvinder – at det bliver året hvor jeg kan hjælpe flere kvinder med at genfinde den glæde og glød. Jeg har allerede et mylder at ideer i mit hoved om hvordan jeg skal gøre det. Bare tanken fylder mig med en boblende glæde – jeg er virkelig spændt.

Noget andet jeg drømmer om for 2015 er at det bliver året hvor jeg kan uddanne mig som stylecoach. Jeg tænker at selv om jeg har godt styr på stilkerner og krops typer så kan sådan en uddannelse sagtens kan lære mig nogle nye tips og trick.

Så grunden til at jeg drømmer om og håber på at 2015 bliver året hvor min blog når nye højder, er at jo flere læsere jeg har jo flere muligheder har jeg for at kunne lave de spændende arrangementer som jeg drømmer om. Jeg kan desværre endnu ikke fortælle der nærmere om hvad det er for arrangementer som jeg drømmer om. Du bliver nødt til at vente og i stedet følge med her på bloggen, hvor jeg selvfølgelig vil fortælle så snart jeg kan.

Mange læsere gør det også lettere for mig at tiltrække spændende giveaway, så i virkeligheden kan både du og jeg få glæde af det, hvis bloggen bryder gennem lydmuren og bliver mere kendt.

Her på årets sidste dag, vil jeg love dig at jeg vil arbejde endnu mere målrettet i 2015 – frem mod at føre mine planer ud i livet og fortsat gøre bloggen spændende og interessant for dig at følge. Tak fordi du læste med i 2014.

Jeg ønsker dig og din familie et godt og lykkebringende nytår og glæder mig til vores gensyn i 2015. Pas godt på dig selv og hinanden på denne glædelige aften.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Can you feel the new year to come closer? I can and I as the 2015 comes closer, I am thinking more and more about what the new year brings. I will in this post share my hopes and dreams for 2015 with you. I share the naked truth without makeup and without filter.

Of course I hope that 2015 will be a great year – a year that brings success to the blog. Of course I dream like most other bloggers to blog breaks through the sound barrier and gain recognition, not least reach even more women.

I meet so often women – both younger than I, at my age and women who are older than I am. Common to these women is that they express they have given up – they do not feel they have the time or that they can find out style and styling. Therefore, they have instead given up and have therefore come to hide and disfigure their own beauty.

It’s not because everyone needs to be just as crazy about style and styling as I am – not at all. I have just seen it so many times – when a woman rediscovers its own beauty and again find out how to style their outfit so they’re going to beam – the joy and glow that turns into a woman. The joy is contagious and I am so happy for them.

Therefore I dream that 2015 will be the year where I get to come to more women – it will be the year where I can help more women to rediscover the joy and glow. I already have a myriad of ideas in my head about how I should do it. Just the thought fills me with a bubbling joy – I’m really excited.

Something else I dream for 2015 is that it will be the year where I can educate myself as style coach. I think that even though I have a good grip on style nuclei and body types so can such an education can certainly teach me some new tips and tricks.

So the reason I dream about and hope that 2015 will be the year where my blog reaches new heights, is that the more readers I have the more opportunities I have to make the exciting events that I dream about. Unfortunately I can not yet tell in more detail about what kind of events that I dream about. You’ll have to wait and instead follow here on the blog, which of course I will tell as soon as I can.

Many readers also makes it easier for me to attract exciting giveaway, so in reality, you and I both enjoy it if the blog breaks through the sound barrier and becomes better known.

Here on the last day, I promise you that I will work even more targeted in 2015 – up to lead my plans into action and continue to make the blog engaging and interesting for you to follow. Thank you for reading with in 2014.

I wish you and your family a happy and prosperous New Year and look forward to our reunion in 2015. Take care of yourself and each other on this joyous evening.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.