It has tormented me – separating siblings

Hej Bloggie

IMG_1479

Lige siden jeg i avisen kunne læse at da et søskende par blev fjernet fra plejefamilien blev de to skilt fra hinanden, og anbragt på hver deres institution på Fyn. Jeg er mildest talt forfærdet over at en kommune kan finde på at adskille søskende.

I samme artikel kan jeg heldigvis læse at  socialminsteren har bedt om en redegørelse. For jeg håber så sandelig at de personer som har gjort dette vil blive vejledt i at vi i dagens danmark – vi er i 2013 næsten 2014, ikke adskiller søskende.

Artiklen i Ekstrabladet skriver også:

Børnene har adskillige, men samme diagnoser, og plejeforældrene har været i strid med Odense Kommune om, hvorvidt de var i stand til at passe dem eller ej.

Plejeforældrene har fået stor opbakning fra fynboerne, men hverken klager, argumenter eller et fakkeloptog i Odense har kunnet ændre kommunens beslutning.

Sidste gang plejeforældrene så Lars, var på hans fødselsdag den. 11 december, og Laura har de ikke set siden den 4. december.

– Det er to børn, vi tydeligt kan se, er i sorg og i krise, siger plejemoderen Elin Søndergaard til Ekstra Bladet.

Det er Odense, der er den anbringende kommune, fordi børnenes biologiske far er fra Odense.

Børnene blev tvangsfjernet fra plejeforældrene, selv om også børnenes biologiske far var imod.

Jeg selv blev adskilt fra min søster da jeg var ganske lille (1½), det var min biologiske mor som adskilte os. Min søster der er 3 år ældre end jeg har savnet mig ganske forfærdelig hele sit liv – ind til vi blev genforenet for et par år siden. Og selv om jeg var så lille da vi blev adskilt, har jeg stadig er en stor tilknytning til min søster og første gang jeg så ind i hendes øjne, var det som hun rørte mit hjerte.

Med den viden, kan jeg ikke acceptere at vi i dagens danmark adskiller søskende. En ting er at børnene ikke kan være hos deres forældre, men at adskille dem fra deres søskende – måske de eneste reelle mennesker som kan give tryghed – nej det må vi simpelt hen sig fra overfor. Børnene er så uskyldige og de skal betale hele deres liv for de voksnes gerninger.

Desuden fastlægger servicelovens § 68 b, at hvis et barn eller en ung har søskende, der er anbragt uden for hjemmet, skal kommunen vælge samme anbringelsessted, med mindre de øvrige søskendes eller barnets behov eller andre væsentlige forhold taler imod det. Så det må Odense kommune straks lave om på. Det kan kun gå for langsomt.

Nu er det atter blevet tid til at besøge Angel og mit juleeventyr:

I dag var også en meget travl dag, fordi Angel skulle lave menuen til stedmoderens gæster. Stedmoderen havde bestilt denne menu:

 • Som forret: Røget tun carppacio m/foiegrasterrine og pocheret vagtelæg
 • Som mellem ret: Stegt foie gras på toast melba, salat vendt i vinaigrette
 • Som hovedret: Kalvemørbrad indbagt i urtesouffle, svøbt i seranoskinke, kartoffelkage, dampede grøntsager og portvinssauce
 • Som mellem ret: Osteanretning
 • Som dessert: Nougatmousse, marinerede frugter i sprød kurv, chokoladetrøffel og sorbet

Det var en stor menu, så Angel havde virkelig brug for alle de hjælpende hænder som hendes 10 hjælpende engle havde.

Angel nåede både at forberede den store menu og dække et smukt bord. Så da gæsterne begyndte at ankomme, kunne Angel gå ned i kælderen og begynde at designe sin kjole færdig. For heldigvis havde stedmoderen besluttet at hun ikke ville have at Angel skulle serverer, hun havde lejet nogle damer til at serverer.

Husk at deltage i min tredje giveaway, hvor du kan vinde:

3 Giveaway

et miniature duftsæt fra Cacharel. Duftsættet består af:

 • Amor Amor
 • Anais Anais
 • Noa
 • Catch me
 • Loulou

skønne dufte du enten kan bruge selv eller dele med en veninde, søster, mor eller datter.

For at deltage i denne velduftende giveaway skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvad der har været den bedste julegave du har fået eller ville ønske du havde fået.

Giveawayen starter i dag den 16.december og fortsætter til 22.december klokken 20.00, hvorefter jeg trækker en vinder. Vinderen offentliggøres her på bloggen den 23.december 2013, samtidig med at jeg fortæller om min bedste julegave.

I dag går jeg på juleferie og hold nu op hvor jeg glæder mig. Der bliver lige nogle travle dag med at få det sidste på plads, jeg skal pakke gaver ind, købe juletræ og pynte juletræ, jeg skal handle ind og vaske tøj og en helt masse mere. Men så skal jeg også slappe af og hygge mig sammen med min dejlige familie. Er du gået på juleferie? hvis ikke hvornår starter din juleferie?

IMG_1478

Dagens outfit er t-shirt fra LWA, leggins fra Vila, Stiletter fra HM, øreringe JEWLSCPH, halskæde Pilgrim, armbånd By Biehl og blandet guld. (Jeg beklager det slørede billede, men mit kamera drillede, jeg skal have fundet ud af hvorfor det gør det en gang i mellem)

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Ever since I could read in the newspaper that when a sibling pair was removed from the foster family , the two separated , and placed in two different institutions. I am mildly horrified that a municipality can find to separate siblings.

In the same article , I can happily read to the Social Affairs transferee has asked for an explanation . For I hope indeed that the people who have done this will be guided in that we in Denmark today – we are in 2013 almost 2014 do not differ siblings.

The article in Ekstra Bladet also writes :

The children have several , but the same diagnoses , and foster parents have been contrary to Odense Municipality of whether they were able to care for them or not.

Caring parents have received strong support from Funen , but no complaints , arguments or a torchlight procession in Odense has been able to change the municipality’s decision .

Last time foster parents as Lars , was on his birthday it. December 11 , and Laura , they have not seen since 4 December .

– It’s two children, we can clearly see, in sorrow and in crisis , says foster mother Elin Sondergaard Ekstra Bladet.

It’s Odense , which is the ground of the municipality , because the children ‘s biological father is from Odense.

The children were forcibly removed from foster parents , although also the children’s biological father was against it.

I myself was separated from my sister when I was quite small (1 ½ ) , it was my biological mother who separated us. My sister who is 3 years older than I’ve missed me quite horrible all his life – until we were reunited a few years ago. And even though I was so little when we were separated , I still have a great connection with my sister and the first time I looked into her eyes , it was like she touched my heart .

With the knowledge that I can not accept that in today’s Denmark separates siblings. One thing is that the children can not be with their parents, but to separate them from their siblings – perhaps the only real people that can give peace of mind – no, we must simply from above. The children are so innocent and they have to pay their entire life for the adults’ actions. We have stopped separation siblings!

It shall also establish Social Services § 68 b , if a child or young person has siblings who are placed in care , the local authority must choose the same placement, unless the other sibling or child’s needs or significant other for not doing so . So it must Odense municipality immediately change. It can only go slowly.

Now it is once again time to visit Angel and my Christmas Carol :

Today was a very busy day because Angel had to make menu stepmother guests. Stepmother had ordered this menu:

As a starter : Smoked tuna carppacio m / foiegrasterrine and poached quail egg
As of right : fried foie gras on melba toast , salad tossed in vinaigrette
As main course: Veal tenderloin baked in urtesouffle , wrapped in seranoskinke , potato cake, steamed vegetables and port wine sauce
As of right : Cheese platter
As dessert : Nougat mousse , marinated vegetables in crispy basket, chocolate truffle and sorbet
It was a great menu , then Angel really need all the helping hands as her 10 helping angels had .

Angel reached both preparing for the big menu and a beautiful table . So when the guests began to arrive , Angel could go downstairs and start to design her dress finished. For luckily stepmother decided that she would not have to Angel were serving , she had hired some ladies to serve .

Remember to attend my third giveaway where you can win:

a miniature fragrance set from Cacharel . Fragrance set contains:

 • Amor Amor
 • Anais Anais
 • Noah
 • Catch me
 • Loulou

scents you can either use yourself or share with a friend, sister, mother or daughter.

To participate in this fragrant giveaway please leave a comment on this post where you tell what has been the best Christmas gift you have, or wish you had .

Giveawayen starts today on 16 December and will continue until 22 December at 20:00 , and then I draw a winner. The winner will be published here on the blog on 23 December 2013 while I tell about my best Christmas present.

Today I go for Christmas leave and come on how I am looking forward to my vacation. There are just some busy days – to get the last things in place. I need to wrap gifts , buy christmas tree and decorating the Christmas tree , I have to go shopping and do my laundry and a whole lot more. But then I will relax and enjoy myself with my lovely family . HAve you started your Christmas vacation ? if not when are you starting your Christmas vacation ?

Today’s outfit is t -shirt from LWA , leggings from Vila , Stilettos from HM , earrings JEWLSCPH , Pilgrim necklace , bracelet By Biehl and mixed gold . ( I regret the blurred picture but my camera teasing , I should have figured out why it does it once in a while )

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.