Getting started after the holidays

Hej Bloggen

IMG_0643

Jeg har stadig min ferie foran mig og jeg vil derfor dele lidt gode råd omkring det at komme godt igang efter ferien.

Det kan være en brutal følelse at komme tilbage på arbejdet efter sommerferien, fordi du hurtigt skal op i et højere gear, end du har været i nogle uger.

Du kan dog planlægge dig ud af en del og udnytte tiden efter ferien til generelt at skabe dig et bedre og mindre stressende arbejdsliv, du får her fire råd fra Line Lou Mortensen, som er sektionsleder og coach hos Teknologisk Institut.

1. Ryd op
Inden du tager på ferie, er det en rigtig god idé at rydde op på dit skrivebord og i dit arbejdsliv. Sørg for at få sorteret, smidt ud og organiseret, så du ikke skal forholde dig til dine rodede bunker, når du kommer tilbage igen.

– Rod har det med at dræne os for energi, og det er ikke det, vi har brug for, når vi kommer tilbage fra ferie, siger Line Lou Mortensen.

Hvis du ikke har fået ryddet op, inden du tog på ferie, kan du bruge den første dag efter ferien på det.

2. Se fremad
Når du kommer tilbage fra sommerferie, er det en god anledning til at se frem mod det næste halve år. Du kan bruge noget tid på at finde ud af, hvilke mål du gerne vil opnå, og hvordan du gør det.

– Du kan gøre dig klart, hvad du i planlægger at gøre i den kommende tid. Man kan sige, at det er grovplanlægningen, siger Line Lou Mortensen.

Hun oplever, at mange dropper planlægningen, fordi de oplever, at planerne alligevel ikke holder, men hun anbefaler det alligevel, så du selv kan tage stilling til, hvad du gerne vil bruge din tid på.

3. Boost din energi
Når du er på ferie, bruger du gerne tid på ting, der gør dig glad og giver dig energi. Det kan du lade dig inspirere af, når du kommer hjem igen, for du kan prøve at sætte tid af til at gøre de ting, som giver dig ekstra energi

– Når man holder ferie, kommer man tit i kontakt med sig selv, og hvad man godt kan lide at lave. For at bevare energiniveauet hele året skal man sørge for at gøre de ting også uden for feriesæsonen, mener Line Lou Mortensen.

4. Få styr på de dårlige vaner
Hvis du har nogle dårlige vaner, du gerne vil have ændret på, er det oplagt at gøre det efter en ferie. Du er godt nede i gear, når du kommer tilbage fra ferie, og derfor er det et godt tidspunkt at få fjernet nogle af de tidsrøvere, du har i løbet af en dag.

– Når man kommer tilbage fra ferie, har man mulighed for at starte på en frisk og beslutte sig for at gøre tingene på en anden måde. Når man først er inde i den travle og stressede periode, kan det være svært at stoppe op og overskue, hvad man skal gøre anderledes, siger Line Lou Mortensen.

Jeg synes det er nogle gode råd, og det er også derfor jeg har delt dem med dig.

IMG_0643

 

Dagens outfit er kjole fra Queen in you, klipklapper fra BC Generation og solbriller fra Le Specs og armbånd By Bieh og Pierre Cardin. Billedet er taget fra vores weekend i sommerhuset. Jeg står sammen med vores nye bil – Adam.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello blog
I still have my vacation in front of me and I will share some tips about getting started after the holidays.

It can be a brutal feeling to get back to work after the summer break, because you can quickly be up in a higher gear than you’ve been in a few weeks.

However, you can schedule yourself out of a part and use the time after the holidays to generally make you a better and less stressful life, you get here four guides from Line Lou Mortensen, who is Head and coach at the Technological Institute.

1 Clean up
Before you go on holiday, it’s a great idea to tidy up your desktop and in your professional life. Make sure to get sorted, thrown out and organized so that you do not have to relate to your messy piles when you come back again.

– Rod tends to drain us of energy and it is not what we need, when we come back from vacation, says Line Lou Mortensen.

If you have not been cleaned up before you went on holiday, you can use the first day after the holidays on it.

2 Look ahead
When you come back from summer vacation, it’s a good opportunity to look ahead to the next six months. You can spend some time to figure out what goals you want to achieve and how you do it.

– You can make yourself clear what you plan to do in the future. One can say that it is serious planning, says Line Lou Mortensen.

She feels that many dropper planning because they feel that the plans still does not hold, but she recommends it anyway, so you can decide what you want to spend your time.

3 Boost your energy
When you’re on vacation, do you like to spend time on things that make you happy and gives you energy. It can be inspired by when you come home again, you can try to set aside time to do the things that give you extra energy

– When you are on holiday, you come often in touch with themselves and what they like to do. In order to maintain energy levels throughout the year, make sure to do the things outside the holiday season, consider Line Lou Mortensen.

4 Keep track of the bad habits
If you have any bad habits you would like to have changed, it is natural to do so after a holiday. You are well down in gear when you come back from vacation, and therefore it is a good time to remove some of the time-wasters, you have during the day.

– When you come back from vacation, you have the opportunity to start afresh and decide to do things in a different way. Once you are inside the busy and stressful period, it may be difficult to stop and clear what to do differently, says Line Lou Mortensen.

 I think it’s some good advice, and that is why I have shared them with you.

 

Today’s outfit is dress from Queen in you, flip-flops from BC Generation and sunglasses from Le Specs and bracelets By Bieh and Pierre Cardin. The photo was taken from our weekend at the cottage. I stand together with our new car – Adam.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.