Christmas shopping and lots of secrets

Hej Bloggie

IMG_1548

Jeg kan lige så god indrømme at jeg ikke var ud og shoppe julegaver i går. Til gengæld så skal jeg ud og shoppe i dag. I går var jeg bare alt for slatten og uoplagt, sikkert på grund af al den penicillin som jeg skal spise i øjeblikket. Hader at spise penicillin, til gengæld så har det hjulpet rigtig meget på mig øje og mine bihuler. Og det er jeg rigtig glad for.

For pokker hvor er det irriterende med den øjenbetændelse, den betyder nemlig at jeg ikke kan have min kontaktlinser på, og det er ikke så godt. Jeg kan ikke læse noget som helst uden kontaktlinser eller som minimum briller. Så lige i øjeblikket går jeg med min briller. Jeg er bare ikke et brillemenneske, jeg duer ikke til at have briller på. Jeg synes de er så generende og jeg føler de begrænser mit udsyn. Ved godt det lyder mærkeligt, men sådan har jeg det med briller. Det er jo også derfor jeg normalt bruger kontaktlinser.

Hvad med dig? bruger du briller eller bruger du linser? og hvis du bruger en af delene hvad foretrækker du så?

juleengle

 

Så er det atter blevet tid til en kig ind i mit juleeventyr og til Angel.

Angels tåre faldt på graven og som ved et trylleslag kom den hvide fugl flyvende og satte sig i træet som var vokset af den gren Angel havde fået af sin far. Fuglen sad på grene med hovedet på skrå, som om den lyttede til alt hvad Angel fortalte.

Angel fortalte om hvordan hun havde lagt en plan for den kommende uge sådan at hun kunne nå at gennemfører alle opgaverne, men at hun så mente hun ikke fik tid til at lave blog indlæg på bloggen og at hun derfor ikke ville have nogen blog at vise blog kongen. ”Jeg kan lige så godt lade være med at tage med til blog kongens fest, for jeg har alligevel ingen blog at præsenterer” hikstede Angel.

Pludselig begyndte det at rasle i grenene og bladene på jorden begyndte at flyve rundt. Rundt og rundt fløj bladende indtil de var helt oppe i luften. Lige så pludseligt som det hele begyndte lige så pludselig stoppede det hele, og frem kom en pige som lignede Angel på en prik, og en til og en til og en til ind til der var 10 piger der lignede Angel. De kiggede alle på Angel og sagde nærmest med én stemme. ”sig hvad jeg skal gøre og jeg vil udføre opgaven til punkt og prikke”. Angel kiggede forbavset på alle pigerne og sagde, ”I skal hjælpe mig med at gøre rent, planlægge og forberede den store julefest på fredag”. ”Jeg vil sidde i kælderen og blogge, mens i udfører de opgaver som jeg giver jer.” ”Men først skal i have et navn så jeg kan kende forskel på jer”.

Angel bad alle pigerne stille sig på række, og så gik hun ned langs rækken og gav pigerne et nummer mellem 1 og 10. Angel skrev nummeret på armen af hver pige.

Da hver pige havde fået et nummer bad hun pigerne om at gå med hende hjem, så hun kunne sætte dem i gang med arbejdet. Hver pige fik tildelt et værelse eller rum hvori de skulle tage gardinerne ned, vaske vinduerne og tørre støv af.

Da pigerne var sat i gang med arbejdet, gik Angel ned i kælderen og tændte sin PC, nu skulle hun blogge.

Læs med i morgen og få svar på om stedsøstrene og stedmoderen opdager de mange piger.

I dag er det sidste chance for at deltage i min lækre giveaway hvor du kan du vinde lækkerier fra Rudolf care:

DSCN6615

Du kan vinde en pakke med fire miniprodukter:

  1. Facial mist
  2. Cleansing milk
  3. Facial cream
  4. Body lotion

For at være med i konkurrencen om at vinde denne lækre pakke, skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvor mange julefrokoster du skal til i løbet af december.

Denne giveaway startede den 8 december og slutter i dag den 15.december 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres på her på bloggen i indlægget i morgen den 16.december.

IMG_1549

Dagens outfit er strik fra HM, nederdel fra Even & Odd, støvler fra Even & Odd, halskæde Pilgrim, øreringe JEWLSCPH, armbånd By Biehl, blandet guld og eget design. Ringe fra spinning og Krantz & Ziegler.

Jeg er vild med det hvide look til vintertøjet.

Jeg ønsker dig en dejlig dag med masser af julehygge og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

I can be just as good to admit that I was not out shopping Christmas gifts yesterday. In return, I will go shopping today. Yesterday I was just too limp and lethargic , probably because of all the penicillin I have to eat at the moment. Hate to eat penicillin , in turn, so it has helped a lot on my mind and my sinuses. And I’m really happy .

Damn it is irritating to have an eye inflammation, it means that I can not use my contact lenses in , and it’s not good. I can not read anything without my contact lenses or glasses as a minimum . So right now , I wear my glasses. I’m just not a spectacle person, I do not like to wear glasses. I think they are so annoying and I feel they limit my vision. By good it sounds strange , but that ishow I feel about the glasses. It’s also why I usually wear contact lenses.

What about you? Using glasses or lenses do you use ? and if you use one or the other what would you prefer ?

Once again its been time for a look inside my Christmas Carol and Angel .

Angels tear fell on the grave, and as if by magic came the white bird flying and sat in the tree which was grown by the branch Angel had received from his father. The bird was sitting on branches with his head cocked as if listening to everything Angel told .

Angel told of how she had made ​​a plan for the coming week so that she could carry out all the tasks, but that she felt she did not get time to do blog posts on the blog and that she would not have any blog show blog king. “I might as well not to take to the blog king’s feast , for I have still no blog that presents” hikstede Angel .

Suddenly it began to rustle in the branches and the leaves on the ground began to fly around. Round and round flew the leaves until they were completely up in the air . Just as suddenly as it began just as suddenly stopped everything, and out came a girl who looked like Angel to the point , and one and one and one for until there were 10 girls that looked like Angel . They all looked at Angel and said, almost with one voice. ” Tell me what I should do and I will do the job to the letter .” Angel looked astonished at all the girls and said , “You must help me clean up , plan and prepare for the big Christmas party on Friday .” ” I would sit in the basement and blogging while in performing the tasks that I give you.” ” But first you need to have a name so I can tell the difference between you.”

Angel asked all the girls line up , and as she walked down the row and gave the girls a number between 1 and 10 Angel wrote the number on the arm of each girl.

As each girl had a number she asked the girls to go home with her so she could put them to work. Each girl was assigned a room or space in which they were to take the curtains down , washing windows and dusting .

As the girls were put down to work , Angel went down to the basement and turned on his PC , now she blogging.

Read about tomorrow and get answers on the spot sisters and stepmother discovers the many girls.

Today is the last chance to attend my delicious giveaway where you can win goodies from Rudolf care :

You can win a package of four mini products:

  • Facial mist
  • Cleansing milk
  • Facial cream
  • Body lotion

To participate in the competition to win this great package , please leave a comment on this post where you tell how many Christmas parties you need to during December .

This giveaway started December the 8 of December and ends today on 15 of December 2013 at 20:00 . The winner will be published on this blog in the post tomorrow on 16 December .

Today’s outfit is knit from HM, skirt from Even & Odd , boots from Even & Odd , Pilgrim necklace , earrings JEWLSCPH , bracelets By Biehl , mixed gold and own design. Rings from spinning and Krantz & Ziegler .

I love the white look for winter clothing.

I wish you a wonderful day with lots of Christmas cheer and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.