Happy news – facial workout

Goddag og velkommen på bloggen på en pragtfuld dag, hvor jeg vil dele en skøn information med dig.

IMG_8837

Jeg ved ikke om du ved det i forvejen, men jeg synes det er en så fantastisk information at jeg finder det yderst vigtigt at få givet den videre.

I disse tider hvor de fleste gladeligt lægger sig under kniven og får foretaget drastiske indgreb, synes jeg det er vigtigt at du kender dette skønne alternativ. Jeg må også understrege at jeg ikke er ude i en hetz mod plastickirurgi, botox og fillers.

Jeg mener at alle mennesker har ret til at bestemme over deres eget liv og krop. Det skal dog ikke være en hemmelighed at jeg hverken vil eller tør lade nogle pille unødigt ved min krop.

Nå men tilbage til hvad jeg vil fortælle. Jo jeg har for nyligt læst i Femina at jeg kan stramme ansigts muskulaturen op ved hjælp af ansigtsgymnastik og på den måde give mig selv et ansigtsløft.

Da jeg læste artiklen, tænkte jeg at det giver da god mening, ligesom jeg kan træne min krops muskler og på den måde fastholde en smuk figur, kan jeg også træne musklerne i mit ansigt og fastholde en fast ansigt. Vi har i  ansigtet 97 forskellige muskler, og ved at massere dem blidt vil de trække sig sammen og give en bedre blodgennemstrømning. På den måde arbejder musklerne for at holde huden ung og elastisk.

Her følger fire nemme øvelser for pande/øjne, næse, mund og hals. Nu sidder du måske og hopper i stolen og tænker; “så kom da med hvad jeg skal gøre”. Og det gør jeg så nu

. Pande og øjne Pande og øjne

Øvelsen forebygger eller formindsker furer mellem brynene, der samtidig får et løft. Den forebygger eller formindsker også nedhængende poser på de øverste øjenlåg. Anbring pegefingrene højt oppe på panden parallelt med øjenbrynene. Træk så fingrene ned over panden, til de er cirka en centimeter over brynene. Hold fingrenes nedadgående pres, mens du skubber øjenbrynene opad. Skub dem op og slip dem ti gange. Hold så brynene i den øverste stilling, mens fingrene fortsat presses nedad, og forsøg at løfte dem i små tag, til du føler et hårdt pres hen over panden ovenover øjenbrynene. Hold stillingen, mens du tæller til 20, og slap så af. Gør øvelsen to gange om dagen.

Næse

Næse

Næsen vokser gennem hele livet, og næsetippen bliver bredere og kan komme til at hænge lidt med alderen. Denne øvelse forkorter næsetippen.  Man sætter pegefingeren på næsetippen, som man skubber opad og holder på plads, mens man forsøger at trække den nedad ved at trække overlæben ned over tænderne. Man holder spændingen et sekund og slapper derefter af i overlæben. Øvelsen gentages 35 gange to gange dagligt.

Mund

Mund

Denne øvelse træner musklen rundt om munden og gør læberne mere fyldige. Du lukker munden uden at bide tænderne sammen. Tag spidsen af din pegefinger eller en blyant ind mellem læberne og pres hårdt sammen. Pulsér fingeren eller blyanten op og ned, mems du tæller til 30. Øvelsen udføres to gange dagligt.

Hals og hage

Hals og hage

Stram huden på halsen og under hagen op med denne øvelse. Sid med hagen højt løftet. Luk munden, smil og læg den ene hånd lige over kravebenet. Træk nu huden nedad med et fast greb. Hovedet bøjes bagover til man føler et pres i hagen og i halsmusklerne. Derefter løftes hovedet til lodret position igen. Bøj igen bagud og frem til lodret igen 30 gange. Gør øvelsen to gange hver dag.

Jeg er gået i gang med min ansigts workout, for uanset hvad så kan det kun gavne.

Vidste du at ansigts workout har effekt som ansigts løft ? Hvis du gør, udfører du ansigts workout hver dag? hvis du ikke gjorde skal du så i gang med ansigts workout ?

Husk at deltage i min give away !!!

Du kan stadig nå at deltage.

IMG_8778

Denne Give away foregår på bloggens Facebookside, https://www.facebook.com/AngelqeenBlog?ref=hl Svar på spørgsmålene og del indlægget på Facebook og du deltager i min give away.

Husk at efterlade en kommentar om at du har delt. Det skal  du gøre for at jeg kan finde dig når jeg har trukket en vinder.

IMG_8738

Jeg går ud fra du gerne vil vinde dette smukke armbånd ?

Denne give away startede den 12.5.2013 og slutter den 26.5.2013. Vinderen offentliggøres her på bloggen.

Har du besøgt min nye shop? hvad synes du om min nye shop og de nye armbånd.

IMG_8838

Dagens outfit er kjole fra Closet, Blazer fra HM, Sko fra Bianco og armbånd fra By Biehl og eget design.

Dagens outfit passer perfekt til de spæde sommerdage, hvor temeperaturen kan snige sig godt der opad.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to the blog on a scorching day, where I will share a wonderful information with you.

I do not know if you know this already, but I think it’s such a great information that I find it extremely important to passed it on.

In these times where most happily settles under the knife and undergo drastic action, I think it’s important that you know this wonderful alternative. I must also stress that I am not out in a smear campaign against plastic surgery, botox and fillers.

I believe that all people have the right to decide over their own life and body. It should be no secret that I will not and dare let some unnecessarily cut or mess with my body.

Anyway back to what I want to tell you. I have recently read in the danish magazine Femina that I can tighten facial muscles up using facial gymnastics and thus give myself a facelift.

When I read the article, I thought that it made good sense, I can train my body’s muscles and thus maintain a beautiful figure, I can also train the muscles in my face and maintain a firm face. We have in our face 97 different muscles, and by massaging them gently, they will pull together and provide better blood flow. In this way, working the muscles to keep skin young and elastic.

Here are four easy exercises for forehead / eyes, nose, mouth and throat. Now you are maybe and jumps in the chair and thinking, “so come as to what I should do.” And I do so now.

Forehead and eyes

The exercise prevents or reduces furrows between the eyebrows, which also gets a boost. It prevents or reduces also hang bags on the upper eyelid. Place the index fingers high up on the forehead parallel to the eyebrows. Then pull your fingers down over his forehead until they are about an inch above the eyebrows. Keep fingers downward pressure while you push the eyebrows up. Push them up and drop them ten times. Shut the eyebrows in the top position while the fingers remain pressed down and try to lift them into small tag until you feel a strong pressure across the forehead above the eyebrows. Hold the position for a count of 20, then relax. Do the exercise twice a day.

Nose

The nose grows throughout life, and tip of the nose is wider and can begin to hang a little with age. This exercise shortens the tip of the nose. You put the index finger on the tip of your nose, as you push up and hold in place while you try to pull it down by pulling the upper lip down over your teeth. It keeps the voltage for a second and then relax in the upper lip. Repeat the exercise 35 times twice a day.

Mouth

 

This exercise trains the muscle around the mouth and makes lips fuller. You shut your mouth without biting teeth. Take the tip of your index finger or a pencil between your lips and press firmly together. Pulses finger or pencil up and down, mems you count to 30 The exercise is carried out twice a day.

Neck and chin

Tighten the skin on the neck and under the chin up with this exercise. Sit with your chin held high. Close your mouth, smile and put one hand just above the clavicle. Now pull the skin down firmly. The head is bent backwards until you feel a pressure in the chin and neck muscles. Then lift your head to the upright position again. Bend back behind and above the vertical again 30 times. Make exercise twice each day.

I started my facial workout, for whatever it can only benefit.

Did you know that facial workout is effective as face lift? If you do, you perform facial workout every day? if you did not do so in time with facial workout?

Today’s outfit is dress from Closet, Blazer from HM, Shoes from Bianco and bracelets from By Biehl and my own design.

Today’s outfit perfect for the fledgling summer days when ‘it can sneak up well there.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.