Woman should think as a man, act like a lady and work like a horse

Hej Bloggie

IMG_1532

Det er svært at være kvinde – man skal tænke som en mand, opføre sig som en dame, ligne en ung kvinde og arbejde som en hest…

I løbet af den forgangne uge ændrede vores statsminister image fra Gucci-Helle til dum blondine, der ’flirtede’ med to af verdens mest magtfulde mænd på den efterhånden famøse selfie.

Selv jeg har taget mig selv i at tænke – ”det var da dumt gjort Helle”. Da den tanke strejfede mig, måtte jeg straks stoppe mig selv.

For hvad er det der er galt med vores samfund og måden vi anskuer dygtige og talentfulde kvinder på? Og er kvinderne så oven i at de er dygtige og smukke / pæne, ja så er den gængse opfattelse at så er hun ikke dygtig, og hvis hun er dygtig så kan og må hun ikke være smuk.

Det er paradoksalt at vi aldrig kunne drømme om at kommenterer en dygtig mands udseenden men sagten kan udtale os nedsættende om en dygtig kvindes udseende. Hun bliver typisk udråbt som værende falsk elle som en isdronning eller i hvert fald som dum. Hvordan kan det ud fra et journalistisk synspunkt være interessant om vores kvindelige statsminister har fået botox, når det ikke er interessant at vores mandlige statsminister optræder i cykelshorts og afslører en usund livstil eller i hvert fald let overvægt.

Jeg er så træt af historier om magtfulde kvinder, der altid drejes hen på deres udseende, uanset om det er positivt eller negativt. Og hvor går grænsen? Hvad skal de gøre? Og kan de nogensinde gøre det rigtigt? Sel om jeg som jeg nævnte i starten, så må jeg med skam indrømme at også jeg har tendens til at falde i den rille.

Jeg er ikke rødstrømpe, men der er behov for at vi gør oprør mod det forældede dogme at udseende har indflydelse på kvinders intelligens eller sågar personlighed. Også her må der være lighed i forhold til mændene. Lad os starte med os selv. Lad og her i dette minut aftale at vi vil gøre op med og protestere når vi i fremtiden bliver præsenteret for dogme. Så er jeg sikker på det nok skal sprede sig som ringe i vandet. Lad dette ordspil være vores kampråb; ”Det er ikke emballagen som flytter bjerge”, når vi fremover bliver præsenteret for det forældede dogme.

Så er det atter blevet tid til et besøg hos Angel i mit jule eventyr:

Julekasser

Angel gik og rodede i kasserne på loftet, hun ledte efter julepynten som skulle hænges op i dag. I en af kasserne fandt hun en af sin mors smukke kjoler. Angel løftede kjolen op og kiggede på den. Kjolen var lang med havfrues slæb, den var udført i de smukkeste flødefarvede blonder.

Angel fik straks nogle gode ideer til hvordan hun kunne modificerer kjolen sådan at den blev tidssvarende og kunne bruges til blog kongens julefest. I bunden af kassen fandt hun en lang flødefarvet satinkjole, som måske kunne bruges til at modificerer den smukke blondekjole. Begge kjoler var hendes mors kjoler, og Angel synes det var passende at bruge disse kjoler til at kreere en smuk galla kjole til blog kongens julefest.

Angel skyndte sig at samle begge kjoler i en kurv og bar dem straks ned i fyr rummet. Angel skyndte sig op på loftet for at bære kasserne med julepynten ned i køkkenet.

Da alle kasserne var kommet ned i køkkenet, begyndte Angel at uddele opgaver til de hjælpende engle, nogen skulle hænge gran op i alle vinduer og op ad trappen og andre skulle hænge kugler ned fra loftet i de store stuer og sale. Andre skulle hænge lys i vinduerne.

Inden dagen var gået stod hele huset med sin smukke juleudsmykning. Nu begyndte Angel også selv at tro på hun kunne nå at udfører alle opgaverne. Hun glædede sig allerede sig til i aften, hvor hun skulle designe sin smukke galla kjole. Angel bestemte sig for at hun ville skrive et blog indlæg om hvordan hun ville skabe den smukke jule galla kjole.

Deltag i min tredje giveaway, hvor du kan vinde:

3 Giveaway

et miniature duftsæt fra Cacharel. Duftsættet består af:

  • Amor Amor
  • Anais Anais
  • Noa
  • Catch me
  • Loulou

skønne dufte du enten kan bruge selv eller dele med en veninde, søster, mor eller datter.

For at deltage i denne velduftende giveaway skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvad der har været den bedste julegave du har fået eller ville ønske du havde fået.

Giveawayen starter i dag den 16.december og fortsætter til 22.december klokken 20.00, hvorefter jeg trækker en vinder. Vinderen offentliggøres her på bloggen den 23.december 2013, samtidig med at jeg fortæller om min bedste julegave.

IMG_1533

Dagens outfit er kjole fra HM, pelsvest, støvler fra Even & Odd,  Halskæde Pilgrim, armbånd By Biehl, blandet guld og ørering Pilgrim, ringe fra Spinning og Pilgrim.

Jeg ønsker dig en dag fyldt med dejlig julehygge og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

It’s hard to be a woman – you have to think like a man, act like a lady , like a young woman and work like a horse …

During the past week changed our prime minister ‘s image from Gucci Helle to dumb blonde who ‘ flirted ‘ with two of the world’s most powerful men on the now infamous selfie .

Although I have caught myself thinking – “that is very dumb thing to do Helle ” . As the thought occurred to me , I had to immediately stop myself .

For what it ‘s wrong with our society and the way we perceive skilled and talented women ? And women are so on top of that they are talented and beautiful / neat, well then popular belief that she is not good , and if she is good then and she may not be pretty.

It is a paradox that we could never dream of commenting on an accomplished man looks end but sagten can express ourselves disparage an accomplished woman’s appearance . She is typically touted as being false onset as an ice queen , or at least as stupid . How is it from a journalistic point of view be interesting for our female Prime Minister has got botox when it is not interesting to our male prime minister appears in bike shorts and reveals an unhealthy lifestyle , or at least slightly overweight .

I’m so tired of stories about powerful women who always turned to their appearance , whether it is positive or negative. And where is the limit? What should they do? And can they ever get it right ? Company I as I mentioned in the beginning , I must shamefully admit that I too tend to fall into the groove .

I’m not a feminist , but there is a need that we rebel against the outdated dogma that appearance has an impact on women’s intelligence or even personality. Again, there must be equality in relation to men. Let’s start with ourselves. Let us here in this minute agreement that we will do away with and protest when in the future we will be presented with dogma. So I’m sure everything will be spread like ripples in a pond . Let this be our battle cry pun , “It’s not the packaging that moves mountains “ when we come is presented to the outdated dogma.

Once again its time for a visit to Angel in my Christmas Carol :

Angel went and dug through boxes in the attic , she was looking for Christmas decorations to be hung today. In one of the boxes she found one of her mother’s beautiful dresses . Angel lifted her dress up and looked at it. The dress was long with mermaid tow, it was done in the most beautiful cream-colored lace.

Angel immediately got some great ideas for how she could modify the dress so that it was timely and could be used for blog king’s Christmas party . At the bottom of the box , she found a long cream-colored satin dress that might be used to modify the beautiful lace dress . Both dresses were her mother’s dresses, and Angel thought it was appropriate to use these dresses to create a beautiful prom dress for the blog king’s Christmas party .

Angel rushed to pick both dresses in a basket and carried them immediately into the pine room. Angel hurried up to the attic to carry the boxes of Christmas decorations down in the kitchen.

When all the boxes had come down in the kitchen, began Angel distributing tasks to helping angels, someone should hang spruce up all the windows and up the stairs and others to hang balls from the ceiling in the large rooms and halls . Others would hang lights in the windows .

Before the day was over stood the whole house with its beautiful Christmas decorations . Now the Angel even to believe she could perform all the tasks. She looked forward already to tonight , where she was designing her pretty prom dress. Angel decided that she would write a blog post about how she created the beautiful Christmas gala dress.

Join my third giveaway where you can win:

a miniature fragrance set from Cacharel . Fragrance set contains:

  • Amor Amor
  • Anais Anais
  • Noah
  • Catch me
  • Loulou

Lovely scents you can either use yourself or share with a friend, sister, mother or daughter.

To participate in this fragrant giveaway please leave a comment on this post where you tell what has been the best Christmas gift you have, or wish you had .

Giveawayen starts today on 16 December and will continue until 22 December at 20:00 , and then I draw a winner. The winner will be published here on the blog on 23 December 2013 while I tell about my best Christmas present.

Today’s outfit is the dress from HM, fur vest , boots from Even & Odd , Pilgrim Necklace , Bracelet By Biehl , mixed gold and earring Pilgrim rings from Spinning and Pilgrim .

I wish you a day filled with wonderful Christmas atmosphere and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.