Don’t judge the dog by its collar

Hej Style Hunter

Judging the dog by its collar

Jeg ved godt jeg har holdt en meget lang pause fra bloggen og at du længtes efter at høre nyt fra mig. Jeg er pt. et sted i mit liv hvor jeg bliver nødt til at fokuserer 100 % på mig selv og mit mentale overskud.

 

Jeg savner rigtig meget at blogge og jeg vil derfor forsøge at starte blødt op. I dag har jeg lyst til at dele nogle af mine tanker med dig omkring det at skue hunden på hårene.

 

Hvad mener du  dog med det tænker du – du ved selvfølgelig godt hvad dette ordsprog betyder. Jeg håber jeg med dette mit første indlæg i ualmindelig lang tid kan give svar på hvad jeg mener.

 

Først vil jeg spørge om du når du møder andre mennesker giver dig tid til at lære dem at kende i stedet for på forhånd at beslutte dig for hvordan personen er og dermed hvorvidt du kan lide personen eller ej ?

 

Jeg holdt op med den praksis for mere end 25 år siden. Jeg skal nemlig betro dig at jeg fik en virkelig aha oplevelse. Jeg havde fået nyet job og delte kontor med en anden pige. Jeg kiggede på hende og synes hun var en sur kold og overlegen pige – beskreet i brede termer – kort sagt jeg kunne ikke lide hende. På den anden side syntes hun jeg var nedladende og alt for meget – kort sagt hun kunne heller ikke lide mig.

 

Skæbnen ville at vi skulle deltage på et seminar sammen og vi blev derfor tvunget til at tilbringe meget tid sammen også uden for det rent faglige. Dette tilfælde betød at vi var tvunget til at tale sammen og på den måde komme nærmere ind på hinanden. Og sikke et held fordi vi fandt ud at at personen på var fantastisk og vi endte med at blive veninder.

 

Den lærestreg var en virkelig øjenåbner for mig og siden den oplevelse er jeg istedet nysgerrig på at finde ud af hvilken person der gemmer sig bag det ydre.

 

Naturligvis har jeg et formål med at fortælle den her historie. Jeg oplever alt for ofte at jeg mødes med fastlåste meninger om hvem jeg er – vel at mærke fra mennsker som sket ikke kender mig. Og når jeg siger fastlåst så mener jeg præcist fastlåst og det både jobmæssigt som privat.

 

For at give dig et billede af hvilke modsigende konklusioner jeg er blevet mødt med vil jeg give dig nogle eksempler:

Jeg er alt for meget ledertype  kontra Jeg er ikke ledertype

Jeg er ikke detaljeorienteret – Jeg er alt for detaljeorienteret

Jeg kan ikke se helheder – Jeg ser kun i helheder

Jeg er overlegen – Jeg kan tale med alle

Jeg er snobbet – Jeg er nede på jorden

Jeg er for imødekommende – Jeg er ikke imødekommende

 

Jep det er da til at grine af synes jeg, for det første betyder det for mig at jeg har lært at lade være med at tage andres meninger om mig ind, fordi jeg kan ikke bruge alle de modsætningsfyldte udmeldinger. For det andet opfatter jeg folks udmeldinger til mig som et billede på dem selv. (Her kunne det være på sin plads at minde om at kigge på sige selv inden man udtaler sig bombastisk om andre som man overhovedet ikke kender)

 

Sandheden er at jeg ofte hører at jeg er helt anderledes end personen forestillede sig inden vi lærte hinanden at kende. Her du også oplevet den kommentar ? smid en kommentar og lad mig høre din historie og dine tanker om dette. Det er aldrig rart at blive dømt på forkert grundlag.

 

Hvis du er mand og på dating markedet så vil jeg minde dig om at tænke på dette inden du kigger på en pige og beslutter dig for hvordan du mener hun er inden slår hjernen fra. Husk i stedet at lytte til hvad hun siger og ja vi kvinder mener hvad vi siger. Naturligvis gælder det samme for kvinder på dating markedet.

 

Jeg er bare træt af at mænd ser mig og tænker – Yahoo her er en sexet kvinde. Lige meget hvad hun siger så vil hun bare svinge i lianerne. Bare fordi en kvinde er sexet betyder det ikke hun er til casual sex og nærmest let på tråden.

 

Mit ønske er at vi mennesker møder hinanden med nysgerrighed og i stedet for at dømme spørger ind til den anden persons meninger og bevæggrunde for disse holdninger. Måske kunne vi på den måde lære noget af hinanden.

 

Jeg håber jeg har givet dig lidt at tænke over og at du næste gang du møder en fremmed vil huske mine ord.

 

ILYG (God Pinse)

 

English Translation

 

Hi Style Hunter

I know I have been away from the blog in a very long break and that you have longed to hear from me. I am currently somewhere in my life where I have to focus 100% on myself and my mental heath.

I miss blogging and I will try to start up little by. Today I want to share some of my thoughts with you about judging the dog by it’s collar.

What do you mean by that, you probably think – you know, of course, what this saying means. I wish instead in my first post for an unusually long time to answer what I mean.

First, I would like to ask you -what du you do when you meet other people ? are you taking som time to get to know the person instead of deciding in advance how the person is and thus whether you like the person or not?

I quit this practice more than 25 years ago. I have to confide that I got a genuine aha experience. I had got a new job and have to share officespace with another girl. I looked at her and thought she was an angry cold and superior girl – in short I did not like her. On the other hand, she thought I was condescend and too much – in short she also did not like me.

Fate forced us to attend a seminar and we were therefore forced to spend a lot of time together both professionally and outside of the professional. That meant that we had to talk with each other and thus got closer to each other. And what a luck because we found that the person in front of us was fantastic and we ended up becoming bff.

That lesson was a real eye opener for me and since that experience, instead I meet people in a curious mind eager to discover the person underneath the outside.

Of course I have a purpose by sharing this story. I experience too often that I am meet with locked and stubborn opinions about who I am – by people who do not know me. And when I say locked, I mean exactly locked and it’s both work-related and in private.

To give you a picture of the contradictory conclusions I’ve been met by, I will give you some examples:

I’m way too much a leader type versus I’m not a leader

I’m not detail-oriented – I’m too detailed-oriented

I’m not able to see the bog picture – I’m only seeing the big picture

I’m superior – I can talk to everyone

I’m snobbish – I’m down on earth

I’m too welcoming – I’m not welcoming

Well, that is crazy to me because it means to me that I’ve learned not to consider opinions of others because I can not use all the contradictory announcements. I regard people’s announcements to me as a picture of themselves. (Here it would be worth remembering to look at yourself before pronouncing bombastic statement about others that you do not know at all)

The truth is that I often hear that I’m completely different than the person imagined before we got to know each other. Maybe you also have experienced that comment? throw a comment and let me hear your story and your thoughts about this. It’s never nice to be judged on the wrong basis.

If you are a man and on the dating market then I would remind you to think of this before looking at a girl and deciding how you thinks she is before striking the brain. Instead, remember to listen to what she says and yes we women mean what we say. Of course, the same applies to women on the dating market.

I’m so very tired of men seeing me thinking – Yahoo here is a sexy woman. No matter what she says, she can’t wait swing in the jungle. Just because a woman is sexy it does not mean she’s into casual sex and something like easy -shame on you.

My desire is that we humans meet each other with curiosity and instead of passing judgement into the other person’s opinions and motives for these attitudes. Perhaps we could learn something from each other.

I hope I’ve given you a little thought and next time you meet a stranger will remember my words.

ILYG (Good Pinse)

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

  1. Ove sørensen

    Ja det er jeg enig med dig om
    Men hvordan kommer jeg til at lære dig at kende?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.