Abuse of the royal family royal crown

Kære Blogie

IMG_1229

Jeg ved ikke om du har læst at at kongehuset kræver at kroer og andre forretninger stopper deres misbrug af kongekronen. Inden jeg kommer med min mening omkring dette synes jeg vi bør dykke ned i historen og få afklaret hvad kongekronen stod for og står for. Kronen er en særlig smykket form for hovedbeklædning.

Kroner forbindes mest med kongelige og adelige personer, da kronen er et symbol på magt og værdighed, men kan anvendes af andre ved visse anledninger, for eksempel som hovedpynt båret av bruden ved bryllupper. Kroner er kendt fra langt langt tilbage i tiden og varierer i form. De tidligste kroner vi kender er smykkede diademer. De blev nogen ganger båret udenpå en anden hovedbeklædning, for eksempel en turban. De var ofte af ædel metal og kunne have indsatte ædelsten. Blandt de tidlige kroner finder vi også kroner som var udformet med spisser på så de skulle ligne en strålekrans, det er det man kalder en takkekrone..

I Egypten bar farao en meget speciel hoved beklædning som lignede en høj smal hat. Kongene i det øvre Egypten havde en krone som var hvid, den så ud som en hat med en knop på toppen, og den var antagelig lavet av linned. Kongene i det nedre Egypten bar en krone som så ud som et rødt diadem med en høj spid bag, antagelig af træ. Kongene som regerede over hele Egypten bar den såkaldte dobbelt krone som så ud som en sammensmeltning af de to kroner – den røde kronen uden på den hvide. Foran på kronen var det en udsmykning af guld, gerne i form af en lille slange. Variationer over denne hovedbeklædning er afbilledet som kroner med høje fjer på. Kongen kunne også bære et smykket hovedklæde. I krig bar han en smykket hjelm.
Assyriske og babylonske konger bar en slags tiara. Denne hovedbeklædning lignede en fez, men var højere. Den var udført i linned, eller muligens samt af træ eller et metal. Kronen kunne ha broderier eller andre ornamenter på sig, og i nogen tilfælde små horn. Kejseren i Romerriget bar naturligvis en krans av blader, i lighed med andre embedsmænd. I middelalderen har europæiske regenter brugt mange forskellige slags kroner, som bøjlekroner og andre lukkede kroner. De har en bøjning, normalt på en kule med et kors på. Kronen som symbol på magt og værdighed har rødder tilbage i den romerske antiks sejrskranse, kaldet ”corona”.

I Danmark er den ældste krone Christian 4.s krone fra 1596. De danske kongers og dronningers kroner udstilles sammen med kronregalierne på Rosenborg Slot. Den bedst kendte af de danske kongekroner er Christian 5.s krone, som blev fremstillet til Danmarks anden enevældige konge, Christian 5. i 1671. Den har efterfølgende været benyttet af alle enevældige konger fra Christian 5. til Christian 8. Kronen vises desuden øverst i det danske kongevåben og det danske statsvåben.

Chr.-5 1

Kronen er dekoreret med adskillige ædelstene i form af slyngede rækker af diamanter, safirer og granater. I toppen af korset ses en såkaldt korund, som er en safir med en stribe af rubin, og på krones forreste del en firkantet bloksten med Christian 5.s monogram i guldtråd. Man mener, at kronens ædelstene er genbrugt fra ældre juveler, bl.a. kan safiren på kronens front føres tilbage til Frederik 1. og var formentlig en gave til hans fader, Christian 1. fra hertugen af Milano i 1474. Christian 5.s krone blev sidst benyttet ved Christian 8.s salving 1840. Kronen blev ceremonielt overflødig, efter at man i 1849 havde indført det konstitutionelle monarki, afskaffet enevælden og ikke længere kronede og salvede regenten.

Christian 5.s krone anvendes dog fortsat ved monarkens død, hvor den lægges på kisten under det såkaldte castrum doloris. Sidste gang var ved Frederik 9.s død i 1972.

Hvad er det så for et misbrug af kongekronen der henvises til? Det store og det lille rigsvåben og kongekronen er udtryk for overhøjhed, suverænitet, og bruges derfor af kongehuset og statsinstitutioner. Det lovgivende organ, Folketinget, bruger det lille rigsvåben uden krone.

Jo der er selvfølgelig stramme love og regler som fastlægger hvilke statsinstitutioner som må anvende kronen samt hvilke priviligerede virksomheder som har tilladelser.

I bund og grund er det ganske få:

Bagerne anvender en kronet kringle som kendetegn med hjemmel i en ældgammel sædvane, som formentlig går tilbage til bageres modige optræden under tyrkernes belejring af Wien i 1529. Selvejende institutioner, som drives med statsstøtte, og statsejede aktieselskaber kan ikke bruge rigsvåbenet eller kronen, medmindre der foreligger særlig tilladelse.

Egentlig er jeg royalist og vil gerne lege med på legen om at kongehuset er mere end os andre. Men min velvilje til denne leg får altså trange kår, når en kro som f.eks. efter at Fanø Krogaard har fået besked på at fjerne kongekronen, til trods for at kroen har eksisteret siden 1662 og i alt den tid været særlig privilegeret kro som havde tilladelsen til at anvende kronen.

Da loven ændres i 1912, er der ingen som sørger for at kronen bliver fjerne og før nu 100 år senere skal den nu fjernes. I da hvor vi måske netop er endnu mindre tiltrukket af kongehuset og legen og illusionen om at kongehuset er mere end os andre.

Jeg forstår det ikke. Man kunne nærmest mene at den enkelte virksomhed har vundet hævd. Kongehuset kan ikke være 100 år om at vågne op. De virksomhedder som stolt har haft predikateret Priviligeret kro eller leverenadør til det kongelige hof, anvender selvfølgelig kongekronen alle vegne som god reklame alt andet ville jo også være fjollet.

Et så fjollet krav som ikke på nogen måde skader kongehuset, men tvært i mod binde kongehuset sammen med resten af den danske befolkning, kan vi som borgere ikke accepterer at kongehuse med et pennestrøg påfører vores virksomheder midt i en krisetid.

Jeg synes også kongehuset fuldstændig glemmer den magt det kan have at besøge en kro som er kongeligt priviligeret og måske oven i købet har haft besøg af kongen en gang i tidernes morgen. Se det er jo positiv reklame lige tilbage til kongehuset.

Jeg kan fuldt ud forstå at det ikke kan anvendes af nye virksomheder eller for den sags skyld af nye ejere. Jeg synes at vi kan kræve at vores kongehus udøver deres symbol på magt og værdighed ved også at tænke på den økonomiske lussing flere virksomheder skal påføres netop nu i en krise tid, virksomheder som kun er for kongehuset og som promoverer kongehuset på bedste vis.

At handle på denne måde påvirker min royalisme. Hvordan ser du på sagen. Drop gerne en kommentar.

IMG_1230

Dagens outfit er kjole fra HM, stiletter fra Biancon.  øreringe og Power-KVINDE halskæde fra JEWLSCPH samt armbånd Bu Biehl og eget design – AngelDesign samt blande guldarmbådn. Ringe fra KRantz&Ziegler  og Chanti og ur fra Asos.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til at høre om hvad du synes om det såkaldte misbrug af kongekronen. Og så glæder jeg mig til vi ses igen i morgen.

ILYG.

English Translation

Dear Blogie

I do not know if you’ve read to the royal house calls to hotels and other businesses stop their abuse of the royal crown . Before I come to my mind about this , I think we should delve company in history and clarify what the royal crown stood for and stands for. The crown is a special embellished form of headgear.

Kroner associated most with royal and noble persons , as the crown is a symbol of power and dignity , but can be used by others on certain occasions , such as head-dress worn av bride at weddings . Crowns are known from far far back in time and vary in shape. The earliest crowns we know is adorned diadems . They were no multiplies worn outside another headgear , e.g. a turban . They were often of precious metal and could have inserted precious stones. Among the early crowns we also find crowns which were designed with spisser on so they had to look like a halo , that’s what you call a thank crown ..

In Egypt bar pharaoh a very special main garment that looked like a high narrow hat. Congenic in Upper Egypt had a crown which was white, it looked like a hat with a knob on top, and it was probably made ​​av linen. Congenic in the lower Egypt wore a crown that looked like a red tiara with a high spit behind , presumably of wood. Congenic who reigned over Egypt bar so-called double crown which looked like a fusion of the two crowns – the red crown on the outside of the white . In front of the crown , it was a decoration of gold , preferably in the form of a small tube . Variations of this headgear is pictured as crowns with high feathers on . The king could also wear a headdress adorned . In war he wore a helmet adorned .
Assyrian and Babylonian kings wore a sort of tiara . This headgear looked like a fez , but was higher. It was made ​​of linen, or possibly as well as wood or metal. The crown could have embroidery or other ornaments on it , and in some cases small horns . Emperor of the Roman Empire bar obviously a wreath av flip , along with other officials. In the Middle Ages , European monarchs used many different kinds of crowns, which headband crowns and other closed crowns. They have a bend , usually in a pit with a cross on it . The crown as a symbol of power and dignity has its roots in the Roman Antiquity garlands , called ” corona ” .

In Denmark, the oldest crown Christian 4.s crown from the 1596th The Danish kings and queens crowns exhibited together with Crown Regalia at Rosenborg Castle . The best known of the Danish royal crowns are Christian 5.s crown that was made ​​to Denmark’s second absolute monarch , Christian 5 in , 1671. It has subsequently been used by all absolute monarchs from Christian 5 Christian 8 The crown is also displayed at the top of the Danish royal arms and the Danish national emblem .

The crown is decorated with several gems in the form of meandering rows of diamonds , sapphires and garnets. At the top of the cross seen a so-called corundum , a sapphire with a strip of ruby , and crowned front of a square block of stone with Christian 5.s monogram in gold thread. It is believed that the crown jewels are recycled from older jewels , including can sapphire on the crown front traced back to Frederick 1 and was probably a gift to his father , Christian 1 from the Duke of Milan in the 1474th Christian 5.s crown was last used by Christian 8 anointment 1840th The crown was ceremonially redundant after that, in 1849, introduced the constitutional monarchy , abolished the absolute monarchy and no longer crowned and anointed ruler .

Christian 5.s crown shall remain at the monarch’s death, when it is laid on the coffin during the so-called Palace Chapel . The last time was at Frederik 9.s death in 1972.

What is it an abuse of the royal crown referring to ? The large and the small coat of arms and royal crown is an expression of sovereignty , sovereignty, and is therefore used by the royal family and government institutions . The legislative body , parliament, using the national coat of arms without the crown .

Well of course there is strict laws and rules defining the state institutions that may use the crown as well as the privileged companies that have permits.

Basically it’s just a few :

The bakers use a crowned pretzel like characteristics on the basis of an ancient custom, which probably goes back to the baker’s courageous actions during the Turkish siege of Vienna in 1529th Independent institutions that operate on state aid and state-owned companies can not use the national coat of arms or crown, except by special permission.

Actually, I royalists and would like to play with the game on the royal family is more than us. But my goodwill for this game is so straitened circumstances when an inn like . after Fano Krogaard have been told to remove the royal crown , despite the fact that the Inn has been around since 1662 and in all that time been particularly privileged inn who had permission to use the crown.

Since the law changed in 1912 , there is no which ensures that the crown will remove and until now 100 years later , the now removed. Ye where we perhaps are even less attracted by the royal family and play and illusion that the royal family is more than us.

I do not understand. One could almost think that each company has established itself . Monarchy can not be 100 years to wake up. The company states that proudly had predikateret Privileged inn or leverenadør to the royal court , using of course the royal crown anywhere as good advertising everything else would be silly.

Such a silly claim is not in any way damage the monarchy, but rather in to bind the Crown along with the rest of the Danish population , we as citizens do not agree to royal houses at a stroke inflict on our businesses in the middle of a crisis .

I also think the royal family completely forget the power it can have to visit an inn which is a royal charter and may even have been visited by the King once again in the dawn of time . See that’s positive publicity right back to the Crown .

I can fully understand that it can not be used by new businesses or for that matter by new owners . I think we can claim that our royal family exert their symbol of power and dignity by also thinking about the economic slap several companies must be applied right now in a crisis time , companies are only for the royal family and that promote the royal family in the best way .

To act in this way affects my royalism . How do you look at the case. Drop us a comment .

Today’s outfit is dress from HM , stilettos from Biancon . earrings and Power- WOMAN necklace from JEWLSCPH and bracelet Bu Biehl and own design – Angel Design and mixing guldarmbådn . Rings from Krantz & Ziegler and Chanti and watch from Asos .

I wish you a wonderful day and I look forward to hearing about what you think about the alleged misuse of the Royal Crown . And I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.