To live life with chronic headache

Hej Style Hunter

To live life with chronic headache 4

Jeg ved der blandt mine læsere er nogen som også kæmper med kronisk hovedpine og migræne lige som jeg gør. To live life with chronic headache. Desværre kan de dage hvor jeg ikke har hovedpine tælles på én hånd. Sådan har mit liv været siden jeg var omkring 11 år gammel.

Jeg er selvfølgelig blevet undersøgt og testet i alle ender og kanter, og selv om det på den ene side er dejligt at vide jeg er sund og rask, er det dybt enerverende ikke at kende årsagen til mine konstante smerter.

To live life with chronic headache 2

For det meste prøver jeg at leve livet så normalt som overhovedet muligt, men med et hoved som mit har jeg lært at jeg er nødt til at tage hensyn til mit hoved på bestemte områder. Jeg drikker meget sjældent alkohol, jeg sørger så vidt muligt for at få min søvn og jeg sørger for at drikke rigeligt med væske og spise sundt. Jeg sørger også for at få motion så godt som tiden og min energi tillader.

At leve med kroniske smerter tærer på energien og overskuddet. Hvilket også betyder at mit hoved reagerer på de ting som sker omkring mig.

To live life with chronic headache 1

Desværre er det sådan med min kroniske hovedpine at den eskalerer til migræne, hvilket sker alt for ofte. Når jeg har et migræne anfald er jeg fuldstændig havareret og kan hverken tænke,tale eller samle mig om noget som helst.

Ved de rigtig slemme anfald hæver mit hoved i den side hvor min migræne sidder og min tunge føles som om den er dobbelt så stor og helt umulig at styre. Jeg bliver meget meget varm, samtidig med jeg kæmper med kvalme og smerter ved lys, lugte og lyd.

Når man lider af kronisk hovedpine og migræne, kan man på lang afstand mærke når en hovedpine er ved at udvikle sig til migræne. Når det sker, er jeg nærmest villig til at gøre hvad som helst for at undgå et migræne anfald, fordi det er så forfærdeligt smertefuldt.

Mine migræne anfald kan desværre godt strække sig over 3 dage, hvilket jeg synes er en slem form for dyre plageri. Det er næsten ikke til at overskue, når jeg vågner om morgenen og bare ved at jeg har endnu en dag i helvede foran mig.

To live life with chronic headache 12

Noget andet som jeg også har det skrækkeligt med er at min familie, må leve med at jeg på grund af smerter er fuldstændig urimelig og umulig at være i nærheden af. Jeg kan desværre både snerre og bide af de mennesker som elsker mig og som vil gøre alt for at hjælpe mig. Det gør mig virkelig ked af det, og jeg undskylder altid for min grimme opførsel.

Det er også svært at opleve at andre mennsker, som ikke kender og ikke har set hvordan en migræne anfald påvirker et menneske, kan finde på at påstå man holder fri under sådan en anfald. Det har jeg desværre oplevet at nogle af mine kollegaer har sagt og troet.

Jeg kan godt garanterer dig for at der er intet absolut intet godt at sige om et migræne anfald. Migræne er det samme som at være en tur i helvede eller på tortur bænken.

Mine migræne anfald er desværre bare blevet værre og værre med årene. Da jeg var ung sagde lægerne at det blev bedre når jeg havde fået børn. Da det ikke skete, fik jeg af vide at det ville blive bedre når jeg gik i overgangsalderen. Det er heller ikke sket og jeg har nu mistet troen på det kan blive bedre. Migræne er mit lod i livet.

Jeg har bare indstillet mig på at jeg må accepterer at jeg ind i mellem har dage som jeg godt kan rive ud af min kalender, fordi jeg på grund af migræne afsporer fuldstændigt og er ukampdygtig.

Til gengæld har jeg også besluttet at jeg vil få det bedste ud af de andre dage i mit liv på trods af kronisk hovedpine. Jeg tror det gælder om at accepterer at jeg altid har hovedpine og prøve at tage det som det kommer. Det vil sige nogen dage kan jeg kun magte at passe mit arbejde og andre dage kan jeg også gøre ting når jeg har fri fra arbejde.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
I know that among my readers is someone who also struggle with chronic headaches and migraines just as I do. To live life with chronic headache. Unfortunately, the days when I do not have headaches counted on one hand. How my life has been since I was about 11 years old.

I am, of course, been examined and tested in all ends and edges, and although it is on the one hand is great to know I am fit and healthy, it is deeply enervating not know the reason for my constant pain.
For the most part, I try to live life as normally as possible, but with a head like mine, I have learned that I have to consider my head in certain areas. I drink very rarely alcohol I shall make every effort to get my sleep and I make sure to drink plenty of fluids and eat healthy. I also make sure to get exercise as well as time and my energy allows.

Living with chronic pain consumes the energy and strength. Which also means that my head reacts to things happening around me.
Unfortunately, the fact of my chronic headaches it escalating migraines, which happens all too often. When I have a migraine attack, I completely wrecked and can not think, speak or pick me about anything.

At the really bad attacks raise my head on the side where my migraine sitting and my tongue feels like it is twice as big and completely impossible to steer. I get very very hot while I struggle with nausea and pain in light, smell and sound.

When you suffer from chronic headaches and migraines, can be long-distance mark when a headache is about to develop into migraines. When that happens, I am almost willing to do anything to prevent a migraine attack, because it is so terribly painful.

My migraine attacks can never extend over three days, which I think is a bad kind of animal relented. It is hard to grasp when I wake up in the morning and just know that I have another day in hell before me.
Something else that I also have the terrible with is that my family have to live with me because of the pain is completely unreasonable and impossible to be near. Unfortunately I can both snarl and bite of the people who love me and who will do everything to help me. It makes me really sad, and I apologize for always my ugly behavior.

It is also hard to see that other people, that do not know and have not seen how a migraine attack affects a person can find to say to take time off during such a seizure. I have never experienced that some of my colleagues have said and believed.

I guarantee you that there is nothing absolutely nothing good to say about a migraine attack. Migraine is the same as being a trip to hell or torture bench.

My migraines are unfortunately just got worse and worse over the years. When I was young doctors said that it was better when I had children. When it did not, told me, that it would be better when I went into menopause. Nor is it happened and I have now lost faith in it can be improved. Migraine is my lot in life.

I’ve just resigned myself that I must accept that I sometimes have days that I am able to tear out my schedule because I migraines derails completely and is out of action.

On the other hand, I also decided that I want to get the best out of the other days of my life in spite of chronic headaches. I think it is important to accept that I always have a headache and try to take it as it comes. This means some days I can only manage to do my job and other days I can also do things when I have time off from work.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. Hej AQ ?
  Tak fordi du deler en så personlig del af dig. Jeg er desværre også en af dem der lider af og lever 24/7 med Kronisk smerte syndrom- hvilket er kommet af en op tilbage i 2010 som ikke havde den ønskede effekt som jeg havde håbet på som jeg fik foretaget tilbage i 2002.
  Jeg har derud over restless legs syndrom i mit højre ben og nedre lænd. ALTID en smerte som kan beskrives som hamrende, prikkende, brændende og sove hvilket gør at jeg i 2014 efter 5,5 års kæmpen heldigvis fik Flexjob. Jeg har hele tiden arbejdet med mig selv for at finde årsagen til hvad der forværrer mine smerter og hvordan jeg samtidig kan bruge mine begrænsninger til mine fordele. Jeg gar haft stor effekt af forløb ved smertecenter her i Jylland så jeg i dag har nogle gode redskaber til at håndtere mine daglige smerter.

  Så sidste år tog jeg coach uddannelsen og har i dag et fedt job som jobvejleder på et jobcenter. Men det har kostet og stadig gør, blod sved og tårer. Jeg har en fantastisk mand som støtter mig 110 % og på trods af hans egen fuldtidsjob bare tager over når han selv nogen gange kommer hjem fra arbejde.
  Jeg vil ønske dig et godt blog år og forhåbentlig mindre smerter for 2016.

  • Kære Camilla

   Godt Nytår !

   Hvor er det flot som du har klaret at gennemfører en uddannelse samtidig med kroniske smerter. Vi ved at det koster viljestyrke at leve så normalt som det er muligt med kroniske smerter. Det viser du er en super sej og stærk kvinde.

   Tak fordi du tog dig tid til at dele din historie, der er brug for at vi gør det synligt at vi er mange som lever med store daglige smerter – at vi kan skabe oplysning om hvad det vil sige og hvad det kræver.

   Jeg ønsker også dig færre smerter i 2016.

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.