The art of loving your body the way it is

Hej Style Hunter

image

Uh ha, dagens indlæg berøre et stort og vigtigt emne, kunsten at elske sin egen krop som den nu en gang er. Vi bliver bombarderet med artikler og billeder af celebrities, stjerner og modellers smukke perfekte kroppe. Det er let at komme til at fokuserer på egne kropsmæssig og udseendemæssig imperfections. Men, ingen er perfekte, alle har noget de gerne vil ændre. Det handler om kunsten at elske din egen krop som den er.

Jeg tror det er en grundlæggende fejl at vi kvinder studerer, vurderer og evaluerer vores egen krop – nærmest med en lup. Det kan næsten se ud som om vi leder både med lup, lys og lygte efter fejl og uperfektheder.

image

Vi kigger på kvinde ved siden af os og sammenligner og ender med gøre os selv utilfredse og kede af det. Som jeg ser det, glemmer vi at tænke på at hver eneste kvinde – også de store supersjerner og billed skønne modeller har imperfections. Og at det netop er disse imperfection som gør os menneskelige.

image

Selv om jeg synes jeg har været heldig på gen ruletten, jeg har fået nogle gode gener, jeg synes selv jeg overall ser godt ud. Og jo, jeg har bestemt også imperfections som jeg er ked af, men som jeg gennem livet har lært at accepttere og endda elske. Og nu i en alder af 52 skal jeg også lære at acceptere tidens tand på min krop. Det er bestemt en udfordring.

Derfor arbejder jeg meget med at se mig selv med et kærligt blik og ikke fokuserer på et enkelt lille område, men i stedet se det store billede.

image

Sandheden er at jeg siden jeg var i 21 år, hvor jeg fødte min elskede datter, har båeret rundt på en meget grimt ar fra et kejsersnit. Tro mig, det har været svært at lære at elske, og det gør jeg måske heller ikke lige frem. Jeg tænker mere i retning af at, hvis ikke de dengang havde foretaget et meget akut kejsersnit og hurtigt syet mig sammen igen. Ja så havde hverken jeg, min smukke datter eller minne smukke børnebørn været her i dag.

image

Jeg har gennem årene bølget frem og tilbage mellem at få en kosmetisk operation på maven og accept af min mave. Jeg har overvejet risici ved en sådan operation, der er jo en risiko ved at skulle i narkose, og der er en risiko for at operationens resultatikke bliver så smuk som forventet. Jeg har i stedet besluttet at jeg i stedet vil accepterer mit ar og i stedet se det som en anerkendelse på en bedrift jeg har opnået, som en daglig påmindelse om hvad min krop har klaret.

Vil du gerne ændre noget ved din krop? Hvis du vil, hvad vil du gerne ændre? Og synes du vi skal lndre vores udseende?

I stedet for at lade dit syn på dig selv og dit udseende trække dit humør og livsglæde ned, anbefaler jeg at man i stedet fokuserer på det som er smukt ved netop dig. Vi har alle noget som er smukt. Fokuser på din skønhed og det positive ved dig. Sidst men ikke mindst, kan du gøre meget positivt for dit udseende ved dinstyling af dine looks image

Jeg ønsker dig en dejlig søndag.

ILYG ( husk at du besidder skønhed og du bare skal fremhæve den)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Uh ha, today’s post affect a large and important subject, the art of loving your own body as it is actually is. We are bombarded with articles and pictures of celebrities, stars and fashion models beautiful perfect bodies. It is easy to get to focus on our own bodily and appearance-related imperfections. However, no one is perfect, everyone has something they want to change. It’s allabout the art of loving your body as it is.

I think it is a fundamental error that we women study, assess and evaluate our own body – almost with a magnifying glass. It can almost look as if we’re both in the microscope, and low for errors and imperfections.

We look at the woman next to us and compares and end up making ourselves unhappy and sad. As I see it, we forget to think about every woman – even the big super stars and picturesque models have imperfections. And it is precisely these imperfection that makes us human and beautiful unique.

Although I think I have been lucky on the gene ruletten, I’ve got some good genes, I think I overall looks good. And yes, I have certainly imperfections that I’m sorry about, but as I through life has learned to accept and even love. And now at the age of 52, I must also learn to accept the ravages of time on my body. It is certainly a challenge.

Therefore, I work a lot with seeing myself with a loving gaze and not focus on one small area, but instead see the big picture.

The truth is that I have since I was 21 years old, where I gave birth to my beloved daughter, has båeret around a very ugly scar from a Caesarean section. Believe me, it has been difficult to learn to love, and I do maybe not exactly. I’m thinking more along the lines of, if not the doctors at the time had made a very urgent Caesarean and quickly stitched me back together. Yes so neither I, my beautiful daughter or mine beautiful grandchildren were here today.

I have over the years gone back and forth between getting a cosmetic surgery on the stomach and acceptance of my stomach. I have considered the risks of such an operation, there’s a risk of having an anesthetic, and there is a risk of the operation result is not as beautiful as expected. Instead, I have decided that I will instead accept my scars and instead see it as a recognition of a accomplishment  I have achieved as a daily reminder of what my body has done and are capable of doing.

Would you like to change something about your body? If you want, what would you like to change? And do you think we should lndre our appearance?

Instead of letting your view of yourself and your appearance pull your mood and joy of life down, I recommend that rather than focusing on what is beautiful about just you. We all have something that is beautiful. Focus on your beauty and the positive by you. Last but not least, you can make very positive for your appearance at dinstyling of your looks image

I wish you a nice Sunday.

ILYG (remember that you possess beauty and you just need to highlight it)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.