Does you know your love language ?

Hej Style Hunter

love language

Does you know your love language ? JA hvad pokker taler jeg mon om nu ?

Der findes 5 forskellige kærlighedssprog:

Gary Chapman (forfatter og klog mand.. Sikkert) har identificeret fem ”kærlighedssprog”:

  • Anerkendende ord / Ros
  • Tid / samvær
  • Gaver
  • Tjenester / Handlinger
  • Berøring  / Kærtegn

love language

Vi har alle forskellige kærlighedssprog. Nedenfor har jeg kort forklaret de fem forskellige sprog:

1. Anerkendede ord/ros:

Her har du brug for ros, anerkendelse og bekræftelse. Du har brug for at høre hvor smuk, dejlig, god, sød og inspirerende du er. Det betyder meget for dig at din partner anerkender og roser dig i jeres forhold. Du bliver derfor også som regel utrolig ked af det, hvis din partner siger noget negativt om dig, fordi de anerkendende ord betyder så meget for dig.

Hvis du er i et forhold med en der snakker dette sprog: Så skal du øve dig i at åbne munden, fortælle hvor lækker han/hun er. Sige hvor meget du sætter pris på at han/hun har tager opvasken. Rose din partners flotte numse i de lækre bukser. Selvfølgelig skal du mene det du siger!

love language

2. Tid/samvær:

Du har brug for tid sammen for at føle dig elsket. Det betyder meget for dig at i går ture, i snakker meget sammen, i er sammen om at se tv, i rejser sammen, i afsætter tid til at se hinanden mest muligt. Du har brug for at han/hun er nærværende i det i laver, derfor kan det pisse dig grusomt af, hvis han/hun sms’er mens i sidder på restaurant, eller han/hun har travlt med at komme hjem og se noget i tv når i er ude og gå tur.

Hvis du er i et forhold med en der snakker dette sprog: skal du øve dig i at være nærværende. Det betyder mere for din partner end du tror. Hold øjenkontakt, lyt interesseret, gå med på de ture. Prioriter tid sammen.

love language

3. Gaver:

Du har brug for fysiske ting for at føle dig rigtig elsket. Det handler ikke om prisen, men om tanken bag gaven. Det kan være en seddel på køkkenbordet hvor det står: “god dag skat, du skal vide at jeg sætter stor pris på dig“, det kan være en blomst fra baghaven. En sten du fandt på en ferie. Gaver er synlige symboler på kærlighed og derfor er de vigtige for dig.

Hvis du er i et forhold med en der snakker dette sprog: Giv din partner små gaver så. Det kan som sagt være helt små ting. Det kan være en køleskabsmagnet, en halskæde, en bamse eller en tulipan. Det er tanken bag der er altafgørende.

love language

4. Tjenester/handlinger:

Du har brug for at din partner gør noget for dig. Det betyder utrolig meget for dig hvis din partner tager opvasken uden du skal sige det 28 gange. Han/hun støvsuger, han/hun køber mælk ind uden du behøves at nævne det overfor ham/hende. Handling betyder mere end ord her. Det er rart at vide at din partner elsker dig, men det betyder meget for dig hvordan det bliver vist. Du bliver ligefrem rørt når din partner gør noget for dig, så føler du dig elsket og forstået.

Hvis du er i et forhold med en der snakker dette sprog: så er det vigtigt at du anerkender de handlinger som udtryk for kærlighed. Pas på at du ikke tager kærestens ydelse som en selvfølge. Så vil han/hun føle sig misbrugt og såret.

love language

5. Berøring:

Du har brug for berøring i jeres forhold. Det betyder rigtig meget for dig at der er tid til at putte, nusse, kysse, kramme, knalde. Det er alt afgørende for dig, at din partner tager sig til til at putte og nusse om dig når i ligger i ske. Så føler dig dig elsket.

Hvis du er i et forhold med en der snakker dette sprog: er det vigtigt at du ikke bare siger at du elsker ham/hende. Det er vigtigt at der er berøring med, fordi så forstår din partner det bedre. Tag dig tid til at kramme, nusse og putte om ham/hende. Sådan en person er så følsom overfor berøring, så pas på du ikke kommer til at skubbe eller puffe til ham/hende fordi du har travlt. Sid tæt på sofaen og nyd hinanden.

love language

Jeg kunne ønske jeg havde haft denne viden den gang jeg startede ud med mit kærlighedsliv. I dag hvor jeg sidder efter tre forliste ægteskaber, og nu har denne viden om de fem kærlighedssprog, er der så meget der pludselig giver mening.

Mit kærlighedssprog er Tid/samvær. Jeg har altid vidst det betød meget for mig at min partner var nærværende og prioriterede at foretage sig noget sammen med mig. Men jeg har ikke altid vidst at det er fordi det er mit kærlighedssprog – at det er sådan jeg føler mig elsket. Så nu kan jeg bedre forstå hvorfor jeg kunne blive så ked af det og føle at jeg ikke var elsket.

love language

Det kan bestemt være en fordel at kende dit kærlighedssprog, fordi på den måde kan du fortælle hvad det er som får dig til at føle dig elsket. Og et parforhold er ikke en gætte konkurrence, man er nødt til at fortælle hvad man gerne vil have.

Hvilket sprog er dit kærlighedssprog?

 

Du ønskes en smuk aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

 

English Translation

Hello Style Hunter

Does you know your love language? JA what the hell am I talking wonder about now?

There are five different love languages:

Gary Chapman (author and wise man .. Surely) has identified five “love languages”:

Appreciative words / Praise
Time / togetherness
Gifts
Services / Operations
The touch / caress
We all have different love languages. Below I briefly explained the five different languages:
1. Anerkendede words / praise:

Here you need praise, recognition and affirmation. You need to hear how beautiful, lovely, good, sweet and inspirational you are. It means a lot to you that your partner recognizes and praises you in your relationship. You will therefore also usually incredibly upset if your partner says something negative about you because the appreciative words mean so much to you.

If you are in a relationship with someone who speak this language: Then you need to practice the open mouth, tell you how delicious he / she is. Say how much you appreciate that he / she has to do the dishes. Rose your partner’s nice butt in the delicious pants. Of course, you say what you say!

2. Time / fellowship:

You need time together to feel loved. It means a lot for you to yesterday tours in talks a lot together, are together to watch TV, in traveling, in devoting time to see each other as much as possible. You need that he / she is present in it in doing so it can piss you cruelly of if he / she is texting while in sitting on the restaurant, or he / she in a hurry to get home and see something in TV once out and walk.

If you are in a relationship with someone who speak this language: practicing your being present. It means more to your partner than you think. Keep eye contact, listen interested, go on the rides. Prioritize time together.

3. Gifts:

You need physical things to feel really loved. It’s not about the price, but the thought behind the gift. It may be a note on the kitchen table where it says: “good day honey, you know that I appreciate you”, it can be a flower from the backyard. A stone you found on a vacation. Gifts are visible symbols of love and therefore they are important to you.

If you are in a relationship with someone who speak this language: Give your partner small gifts so. It may pose to small things. It can be a fridge magnet, a necklace, a teddy bear or a tulip. The idea behind that is paramount.

4. Services / actions:

You need that your partner does something for you. It means a lot to you if your partner doing the dishes without to say it 28 times. He / she vacuum cleaner, he / she buys milk in without you needed to mention it to him / her. Action means more than words here. It’s nice to know that your partner loves you, but it means a lot to you how it is displayed. You become downright touched when your partner does something for you, so you feel loved and understood.

If you are in a relationship with someone who speak this language, so it is important that you recognize the actions as expressions of love. Be careful that you do not take his girlfriend’s performance for granted. Then he / she will feel abused and injured.

5. Touch:

You need to touch in your relationship. It means a lot to you that there is time to snuggle, cuddle, kiss, hug, swipe. It is critical for you that your partner takes care to to snuggle and cuddle on you when in in spoon. So you feel loved.

If you are in a relationship with someone who speak this language, it is important that you do not just say that you love him / her. It is important that there is contact with because they understand your partner better. Take the time to hug, cuddle and snuggle about him / her. Such a person is so sensitive to touch, so be careful you’re not going to push or shove him / her because you are busy. Sit close to the couch and enjoy each other.

I could wish I had had this knowledge the time I started out with my love life. Today, when I sit after three failed marriages, and now this knowledge of the five love languages, there is so much that suddenly makes sense.

My love language is Time / gathering. I always knew it meant a lot to me that my partner was present and priority to do something with me. But I have always known that this is because it is my love language – that is how I feel loved.

It can certainly be an advantage to know your love language because that way you can tell what it is that makes you feel loved. And a relationship is not a guessing game, you have to tell what you want.

What language is your love language?

Wishing you a beautiful evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.