When you get deeply hurt

Hej style Hunter

deeply hurt

When you get deeply hurt. Åh ja det gjorde jeg for efterhånden mange år siden. Faktisk er det noget som jeg har skammet mig gevaldigt over i alle de år der er gået, og ja det gør jeg nok stadig selv om jeg efterhånden har fået det bedre med det.

Jeg fik en abort – ja det gjorde jeg, fordi jeg havde fået lægernes dom på at jeg ikke kunne blive gravid igen, på grund af en voldsom og kompliceret fødsel af min elskede datter.

deeply hurt

Men ak – det skulle vise sig at jeg mange år senere alligevel kunne blive gravid. Det værste var at den person jeg var sammen med egentlig havde fortalt at han havde et ønske om at få børn sammen med mig, men da jeg så blev gravid var det alligevel ikke noget han ønskede.

I dag mistænker jeg at det var let at sige fordi jeg havde fortalt jeg ikke kunne få flere børn. Pludselig viste det sig jeg var gravid og på en måde synes jeg det var et mirakel fordi jeg i mange mange år inderligt havde ønsket at få flere børn.

deeply hurt

Men da faderen til barnet ikke ønskede at få et barn alligevel valgte jeg at få en abort, fordi jeg ikke ønskede at få et barn sammen med en mand som ikke ønskede et barn.

Jeg havde bestemt ingen ønsker om at skulle være enlig mor. Samtidig var jeg ikke sikker på om vores forhold kunne overleve dette, fordi jeg i bund og grund følte mig forrådt langt ind i sjælen.

Det var en virkelig forfærdelig oplevelse og jeg måtte gå gennem en personlig krise fordi jeg havde gjort noget som jeg i bund og grund var modstander af. Jeg gjorde vold på mig selv og min overbevisning og fik fjernet barnet.

Da jeg blev kørt ind på operationsbordet havde jeg bare lyst til at løbe langt væk og skrige hold jer væk, men jeg vidste at det var det bedste at gøre. Ingen børn skal vokse op og være uønskede, det har jeg selv prøvet og det er ingen leg.

deeply hurt

Selv i dag hvor det er så mange år siden bløder min sjæl og mit hjerte over hvad jeg gjorde – også selv om jeg ved det var det bedste for det lille ufødte væsen.

Jeg bære stadig det lille barn i mit hjerte og det vil jeg nok altid gøre til den dag jeg dør. Jeg ved at andre kvinder som enten har mistet deres ufødte barn eller som jeg har fået foretaget en abort lider med det resten af deres tid.

deeply hurt

Abort er ingen nem løsning, men kan være et nødvendigt onde, og det kræver bestemt sin kvinde at komme gennem dette. Desværre har omverdenen svært ved at forstå hvad det vil sige når en kvinde som har fået foretaget en abort lider. Det er enormt skamfuldt at indrømme at det er svært og at man er ked af det og det er et tabu jeg håbe at kunne være med til at bryde med dette indlæg.

deeply hurt

Så møder du en kvinde som har aborteret så husk at udvise med følelse uanset om det gælder en spontan abort eller en provokeret abort. Husk du kender ikke grunden til en kvinde må vælge den provokerede abort, men jeg kan garantere dig for at hun lider lige så meget som hende der spontant har aborteret.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

When you get deeply hurt. Oh yes I did that now many years ago. Actually, it’s something that I have been tremendously ashamed about all the years that have passed, and yes I still do enough although I gradually feel better with it.

I got an abortion – yes I did, because I had the doctors’ judgment on that I could not get pregnant again, due to a violent and complicated birth of my beloved daughter.

But – it turned out that I many years later anyway could become pregnant. The worst thing was that the person I was with had actually told that he had a desire to get children with me, but when I got pregnant, it was otherwise suddenly not something he wanted.

Today I suspect that it was easy to say because I told him that I could not get more pregnant. Suddenly it turned out I was pregnant and in a way I think it was a miracle because in many many years dearly wished to get pregnant and to get more children.

But when the father of the child did not want to get a child yet I chose to get an abortion because I did not want to have a child with a man who did not want a child.

I certainly had no desire to end up being a single mother. At the same time, I was not sure about our relationship could survive this because I basically felt betrayed deep into my soul.

It was a truly an awful experience and I had to go through a personal crisis because I had done something that I basically was opposed. I did somehow performe violence to myself and to my beliefs and got rid of the fetus.

When I was wheeled into the operating room I really wanted to run far away and scream stay away, but I knew that it was the best thing to do. No child should grow up to be unwanted, that I have tried and it’s no fun.

Even today so many years ago my soul and heart bleeds of what I did – even though I know it was the best for the little unborn being.

I still bear this little soul in my heart and I will probably always do until the day I die. I know that other women who have either lost their unborn child or that I have had an abortion suffer with this decision for rest of their life.

Abortion is no easy solution, but sometimes this may be a necessary evil, which certainly requires a strong woman to go through. Unfortunately, the outside world have difficulties to understand what it means when a woman who had an abortion suffer. It is extremely shameful to admit that it is difficult and that is sad and it is a taboo too. I hope to help to break this taboo with this post.

So if you meet a woman who has had a miscarried please remember to exercise with feeling whether it’s a miscarriage or an abortion. Remember you do not know why the woman had to choose the provoked abortion, but I can guarantee you that she suffers as much as the one who had a spontaneously abortion.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.