Say hello to my old friend

Hej Style Hunter

My old friend 1

Sig goddag til min gamle ven. Som jeg nævnte i går, så arbejder jeg ihærdigt på at gøre bloggen endnu mere interessant for dig – min læser. Som jeg har nævnt før så drømmer jeg om at bloggen skal vokse sig større – meget større. Så er spørgsmålet, hvad skal der til for at en blog opfattes som god og interessant. Jeg har forstået at der er to vigtige parametre, det enen er bloggens indhold og det andet er billederne på bloggen.

Derfor arbejder jeg, som nævnt i går, målrettet på at gøre mine billeder bedre. Og det synes jeg lykkedes rigtig fint. Grundlæggende synes jeg også at bloggens indhold er interessant og vedrørende, hvilket du som min læser også synes – vidnet er statistikken.

Jeg har alligevel overvejet hvad jeg ellers kunne gøre for at øge trafikken på min blog. Jeg er kommet frem til at jeg kunne poste flere indlæg – end det daglige indlæg som jeg fast poster. Og jeg kunne begynde at lade dig få et større indblik i mit liv og min hverdag.

Der er i dag en tendens inden for blogverdenen – at bloggerne skal vise den nøgne sandhed omkring deres live – deres op og nedture. Det er nu ikke fordi jeg har mange nedture, hvilket skyldes jeg er velsignet med et lyst sind. Men selvfølgelig er alle mine dage ikke fuldstændig lyserøde, fyldt med flødeskum, balloner og glasur.

Jeg har en meget gammel ven som besøger mig – ofte er besøgene uanmeldt, ubelejliget, og i særdeleshed u inviterede. Det er som sagt et meget gammelt venskab – første gang vi mødtes var jeg kun 11 år gammel. Det er en ven som godt kan være lidt vild og voldsom, og jeg skal da også indrømme at jeg blev lidt bange første gang vi var sammen. Siden hen har jeg lært at accepterer min gamle vens vildskab og tendens til at vise sig på uheldige tidspunkter. Nu sidder du måske og tænker at jeg er da en underlig ven, fordi jeg ikke taler særlig pænt om min ven.

Men jo – jeg taler faktisk pænt om min ven Migræne – jo den er god nok jeg lider af migræne og har gjort det siden jeg var 11 år gammel. Nu sidder du måske og undrer dig over at jeg kan kalde Migræne for min ven. Men det kan jeg netop, fordi jeg har indset at Migræne også prøver at passe på mig. Hvis jeg f.eks. ikke er god nok til at slappe af eller hvis jeg stresser for meget – ja så kommer Migræne forbi og minder mig om at jeg skal passe på.

Og ja nogen gange kommer Migræne bare forbi når jeg ikke ønsker det. I dag er en af de ”nogen gange”. Desværre oplever jeg temmelig tit at jeg vågner med migræne og derfor er nødt til at starte dagen med piller, at tage det stille og roligt og ja at sidde med is på hoved. For når jeg har migræne, så bliver jeg så brandvarm at det er dejligt at blive kølet af, ligesom det er dejligt at få is-afkølet hjernen.

My old friend 2

Og ja sådan en morgen havde jeg i dag. Når jeg vågner og opdager at jeg har besøg af min gamle og skrigende ven, kan jeg ikke gøre andet end at tage en pille og sætte mig stille og roligt ned med mit is-pandebånd på og håbe jeg kan få min vent til at tage hjem eller i bedste fald skrue ned for smerterne.

I morges sad jeg lige så stille i mørket og håbede på min ville tage hjem igen. Der er ikke andet at gøre end at tage det stille og roligt og acceptererer den tid det tager. Men hvor er det dog egentlig stressende, i dag havde jeg et par morgenmøder, jeg var nødt til at flytte. Derfor gælder det virkelig om at have selvkontrol – at beslutte mig for at jeg har tid til at slappe af og tro på min gamle ven vil tage hjem.

I kunne jeg desværre ikke få min vent til at tage hjem, men jeg kunne få min ven til at skrue ned for smerterne, så 1½ time forsinket kunne jeg tage afsted på arbejde. Så hele min dag har jeg haft en følelse i kroppen som om jeg havde sovet over mig og jeg derfor havde en lille forskrækkelse at sidde i kroppen.

Nu er jeg kommet hjem igen og skal bare ind og ligge på sofaen, for jeg er udmattet og har stadig meget ondt i mit hoved. Ja jeg er nødt til at gå tidligt i seng og håbe på at i morgen bliver en bedre dag.

Nu hvor du har hilst på min gamle ven, kan du vel godt forstå jeg ikke er vildt glad for min ven? Det er mere et tålt venskab – jeg har jo ikke noget valg. Under alle omstændigheder så har du nu fået indblik i hvordan mine dage også kan være.

Jeg ved der er mange mennesker der som jeg har fået følgeskab af migræne. Hvis du ikke selv har migræne kan jeg fortælle at det ikke kan sammenlignes med en hovedpine overhvedet. Det er en vild og voldsom skarp smerte som sidder i den ene side af hovedet. Desværre ved man endnu ikke hvad der er årsag til migræne, kun lidt om hvordan antallet af anfald kan minimeres. Jeg har besluttet at jeg vil leve en så normalt liv med min migræne som muligt, det er også derfor jeg altid forsøger at komme så meget på højkant at jeg kan komme igennem en arbejdsdag.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og håber du synes det var interessant at få indblik i mit hverdagsliv.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

English Translation

Hi Style Hunter

Say hello to my old friend. As I mentioned yesterday, I work hard to make the blog more interesting for you – my reader. As I have mentioned before that I dream about the blog must grow bigger – much bigger. SO, the question is what does it take for a blog is perceived as good and interesting. I understand that there are two important parameters, the enen is the blog’s content and the other pictures on your blog.

Therefore, I am working, as mentioned yesterday, focused on making my pictures better. And I think it works well though. Basically, I also think that the blog content is interesting and concerning which you as my reader also seems – the witness is statistics.

I have yet considered what else I could do to increase traffic to my blog. I have come to that I could post more posts – than everyday speech as I fixed items. And I could begin to let you have more insight into my life and my everyday life.

Today there is a tendency within the blog world – that bloggers should show the naked truth about their life – their ups and downs. It’s not because I have many downs, due I am blessed with a bright mind. But of course, all my days not completely pink, filled with whipped cream, balloons and icing.

I have a very old friend who visits me – often unannounced visits, inconveniently, and especially u invitees. It is as I said a very old friendship – the first time we met, I was only 11 years old. It is a friend as well be a little wild and violent, and I must also admit that I was a little scared the first time we were together. Since then I have learned to accept my old friend’s ferocity and tend to show up at unfortunate times. Now you are maybe thinking that I am as a weird friend, because I do not talk very nicely about my friend.

But yes – I actually talk nicely about my friend Migraine – yes it is good enough I suffer from migraines and has done so since I was 11 years old. Now you are maybe and you wonder that I can call Migraine for my friend. But can I just, because I realize that Migraine also trying to take care of me. If I for example. not good enough to relax or if I relax too much – then comes Migraine past and reminds me that I must be careful.

And yes sometimes comes Migraine just past when I do not want it. Today is one of the only “sometimes”. Unfortunately, I quite often that I wake up with a migraine and therefore have to start the day with pills, take it slow and yes to sit with ice on the head. For when I have a migraine, I get so hot, it’s great to be cool, and it’s great to get ice-cooled brain.

And indeed such a morning I had today. When I wake up and realize that I have a visit from my old friend and screaming, I can not do anything other than taking a pill and sit quietly down with my ice-headband on and hope I can get my wait to go home or, at best, decrease the pain.

This morning, I sat quietly in the dark and hoping my would take back home. There is nothing else to do than to take it slow and acceptererer the time it takes. But where it is really stressful, today I had a couple of morning meetings, I had to move. Hence, it is really about having self-control – to decide me that I have time to relax and believe in my old friend will go home.

I could unfortunately I did not get my wait to go home, but I could get my friend to turn down the pain, so 1½ hour late, I could leave at work. So my whole day, I had a feeling in your body as if I had slept over me and I therefore had a little scare to sit in the body.

Now I’m back home again and just going to lie on the couch, for I am exhausted and still have very sore in my head. Yes I have to go to bed early and hope that tomorrow will be a better day.

Now that you’ve said hello to my old friend, you can well understand I’m not really happy for my friend? It is more a tolerated friendship – for I have no choice. In any case, you now have gained insight into how my days also can be.

I know there are many people like me who have been joined by migraine. If you do not have migraine, I can tell that it is not comparable with a headache overhvedet. It is a wild and violent sharp pain which is located at one side of the head. Unfortunately, we know yet what causes migraines, little is known about how seizures can be minimized. I have decided that I will live such a normal life with my migraines as possible, it is also why I always try to get as much at stake that I can get through a working day.

I wish you a lovely evening and hope you found it interesting to get an insight into my everyday life.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.