How is your Body image?

Hej Style Hunter

Body image

How is your Body image? Hvordan opfatter du din egen krop? Skælder du ud på dig selv hver gang du kigger på dig selv i spejlet?

Body image

Ja hvordan ser du dig selv? jeg gætter på at hvis du er kvinde så ser du meget kritisk på din krop og hvis du er mand så synes du at du ser rimelig ok ud.

Body image

Jeg kan se på de sociale medier at kvinder meget hurtigt bliver udsat for Body shamin, hvis deres billeder viser den mindste lille delle – hvis ikke de er super skinny.

Body image

Selv om jeg må indrømme at det efterhånden er en del år siden jeg var teenager og super optaget af mig selv og mit udseende, kan jeg godt huske at også den gang var det super vigtigt at være tynd og ikke mindst sund. Selv om det også den gang var som om det sunde måtte vige for det skinny.

Body image

Jeg synes dog det med de sociale medier fremkomst er blevet endnu værre med fokuseringen på den ultra tynde kvindekrop. For nyligt læste jeg en artikel om at 80% af kvinderne er utilfredse med deres krop og at den overvejende årsag til denne utilfredshed skyldes vægten.

Body image

Det er en forfærdelig tildens fordi det påvirker vores helt unge piger på en dårlig måde. Og selv om de mere kurvede kvinder er blevet populære som Kim Kardashian er blevet it-girls, så bliver også Kim Kardashian udsat for Body shamin på de Sociale medier.

Body image

Jeg synes Marilyn Monroe var en virkelig smuk kvinde med en smuk figur. Alligevel kan man også under billeder af hende læse kommentarer om at hun er for tyk.

Jeg synes det er forfærdeligt at vores billede af kvinde kroppen er så forskruet at vi ikke kan se på en sund, smuk kvinde krop uden at forvente at den skal ligne en teenage krop for at blive opfattet som smuk – som idealet.

Body image

Jeg er som du ved en voksen pige og jeg har lært at elske min krop, at se på min krop som det transportmiddel den faktisk er. Jeg fokuserer på at have en sund krop som kan sørge for at jeg kan nyde livet i mange år endnu i stedet for at fokuserer på en delle eller for den sags skyld en rynke.

Jeg synes den vigtigste værdi vi kan give vore døtre med i livet er at lære dem at værdsætte deres fantastiske kvinde krop, fordi vores kvinde krop er fantastisk. Vi kan skabe liv, vores kroppe kan forandre sig utrolig meget under graviditeten og efter graviditeten finde tilbage til udgangspunktet. Det er vildt fantastisk.

Body image

Vi skal huske at behandle kroppen lige så godt som vi behandler vores bil, kroppen er vores transportmiddel som skal bringe os gennem et langt liv. I stedet for at skælde ud på kroppen og være i evig kamp med kroppen, skal i slutte fred og huske at vi bliver ikke lykkeligere og mere succesfulde af at være super skinny.

Lykke er en god familie, gode venner,  et godt job, at rejse på ferie alt sammen noget som kræver vi passer godt på kroppen.

Body image

Du ønskes en sund og hyggelig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

How is your body image? How do you understand and see your own body? Do you yell of yourself every time you look at yourself in the mirror?

Yes how do you see yourself? I guess if you are a woman then you look very critically at your body and if you are male so you think tha you look awesome.

I can see on the social media that women very quickly is exposed to Body Shamin if their images show the slightest bump – unless they’re super skinny.

Although I must admit that it is now some years since I was a teenager and super busy on myself and my appearance, I remember that even then it was super important to be thin and not least healthy. Although it is also at that time it was as if the healthy had to make way for the skinny.

However, I find it with social media that today’s appearance has become even worse with the approach of the ultra-thin female body. Recently I read an article about 80% of women are dissatisfied with their body and that the predominant cause of this dissatisfaction is due weight.

It is a terrible squiggle because it affects our very young girls in a bad way. And although the more curvy women have become popular as Kim Kardashian has become a IT girls, then also Kim Kardashian has  suffered Body Shamin on Social Media.

I think Marilyn Monroe was a really beautiful woman with a beautiful figure. Nevertheless, there is also the pictures of her where it is commented that she is too fat.

I think it’s terrible that our image of the female body is so twisted that we can not see in a healthy, beautiful woman’s body without expecting it to look like a teenage body to be perceived as beautiful – as the ideal.

I am as you know an adult girl and I’ve learned to love my body, looking at my body as the mode it actually is. I focus on having a healthy body that can make sure that I can enjoy life for many years, instead of focusing on one bumps or for that matter a wrinkle.

I think the most important value we can give our daughters in life is to teach them to appreciate their amazing woman’s body, because our female body is fantastic. We can create life, our bodies can change a lot during pregnancy and after pregnancy get back to basics. It is crazy fantastic.

We must remember to treat the body as well as we treat our car, our body is our vehicle that will take us through a long life. Instead of cursing at your body and be in perpetual struggle with your body, stay in peace and remember that we are not getting any happier and more successful by being super skinny.

Happiness is a good family, good friends, a good job, to go on holiday all things which require we take good care of our bodies.

Wishing you a healthy and pleasant evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. I gotta admit my body image is a bit critical, but then I just look at my Icon: Sharon Stone, she is now 58 and still looks absolutely amazing.
  http://imgur.com/a/IAHbw
  She makes it clear that you can keep your good looks if you work for it.

  ILYB Karsten

  • Hi Karsten

   Exactly my opinion to, it is possible to look good no matter age. It is all about what is inside and of cause taking good care of your body. I am 53 and proud of how I look despite wrinkles.

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.