Let’s talk eyebrows

Hej Style Hunter

Let's talk eyebrows

Let’s talk eyebrows. Ja dagens hverdags indlæg handler om bryn, fordi bryn er ikke bare bryn.

Dit ansigts form er nemlig afgørende, hvilket slags bryn, der vil klæde dig. Du kan derfor roligt pakke drømmene væk om at dine bryn skal være lige som dit idols eller favorit kendis.

Let's talk eyebrows

Nedenfor gennemgår jeg de optimale bryn for de forskellige ansigtsformer. Så find din ansigts form og se hvordan du kan optimerer dine bryn.

Let's talk eyebrows

Firkantet ansigtsform

Med et firkantet ansigt skal du helst holde dig fra et langt og flat bryn, da det vil gøre dit ansigt mere firkantet at se på. Det firkantede ansigt vil blive fremhævet på bedste vis med et par bryn, der har en mere defineret vinkel og en løftet bue, hvilket vil give illusionen af et smallere ansigt.

Sådan gør du:

Mål dig frem til den rette form ved at kigge lige frem, tage en pensel og holde den, så penslen flugter med det yderste af dit næsebor og krydser igennem midten af din iris. Punktet, hvor pensel og bryn mødes, er der, hvor buen på dit bryn skal være højest.

Har du ikke en naturlig forhøjning på dit bryn, kan du fremhæve formen ved at farve med en skråpensel og en brynfarve.

Let's talk eyebrows

Hjerteformet ansigtsform

Med et hjerteformet ansigt skal du undgå et skarpt formet bryn, da det vil gøre dig mere hård at se på. Gå i stedet efter et lidt blødere bryn.

Sådan gør du:

Her skal du ikke forme brynet så meget, men holde dig til at tegne eventuelle huller i brynet op med en brynben, og derefter bruge en klar bryngel til at holde brynet på plads.

Let's talk eyebrows

Rund ansigtsform

For at give ansigtet en mere defineret form, kan det være en god idé at gå efter et struktureret bryn med en høj bue og længere ender i ydrekanten af dit bryn, frem for et rundt bryn, som vil give illusionen af et endnu rundere ansigt.

Sådan gør du: 

Med dette bryn skal du som sagt fokusere på at lave et langt bryn, og her skal du derfor fylde farve i hele brynet, så det forlænges i begge ender. Det gøres bedst med en helt tynd pensel, hvor du med fine bevægelser maler små hår på. Forsøg også at forme brynets bue, så der kommer lidt mere højde på dit bryn.

Sørg for, at der er mest farve ved brynets bue og i den ydre ende af brynet for at fremhæve højden og forlængelsen af brynet. Læg også en anelse highlighter ved brynbenet under den yderste del af brynet, hvilket igen vil sætte mere fokus på brynets bue.

Let's talk eyebrows

Oval ansigtsform

Den ovale ansigtsform vil være flottest sammen med et par tykke bryn, så der kommer lidt flere proportioner i ansigtet, hvilket også vil bryde det lange indtryk.

Sådan gør du:

Her skal du til gengæld undgå en høj bue på brynet, fordi det vil give dig et konstant overrasket udtryk. Ligeledes må dine bryn heller ikke være for korte i enderne, fordi det vil gøre dit ansigt mere rundt at se på.

Lang ansigtsform

Den lange ansigtsform vil modsat mange andre have mest fordel af et lidt kortere bryn, som vil få dit ansigt til at syne mere ovalt end langt. Ligeledes skal du også fokusere på ikke at skabe en for kraftig bue på dit bryn.

Sådan gør du:

Tænk mere horisontalt end buet, når du skal forme brynet. Det vil give illusionen af et lidt kortere ansigt, som modsat vil fremstå endnu længere med et mere buet bryn.

Jeg håber du fandt mine input brugbare for dig og dine perfekte bryn. Hvis du ikke har mod på at kaste dig ud i gør det selv modellen, må du gå til en bryn specialist.

Let's talk eyebrows

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hello Style Hunter

Let’s talk eyebrows. Yes today’s everyday post is about eyebrows because eyebrows are not just eyebrows.

The shape of your face is critical, what kind of eyebrows that will suit you. You can therefore safely pack away the dreams of your eyebrows should look just like your idols or favorite celebrity.

Below I review the optimal eyebrows for different face shapes. So find your facial shape and see how you can optimize your eyebrows.

Square face shape

With a square face, you should preferably keep you from a long and flat eyebrows, as it will make your face more square to watch. The square face will be highlighted in the best way with a pair of eyebrows which have a more defined angle and a raised arch, which will provide the illusion of a narrower face.

How to do it:

Measure your way to the right shape by looking straight ahead, take a brush and keep it so that the brush is aligned with the tip of your nostrils and crosses through the center of your iris. The point where brush and eyebrows meet, is where the arch of your brows should be highest.

Do not have a natural ridge of your eyebrows, you can highlight the shape by coloring with a slanted brush, and a brow color.

Heart-shaped face shape

With a heart-shaped face, avoid a sharp shaped eyebrows, as it will make you more hard to look at. Instead, go for a slightly softer eyebrows.

How to do it:

Here you must not shape the brow so much, but stick to draw any holes in the brow up with a brynben, and then use a clear Bryngel to keep the brow in place.

Round face

To give the face a more defined shape, it may be a good idea to go for a structured eyebrows with a high arch and longer ends of the outer edge of your eyebrows, rather than a round eyebrows, which will give the illusion of an even rounder face.

How to do it:

This eyebrows you as I said to focus on making a long eyebrows, and here you must fill color throughout the brow, so it is extended at both ends. It is best done with a very thin brush, which you with fine movements picturesque small hair. Also try to shape the brow arch, so there will be some more height on your eyebrows.

Make sure that there is at most color brow arch and in the outer end of the eyebrow to highlight the height and the extension of the eyebrow. Add also a little highlighter on the brow bone below the outer part of the brow, which in turn will put more focus on the brow arch.

Oval face shape

The oval face shape will be the most beautiful along with a pair of thick eyebrows, so there will be some more proportions of the face, which will also break the long impression.

How to do it:

Here you have to turn to avoid a high arc of the eyebrow, because it will give you a constant surprised look. Likewise, your eyebrows do not be too short at the ends, because it will make your face more round to look at.

Long face shape

The long face shape will reverse many others have the most advantage of a little shorter brows that will make your face look more oval than far. Similarly, you must also focus on not creating an excessive arch of your brows.

How to do it:

Think more horizontally than curved, as you will shape the eyebrow. This will give the illusion of a little shorter face, as opposed to stand out even longer with a more curved eyebrows.

I hope you found my input useful for you and your perfect eyebrows. If you do not have the courage to engage in DIY model, you must go to an eyebrow specialist.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

  1. Sådan. Du kan jo godt. ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.