To draw up a plan and follow it

Hej Style Hunter

To draw up a plan and follow it 1

I dag siger jeg lige som Egon fra Olsen banden – “Jeg har en plan”.

Men i modsætning til Olsen banden, så har jeg ikke en plan for at lave et bank kup. Næh – nej det er en helt anden type plan, men det bedste af det hele er at den virker.

Jeg er ok, og jeg har lagt en plan for hvordan jeg skal komme videre med mit liv. I dag vil jeg dele how To draw up a plan and follow it.

Måske har du læst med og læst om at mit liv er blevet vendt på hovedet – at jeg skal komme videre efter en af livets større kriser.

To draw up a plan and follow it 3

Jeg har fortalt om hvordan mine tanker har været og stadig er et virvar og at jeg synes det var lidt svært. Jeg har også fortalt at jeg er bom stærk og at jeg kan være super mål fikseret. Og netop min styrke og min målrettethed er de egenskaber jeg bruger til at hjælpe mig selv med at komme videre og samle mit liv op igen.

To draw up a plan and follow it 2

Jeg har lavet en handlingsplan for mig og min vej, hvilket betyder jeg har besluttet at tage styringen og passe på mig selv. Det er så let at synke ned i hullet og lade sig opsluge af sorg og selvmedlidenhed. Det har jeg sagt nej til ved hjælp af denne handlingsplan, som jeg skal fokuserer på at følge og gennemfører hver eneste dag.

  1. Skabe flere aktiviteter uden for hjemmet – komme ud og opleve noget
  2. Spise sundt hver dag
  3. Være super aktiv i forhold til mine relationer – familie og venner
  4. Finde en ny bolig

Det er fire simple handlinger, men det kræver målrettethed fordi når kroppen er i stress føler den ikke rigtig sult og jeg er derfor ikke rigtig sulten. Men det går ikke jeg skal spise.

Når jeg er trist har jeg mest lyst til at sidde hjemme og putte mig. I øvrigt kan jeg godt lide mit eget selskab, så på den måde er det ikke slemt at blive hjemme for mig selv. Men jeg ved jeg har meget bedre af at være aktiv og komme ud og opleve noget nyt og få noget andet at tænke på. Det gælder om at fylde den kasse op som nu er min historie. Jo før jeg får skabt min historie jo før kan jeg skubbe vores fælles historie til side. Og dermed skal jeg ikke sørge over tabet, men i stedet glæde mig over min nye historie.

Sidst men ikke mindst, så bliver vi alle ramt af hverdagen – også jeg. Når jeg er ramt af hverdagen kan der let gå længere tid mellem jeg plejer mine relationer. Det har jeg altid forsøgt at have fokus på, men netop i min situation er det endnu vigtigere at komme ud ad busken og ikke bare sidde og vente på der skal ske noget.

Jeg kan virkelig mærke at min handlingsplan gavner mig og jeg har det virkelig meget bedre nu hvor jeg har haft fokus på min handlingsplan de sidste uger. Det er derfor jeg deler min handlingsplan med dig, fordi måske sidder der nogen i samme situation som kan have glæde af min erfaring og måske kan skabe sin egen handlingsplan.

To draw up a plan and follow it 4

Du ønskes en dejlig aften og jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Today I say like Egon of the Olsen Gang – “I have a plan.”

But unlike the Olsen gang (Old danish movie), so I do not have a plan to do a bank heist. Oh no – no, it’s a completely different type of plan, but the best of all is that it works.

I am ok, and I have a plan for how to get on with my life. Today I will share how I have made my plan and follow it.

Perhaps you have read about my life that has been turned upside down – and that I now need to move on after one of my life’s major crises.

I told you about how my thinking has been a mess and I think it was and still is a little difficult. I have also told that I am super strong and that I can be super goal fixed. And just my strength and my determination are the characteristics I will use to help me move forward and gather my life again.

I have made a plan for me and my way, which means I have decided to take charge and take care of myself. It is so easy to sink into the hole and be swallowed up by grief and self-pity. I have said no and are determined to use this plan of action, which I will focus on follow and implement every single day.

  1. Creating more activities outside the home – get out and experience something
  2. Eating healthy every day
  3. Be super active in relation to my relationships – family and friends
  4. Finding a new home

These are the simple actions, but it requires perseverance because when the body is in stress feel it does not really hungry so I am not really hungry. But it is not an excuse I need to eat.

When I’m sad, I most want to sit at home and tuck me. Incidentally, I like my own company, so in that way it is not bad to stay home for myself. But I know I have much better to be active and get out and experience something new and get something else to think about. The idea is to fill the box up to now is my story. The sooner I get created my story sooner I can push our common history aside. And thus I will not mourn the loss, but instead rejoice in my new story.

Last but not least, we are all touched by everyday – I too. When I’m hit by everyday life can easily go longer between I used my relationships. I’ve always tried to focus on, but just in my situation is even more important to come out of the bush and not just sit and wait for something to happen.

I really feel that my plan benefit me and I’m feeling really much better now that I’ve been focusing on my plan of action in recent weeks. That’s why I share my plan with you because maybe sitting there anyone in the same situation that can benefit from my experience and maybe create its own action plan.

Wishing you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

4 Comments

  1. Du skal nok komme godt videre er jeg sikker på. Det der med at komme ud er altid godt. Men sig lige hvor henne ikk ? 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.