The protein wave

Hej Style Hunter

Protein wave Earned my stripes 2

Jeg bliver ind i mellem spurgt om hvordan jeg har tabt mig og hvilken kur jeg har brugt. Det vil jeg gerne svare på i dette indlæg, lige som jeg lige vil runde proteinbølgen som skylder over os i øjeblikket.

Jeg vil gerne slå fast at jeg ikke har været og ikke er på nogen kur, i stedet har jeg ændret min livsstil fra almindelig dansk kost bestående af sukker og stivelse, til paleo, LCHF agtig mad.

Paleo eller LCHF som i virkeligheden er mere den livsstil jeg følger foreskriver at jeg ikke må spise tilsat sukker, stivelse i form af kornprodukter og brød, ris og kartofler.

Jeg skal være ærlig at indrømme at det var super svært i starten, men nu hvor jeg har fundet ud af hvordan jeg skal lave min mad er det ikke svært. Jeg savner hverken kornprodukter eller ris og kartofler.

Grunden til man ikke må spise kornprodukter, kartofler og ris er fordi det indeholder meget stivelse som omdannes til sukker når det nedbrydes i kroppen.

Protein wave 1

Efter jeg havde rundet de 50 år var jeg blevet alt for tyk og det var jeg meget ked af. Men lige meget hvor meget jeg trænede og spiste grønsager og undgik sukker så kunne jeg ikke tabe alt det jeg gerne ville tabe.

Derfor besluttede jeg at jeg ville prøve Paleo – LCHF, fordi jeg synes det gav god mening at vi får alt for meget sukker i den kost vi spiser.

Efter jeg har ændret livsstilen har jeg tabt godt 17 kilo og bedst af alt, jeg kan mærke på min krop at den har det meget bedre.

Protein wave Earned my stripes 7

Jeg har se Madmagasinet på DR 1 som handler om Proteinbølgen som skyller ind over landet i øjeblikket.

I madmagasinet godtgør de at vi får langt flere proteiner end vi har behov for. De godtgør også at medmindre man har dårlige nyrer er det ikke et problem at spise for mange proteiner.

I programmet taler de også om at netop Paleo -LCHF – diæterne indirekte har indflydelse på den misopfattelse at vi har behov for ekstra proteiner. Fordi man når man følger Paleo – LCHF netop spiser mange proteiner, fordi man spiser mere kød.

Her vil jeg gerne gøre opmærksom på at jeg ikke spiser mere kød end jeg tidligere har gjort og at jeg i stedet for mange flere grønsager end jeg tidligere fik.

Jeg er absolut ikke enig i at Proteinbølgen skyldes at Paleo og LCHF. Jeg spiser ikke proteinbarer eller andet proteinberiget mad – eller det vil sige jeg spister skyr om morgenen med frugter og nødder. Eneste grund til jeg spiser skyr er den lave fedtprocent og den gode mæthedsfornemmelse som rækker hele formiddagen.

I dag er det sådan at hvis jeg spiser stivelses holdig mad, så får jeg ondt i maven.

Spiser du proteinberiget mad? og tror du at vi mennesker har behov for proteinberiget mad?

I Madmagasinet slår de fast at det kun er ældre mennesker som har behov og vegetarer som skal være opmærksom på at få proteiner fra flerer kilder for bedre at kunne optage proteinerne.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

I am sometimes asked how I lost wight and the cure I’ve used. I would like to answer in this post, as I just want to round protein wave which owes over us at the moment.

I would like to state that I have not been and is not on any cure, instead I changed my lifestyle from ordinary Danish diet consisting of sugar and starch to paleo, LCHF like food.

Paleo or LCHF which is really more the lifestyle I follow prescribes that I must not eat added sugar, starch in the form of cereals and bread, rice and potatoes.

I must be honest to admit that it was super difficult at first, but now that I’ve figured out how to make my food is not difficult. I miss neither cereals or rice and potatoes.

The reason why you should not eat cereals, potatoes and rice because it contains much starch is converted to sugar when it is broken down in the body.

After I had rounded the 50 years I had become too thick and I was very upset. But no matter how much I practiced and ate vegetables and avoiding sugar so I could not lose everything I wanted to lose.

Therefore, I decided that I would try Paleo – LCHF, because I think it made sense that we get too much sugar in the diet we eat.

After I changed the lifestyle I have lost over 17 pounds and best of all, I can feel in my body that it has much better.

I see food magazine on DR 1 which is about Protein wave that washes over the country at the moment.

In the food magazine reimburse that we get far more protein than we need. They also certify that unless you have kidney is not a problem to eat too much protein.

In the program they also speak to just Paleo -LCHF – diets indirect impact on the misconception that we need extra protein. Because you when you follow the Paleo – LCHF just eat many proteins because they eat more meat.
Here I would like to point out that I do not eat more meat than I used to and I instead of many more vegetables than I got.

I am absolutely not agree to Protein wave due to Paleo and LCHF. I do not eat protein bars or other protein-enriched food – or rather I spister shuns the morning with fruits and nuts. Only reason I eat curds is the low percentage of fat and the good feeling of fullness that goes all morning.

Today is such that if I eat starch containing food, so I get a stomach ache.

Do you eat protein enriched food? and do you think that we humans need protein enriched food?

In the food magazine make the point that only older people who need and vegetarians who must be aware of getting proteins from more sources to better absorb the proteins.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. Syns nu bestemt du ser flot ud i det blå suit men har nu helle intet imod lidt former, ikke mindst brysterne er flotte her..

  • Hej Josja

   Tak skal du have. Ja på en måde er jeg heldig at min krop kan fordele overvægt på en pæn måde. Jeg kan dog bedst lide som jeg ser ud nu fordi min krop er mere som den plejer at være og se ud.

   Endnu en gang tak fordi du tog dig tid til at give et skønt kompliment.

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.