Everyone have to earn a living – Tommy Kenter

Hej Bloggie

IMG_1453

I dag på Ekstrabladet Flash kunne man læse at Tommy Kenter deltager i næste omgang af “stjerner på slottet”. På spørgsmålet om hvorfor Tommy Kenter har valgt at deltage svare han: “Jeg gør det for pengenes skyld”. Desuden udtaler Tommy Kenter også: “Når man er over 60 år og bliver spurgt, om man vil være med i et underholdningsprogram som ‘Stjerner på Slottet’, så siger man ‘ja tak’ og er beæret over, at nogen overhovedet gider se på en gammel mand som mig. Og så er det da rigtig gode penge at få her op til jul”,griner han.

Længere nede kan man læse de kommentarer læserne har givet til artiklen. Nogle er for og andre er imod. En enkelt kommer med en meget bastand udmelding: ”

Trist når folk sælger ud. Også selvom pengene er gode.

Der er efterhånden ingen grænser for hvor lavt visse kendisser og b-kendisser vil gå, bare det giver noget mammon.

Én ting er de reality-fjolser som ikke kan andet. De er vel på en måde lovligt undskyldt. Men seriøse musikere, skuespillere, sangere, kunstnere m.m. De burde holde sig langt væk, og lade deres metier tale for sig selv. Har dyb respekt for de kunstnere der siger nej. Forestil Jer Anders Matthesen eller Kim Larsen være med i sådan noget crap som et bageprogram. Not happening!!”

Enkelte giver også udtryk for den holdning jeg føler jeg er nødt til at lufte, nemlig at Tommy Kenter lige som alle os andre er nødt til at tjene til dagen og vejen. Han er altså nødt til at engagerer sig i de muligheder han bliver givet.

Det synes jeg egentligt er lige ud ad landevejen. Hvis han f.eks. ønskede at sætte et show op er han jo nødt til at tjene penge til at sætte showet op.

Grundlæggende så synes jeg er der i dag er en del mennesker som tror at bare fordi man er kendt, så har man også mange penge. Jeg ved godt at det er der nogen som har, men det er ikke alle. Og man skal passe på med at dømme andre. Man kan jo i virkeligheden ikke dømme i andres liv – hvis man skulle det – så skulle man jo have levet deres liv. LAd os prøve at være lidt rummelige.

Ja, jeg skulle bare lige have luft for denne tanke.

Og så er det vist blevet tid til endnu en bid af mit lille juleeventyr.

Angel Skyndte sig straks at tage scanneren med hjem og ned i kælderen. Hun skyndte sig at koble scanneren på sin PC og begyndte at scanne alle hendes skitser af smukke outfit.

Angel smillede for sig selv og tænkte, at nu behøvede hun ikke mere prøve at beskrive de fine outfit – nu kunne hun i stedet vise de smukke outfit.

Da Angel havde scannet alle outfit ind, valgte hun et outfit ud og begyndte på sin post. Angel var lykkelig og glad og hendes kreativitet nærmest lyste ud af hende – men hvad var nu det – pludselig kunne hun høre at stedmoderen og søstrene kom hjem igen. Angel skydte sig at kigge på klokken og så til sin rædsel at klokken var mange og at hun nu var bag ud. Hun havde endnu ikke fået handlet ind og aftensmaden skulle serveres om en time.

Angel skyndte sig at gemme PC og scanner væk i en kurvekuffert bag fyret og løb op ad trappen g ud i køkkenent. Angel havde brug for al sin kreativitet, for nu skulle hun hurtigt bikse en middag sammen. Men hvad skulle hun dog lave den middag af. Angel skyndte sig hen og åbnede køleskabet og kiggede ind på resterne fra i går.

Følg med i morgen og se om Angel får stablet en middag på benene. Stedmoderen skulle helst ikke opdage at hun har arbejdet på sin blog i stedet for at passe sine pligter.

Husk at deltage i min lækre giveaway hvor du kan du vinde lækkerier fra Rudolf care:

DSCN6615

Du kan vinde en pakke med fire miniprodukter:

  1. Facial mist
  2. Cleansing milk
  3. Facial cream
  4. Body lotion

For at være med i konkurrencen om at vinde denne lækre pakke, skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvor mange julefrokoster du skal til i løbet af december.

Denne giveaway startede den 8 december og slutter 15.december 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres på her på bloggen i indlægget den 16.december.

IMG_1454

 

Dagens outfit er leggins fra Ellos, basic top fra Vila, jakke fra HM, støvler Victoria Delef, Spansk halskæde, ørering fra Chanti, armbånd By Biehl og blandet guld samt eget design. Ringe fra Spinning og Krantz og Ziegler.

Jeg ønsker dig en fornøjelig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Today at Ekstra Bladet Flash could read that Tommy Kenter participate in the next round of ” stars in the castle .” Asked why Tommy Kenter have chosen to participate answer : “I do it for the money .” In addition, says Tommy Kenter also: “When you are over 60 and are asked whether you want to be in an entertainment program as ‘Stars at the Castle ‘, then you say ‘ yes ‘ and are honored that anyone even bother to look at an old man like me. And then is it really good money to get up to Christmas, “he laughed .

Further down you can read the comments readers have made ​​to the article. Some are for and some are against. One comes with a very bastand announcement : “Sad when people sell out . Even if the money is right .

By now there is no limit to how low some celebrities and b- celebrities will go, just to makes anything mammon .

One thing is the reality fools who can not otherwise. I suppose in a way legally excused. But serious musicians, actors , singers, artists , etc. They should stay away and let their metier speak for themselves . Have deep respect for artists say no. Just imagine Anders Matthesen or Kim Larsen participate in something like crap as a baking program . Not happening ! ”

Some also express the position I feel I need to express, that Tommy Kenter just like the rest of us he has to earn a living . He therefore need to engage in the opportunities he is given. I think this really is straightforward . If he for example . wanted to put a show up he is going to make money to put the show up .

Basically I think that today, there are some people who think that just because you’re famous , you have much money . I know thatsomeone has , but it is not everybody who has a lot of money. And one must be careful not to judge others . One can not really judge the lives of others – if you had to jugde – then you would have to have lived their lives . Let’s try to be a little spacious.

Yes, I just needed to get this off my ches -t this thought.

And then it has been time for another bite of my little Christmas Carol.

Angel Hurried immediately take the scanner back home and into the basement . She hurried to connect the scanner to your PC and began to scan all of her sketches of beautiful outfit.

Angel smile look for themselves , thinking that now she did not try to describe the fine outfit – now she could instead display the beautiful outfit.

When Angel had scanned all the outfit in, she chose an outfit and started at his post . Angel was happy and pleased and her creativity practically glowed – but what was it now – suddenly she could hear the stepmother and sisters came home again . Angel skydte to look at the clock and saw with horror that it was late and she was now behind him . She still had not acted in and dinner were served in an hour.

Angel rushed to save the PC and scanner away in a wicker suitcase behind the lighthouse and ran up the stairs g in køkkenent . Angel needed all his creativity , for now she had to quickly concoct a dinner together. But what was she to do the dinner of . Angel rushed over and opened the fridge and looked in at the remains of yesterday .

Follow the morning and see if Angel gets piled a dinner on the legs. Stepmother would rather not discover that she has been working on his blog instead of attending to his duties.

Remember to attend my delicious giveaway where you can win goodies from Rudolf care :

You can win a package of four mini products:

  • Facial mist
  • Cleansing milk
  • Facial cream
  • Body lotion

To participate in the competition to win this great package , please leave a comment on this post where you tell how many Christmas parties you need to during December .

This giveaway starting December 8th and ending 15 December 2013 at 20:00 . The winner will be published on this blog in the post on 16 December .

Today’s outfit is leggings from Ellos , basic top from Vila jacket from HM , boots Victoria Delef , Spanish necklace , earring from Chanti , bracelets By Biehl and mixed gold and own design. Ring Spinning and Krantz and Ziegler .

I wish you an enjoyable day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.