Ready for party with big soft curls

Goddag og velkommen til endnu en dag på bloggen.

IMG_5478

Det er fredag og week-ende banker på. Det  skal fejre f.eks. med hygge aften med kæreste eller familie eller begge dele eller med en tur i byen. Skal du i byen eller have en date night, så kan aftenen gøres festlig med en smart outfit og en skøn frisurer. Hvad med at lave nogle store bløde krøller?

Jeg ved selvfølgelig ikke hvordan du har det, men jeg har virkelig haft svært ved at skabe de berømte og smukke bløde krøller med mit glattejern. Men Hurra for pokker – jeg har endelig fundet fidusen. Og tænker at jeg nok ikke er alene med at have haft svært ved at lave krøller.

Derfor vil jeg i dagens indlæg dele mine erfaringer med at lave bløde krøller med glattejernet med jer.

For et par år siden så jeg hvor nemt og hurtigt man kunne lave smukke krøller med glattejernet. Det så så legende og let ud at skabe de her store bløde og lækre krøller i modsætning til de almindelige og nærmest puddelkrøller et gammeldags krøllejern laver. Jeg var straks solgt og styrtede ud for at bemægtige mig en glattejern til formålet.

For man kan nemlig ikke bruge et tilfældigt glattejern, det skal være designet til at lave store bløde krøller. Krøllejernet skal have varmeplader, som er afrundet, kun de afrundede varmeplader kan sikrer dig bløde krøller med et soft touch

IMG_5490

Jeg købte et Remington Sleek and Curl glattejern. Glattejernet har bevægelige og afrundede varmeplader samt varmeregulering med digitalt display 150 – 230ºC og temperaturlås som sikrer konstant varme Hurtig opvarmning på 15 sekunder.

Det er et lækkert glattejern som bliver hurtigt varmt. Men jeg startede som sagt med at være ærgerlig over at jeg ikke kunne finde ud af at lave store bløde krøller – jeg følte jeg havde spildt mine penge. Den følelse har jeg haft lige frem til nu, hvor det endelig er lykkedes mig.

Jeg må sige, at når du først finder fidusen så er det faktisk meget let og hurtigt at lave store bløde krøller. Nedenfor gengiver jeg hvordan de fleste beskrivelser af hvordan krøllerne skabes med glattejernet:

 1. Start med at sætte håret op med et par hårclips. Lad den nederste del af håret hænge frit så det kun er den, fra ørene og op, øverste hårgrænse der er sat på. Start altid ’under’ håret og arbejd dig ud mod ’overfladen’.
 2. Fortsæt med den del af håret der hænger frit. Spray håret med det varmebeskyttende produkt.
 3. Tag en mindre sektion af hår på Ca. 2 cm. i ’bredden’.
 4. Sæt dit glattejern ved roden af håret, præcis ligesom du gør når det blot skal glattes på normal vis. Lav krøller med glattejernet ved at dreje håndleddet 180° og træk forsigtigt glattejernet ud igennem hårets længde. Det er her jeg mener at glattejernet skal drejes 180 grader mere, således at det faktisk dreje en hel omgang.
 5. Udgangspunktet skal altså være at håret ligger ’rundt’ om selve glattejernet inden det trækkes ud igennem længden.
 6. Når du når spidsen af håret bør krøllen, du netop har stylet, ’springe op’ og forme sig. Du kan med fordel køre krøllen rundt om fingeren imens den stadigvæk er varm og dermed opnå en ekstra kraftig krølle.
 7. Fortsæt med at skabe krøller med glattejernet, ved at gentage ovenstående indtil håret er ensartet og som du ønsker det.
 8. Afslut eventuelt med hårlak eller en stylingcreme til at fremhæve krøllerne.

IMG_5485

Ovenstående billede, er et billede af de krøller jeg har lavet med den beskrevne metode dog med min egen tilføjelse.

E-voks.dk beskriver hvorledes krøllernes udseende kan varieres med små justeringer i udførelsen.

Har du også haft problemer med at skabe store bløde krøller med dit glattejern? Hvis ikke du har, hvordan gør bruger du så dit glattejern til at skabe krøllerne?

Skulle du have været lige så irriteret som jeg over de manglende krøller, håber jeg, du kan få glæde af min måde at lave store bløde krøller med dit glattejern.

IMG_5479

Dagens outfit er bukser fra Gina Tricot, bluse fra Ladies With Attitude, jakke fra HM, armbånd fra HM og By Biehl og mit eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og aften og jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

HUSK AT: deltage min min søde give away.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to another day at my blog.

It is Friday and week-end knock at our door. It should be celebrated with a cozy evening with your sweetheart or family, or both, or with a night out. Do you have night out or have a date night, then the evening is made more festive with a smart outfit and a wonderful hairstyles. How about making some big soft curls?

I do not know how you feel, but I have really found it difficult to create these famous and beautiful soft curls with my straighteners. But hurray  – I have finally found the trick. And thinking that I might not be alone in having found it difficult to make curls.

Therefore, I in today’s post I want to share my experience with making soft curls with a straightener with you.

A few years ago I saw how easily and quickly you could create beautiful curls with a straightener. It looked as effortless and easy to create these great nice and soft curls in contrast to the usual and almost poodle curls that an old-fashioned curling iron did. I was immediately sold and rushed out to seize me a straightener.

Because you can not use a random straighteners, it must be designed to make big soft curls. The appliance must have hot plates, which are rounded, only the rounded hobs can ensure you soft curls with a soft touch
I bought a Remington Sleek and Curl straighteners. The Straightener has moving and rounded hot plates and heat control with digital display 150 to 230 º C and temperature lock which ensures constant heat.
It is a delicious straighteners which quickly becomes hot. But I started as I have mentioned to gettiing annoyed because I could not figure out how to make big soft curls – I felt like I had wasted my money. The feeling I have had exactly until the time when it finally figured out how to make the curls and succeeded in my quest for big soft curls.

I must say that once you find the trick it is actually very easy and fast to make big soft curls. Below I represent how most descriptions of how the curls created with straightener:

 1. Start by putting your hair up with a pair of hairclips. Let the lower part of the hair hang freely so that only the one from the ears and up, top hairline is attached. Always start ‘under’ hair and work your way towards the ‘surface’.
 2. Continue with the section of hair is hanging freely. Spray hair with a heat-protective product.
 3. Take a small section of hair approximately 2 cm. the ‘width’.
 4. Put your straighteners at the root of the hair, just like you do when it just be smoothed in the normal way. Make curls with a straightener by rotating the wrist 180 degrees and gently pull the straightener out through the hair length. This is where I think the straightener to be rotated 180 degrees more, so that it actually rotate one full turn.
 5. The starting point must therefore be that the hair is ’round’ on the straightener before it is pulled out through the length.
 6. When you reach the tip of the hair should curl, you just styled, ‘jump up’ and take shape. You can benefit from running curl around your finger while they are still hot and thus obtain an extra strong curl.
 7. Continue to create curls with a straightener, by repeating the above until the hair is uniform and as you wish.
 8. Quit possibly with hairspray or a styling cream to highlight the curls.

The above image is a picture of the curls I have made with the described method, however, with my own addition.

E-voks.dk describes how the appearance of the curls can be varied with small changes in how it is done.

Have you also had problems to create large soft curls with your straightener? If you do not, how do you use as your straighteners to create curls?

If you have been just as annoyed as I am about the lack of curls, hope you enjoy my way to make big soft curls with your straightener.

Today’s outfit is pants from Gina Tricot, blouse from Ladies With Attitude, Jacket from HM, bracelets from HM and By Biehl and my own design.

I wish you a lovely day and evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.