Why does it have to be so difficult ?

Hej Style Hunter

Why does it have to be so difficult ?

Why does it have to be so difficult ? Hvad, hvordan og hvorfor ?

Jeg har flere veninder som er single piger og de siger alle samstemmende at det er utroligt som voksne mænd opfører sig som teenagere.

Ja når man er single er det ofte det store samtale emne – eller det er det ihvertfald blandt min venindekreds. Og jeg må da indrømme at også jeg efterhånden er stødt på nogle eksemplarer af manderacen som opfører sig utroligt.

Why does it have to be so difficult ?

Jeg må sige at jeg ikke fatter en bønne af noget mere eller også gør jeg. Ihvertfald har jeg følgende betragtninger som single kvinder skal tænke over når de er på dating markedet inden de hopper op på den lyserøde og forelskede sky.

Det kan godt være jeg er blevet kynisk men det er altså sådan jeg opfatter signalerne, måske du også har lignende erfaringer ? Et er sikkert jeg er blevet påpasselig med at få mit hjerte knust. Og så sælger jeg i øvrigt heller ikke karrusel ture.

Det er som Rasmus Seebach synger i sangen 2017; “man skal være varsom med hvem man giver sit hjerte til” og har derfor disse 7 råd.

Why does it have to be so difficult ?

1. Engagement

Forelskede mænd handler. hvis han ikke anstrenger sig for at efterlade et godt indtryk er han ikke oprigtigt interesseret men kun ude efter sex.

2. Bliver du lukket ind?

En forelsket mand vil involvere kvinden i sit liv, hvis han ikke ønsker at blive set sammen med dig offentligt og blandt familie og venner er han ikke interesseret men kun ude efter sex.

3. Kend din mand

Mænd er selvfølgelig forskellige derfor er det altid en god ide at spørge direkte, hvis du er i tvivl. Husk blot at han kan svare uærligt eller undvigende.

Why does it have to be so difficult ?

4. Fysiske træk

Vi kvinder udsender tydelige signaler som f.eks.  at rode i håret eller pille ved en ørering. Helt så ‘letlæselige’ er mænd ikke. Det er dog de færreste, der har svært ved at lade være med at smile, hvis forelskelsen er til stede – uanset køn. Men igen det er ikke et sikkert tegn.

5. Lyt til mavefornemmelsen

Kvinder er skabt med god intuition, derfor er det ofte det mest sikre at lytte til sig selv og stole på den følelse.

6. Er han kun ude efter sex?

Husk at mænd der kun er ud efter sex hurtigt mister interessen, når de har fået det de ville have.

Ja men han sagde, at han elskede mig. Så er de da ægte ?

Nej fordi manden kan være så optaget af sex og begær, at han hurtigt siger til kvinde, at han elsker hende. Her tænker du sikkert, at det går alt for hurtigt, og det gør det også. Manden opfører sig som én, der har været på ørkenvandring, og derfor bæller han nærmest kærlighed, som han ville gøre med vand. Manden tænker sig ganske enkelt ikke om. Han kan bruge meget tid i starten af forholdet på at involvere sig for derefter at trække sig.

7. Små ting betyder ikke det samme for kvinder og mænd

Til gengæld kan du ikke lægge meget i de små ting, vi kvinder lægger flere følelser i en sms end mænd der blot ønsker at skrive kortfattet. Mænds korte beskeder kan derfor godt betyde det samme. Forskellen er at en kvinde vil give sig i kast med at analysere sms’en, mens en mand ofte vil tænke; ´hurra, der er kontakt’.

Why does it have to be so difficult ?

Jeg ønsker dig en smuk lørdag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hi Style Hunter

 

Why does it have to be so difficult? What, how and why?

 

I have several girlfriends who are single girls and they all agree that it is incredible that grown men behave like teenagers.

 

Yes when you’re single, it’s often the big conversation topic whenever we meet – or it’s at least like that in my friend circle. And I have to admit that I have also encountered some copies of the breed that have behaved incredibly.

 

I have to say that I do not give a prayer of anything more or I do. In any case, I have the following considerations that single women should think about when they are on the dating market before they jump on the pink in love sky. One thing is for sure I have become careful to avoid get my heart broken. And by the way I do not sell carousel tours either

 

Maybe I have become cynical, but that’s how I perceive the signals, maybe you also have similar experiences?

 

It is as Danish singer Rasmus Seebach sings in the song 2017; “you have to be careful with who you give your heart” and therefore I have these 7 tips.

 

1. Commitment

Loving men are shopping. If he doesn’t strives to leave a good impression, he is not genuinely interested but only seeking sex.

2. Are you being let in?

A crushing man will involve the woman in his life, if he does not want to be seen together with you in public and among family and friends he is not interested but only seeking sex.

.

3. Know the man

Men are of course different, therefore, it is always a good idea to ask directly if you are in doubt. Just remember that he can respond dishonestly or inadequately.

4. Physical signal

We women send out clear signals such as a scratch in the hair or paw at an ear ring. Quite literally, men are not. However,  most people find it difficult not to smile if the crush is present – regardless of gender. But again that’s not a sure sign.

5. Listen to your stomach sensation

Women are created with good intuition, so it is often the safest idea to listen to yourselve and trust that feeling.

6. Is he only seeking sex?

Remember, men who are only seeking sex quickly lose interest when they get what they want.

Yes, but have said “he loves me”. Then it is true love ? or not ?

No that is not a sure sign because the man can be so busy with seeking sex and desires that he quickly tells the woman that he loves her. Perhaps you think it’s going too fast and it does. The man behaves like a man who has been on a desert hike, and therefore he almost require the love as he would do water. The man simply does not think about it. He can spend a lot of time in the beginning of the relationship to get involved  and get the sex and then later retire.

7. Little things do not mean the same for women and men

On the other hand, you can not put much in the small things, women tend to put more emotions into a text than men who just like to write briefly. Men’s short messages can therefore mean the same. The difference is that a woman spend time on analyzing the text while a man often wants to think; ‘hurra, there is contact ‘.

 

I wish you a beautiful Saturday while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.