Blogging for the Adopted Association

Goddag og velkommen på bloggen til endnu en fornøjelig dag.

IMG_9056

Dagens indlæg er noget anderledes en normalt, men jeg har et vigtigt emne på dagens dagsorden.

Hvis du er fast læser af min blog så har du måske klikket på fanebladet “min bardom” og læst om hvordan jeg var i pleje hele min barndom og blev adopteret som voksen.

Du ved måske også at adoptioner og de adopterede børns vilkår ligger mig meget på sinde. Derfor har jeg også meldt mig ind i foreningen adopteret. Nu er jeg er blevet tilknyttet foreningen Adopteret som blogger.

Foreningen adopteret er en forening for dig, der er adopteret, 14 år og opefter. Foreningens primære formål er, at skabe kontakt mellem adopterede i hele Danmark, og skabe rum for erfaringsudveksle og møder med andre, der på egen krop har oplevet de positive og negative, de gode og svære sider af adoption.

Foreningen tilbyder samtalegrupper for dig, der er adopteret og over 18 år. Det fungerer som et refleksionsrum for selvudvikling, hvor de adopterede selv spiller den afgørende rolle for gruppens og emnernes udvikling. Foreningen tilbyder også en hotline for alle vores medlemmer, hvor det er adopterede, der besvarer dit opkald. Foreningen arrangerer også hyggelige middage og foredrag med adoptionsrelavante temaer. Til foredragene er vores støttemedlemmer også velkomne.

Er du ikke adopteret, men har familie som er adopteret eller ligger emnet dig meget på sinde kan du også blive støttemedlem af foreningen.

Foreningen Adopteret er også på Facebook du kan støtte op om Facebooksiderne. Tryk ‘like’ for at støtte os HER.

Som sagt er jeg blevet tilknyttet som blogger. Første indlæg på Foreningen Adopterets blog er en gengivelse af min historie, som du også kan bag på fanebladet “min barndom”.

Jeg glæder mig til at blogge om adoption på Foreningens Adopterets blog, jeg vil derfor ikke på denne blog skrive flere indlæg om adoption. Jeg vil til gengæld lave en lille notits med henvisning til min indlæg.

Grundet til at jeg gerne vil blogger er fordi jeg mener jeg med afsæt i min historie kan være med til at sætte ord på og være en stemme for alle os adopterede, op på den måde at kunne bidrage til at skabe en nuanceret billede blandt politikkere og alle os almindelige mennesker.

Jeg synes der er behov for at få skabt en forståelse for at adoption ikke er lige så let som at købe en hund eller at plante et træ om. Vi taler om levende mennesker med meget komplekse følelser.

Jeg tror ikke på vi kan lave ens regler for alle, fordi vi mennesker er forskellige og de situationer som hvorunder adoptionen skal foregå er meget forskellige. Det drejer sig jo om nogle adoptanter, en adopteret og nogle biologiske forældre. Det er mange forskellige mennesker ganges det med alle de forskellige forudsætninger der ligger bag hver adoption, bliver det let at se hvor kompleks en problemstilling vi taler om.

Vi taler jo netop om et nyt lille menneske som gerne skulle vokse op som et helt mennesker. Adoptionen kan let give uoprettelige skader på sjælen som barnet skal leve et helt liv med. Kæmpe et helt liv med resultatet af forkert håndtering af en sårbar situation.

Netop det at vi mennesker er forskellige, kan ses ved at mange voksne adopterede retter deres vrede i forskellige retninger, nogle retter vreden mod adoptivforældrene og andre mod de biologiske forældre og andre igen mod systemet. Det afhænger af hvordan den enkelte sag er håndteret hvor vreden rettes hen.

Det handler om at sikre at fremtidige adoptioner ikke gentager tidligere fejl, og her kommer alle vi voksne ind i billedet. For mange af os kan sætte ord på og beskrive det kaos af følelser som vi bar rundt på i barndommen og som vi havde svært ved at håndterer.

Synes du også der er behov for viden om adoption eller har du bare interesse i emnet adoption kan du som sagt melde dig ind i foreningen hvis du er adopteret og hvis du ikke er adopteret kan du blive støttemedlem af foreningen.

Hvilken holdning har du til adoptioner? er du for eller i mod? er du til åbne eller lukkede adoptioner?

IMG_9057

Dagens outfi er nederdel fra HM, t-shirt fra Gina Tricot, sandaler fra Brandos, Armbånd by Biehl og eget design – AngelDesign samt ring fra KRantz og Ziegler og øreringe eget design.

Dagens look er et afslappet forårslook og passer til en dag på kontoret.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to the blog for another enjoyable day.

Today’s post is something different than usual, but I have an important issue on today’s agenda.

If you are a regular reader of my blog then you may click on the tab “my childhood” and read about how I was in care throughout my childhood and was adopted as an adult.

You may know that adoptions and the adopted children’s conditions are very important to me. Therefore I have also volunteered in association adopted. Now I have been affiliated with the Association Adopted as a blogger.

The association adopted is a Association for you, who were adopted, 14 years old and older. The association’s primary purpose is to establish contact between adoptees in Denmark, and create space for experience exchange and meetings with others who are on their own body has experienced the positive and negative, the good and difficult sides of adoption.

The association offers discussion groups for those who are adopted and over 18 years. It acts as a reflection of self-development, where the adoptees themselves play the crucial role of the group and thematic development. The association also offers a hotline for all our members, where adoptees who answers your call. The association also organizes cozy dinners and lectures with adoptionsrelavante themes. For presentations are our supporting members also welcome.

Are you not adopted, but have family who are adopted or are the subject very importent to you, you can also become a supporting member of the association.

Adopted Association is also on Facebook to support the Facebook pages. Press ‘like’ to support us HERE..

As I said, I was assigned as a blogger. First post at Adopted Associations blog is a representation of my story, which you can find behind the tab “my childhood”.

I am looking forward to blogging about adoption in Society Adopt Legal blog, I will not be  blogging about adoption on this blog. I will on the other hand make a small note with reference to my post.

Due to that, I like blogging because I think that I, on the basis of my story can help to articulate and be a voice for all of us adoptees, on our way to create a balanced view among politicians and all of us ordinary people.

I think there is a need to create an understanding that adoption is not as easy as buying a dog or to plant a tree. We are talking about real people with very complex emotions.

I do not believe we can make the same rules for everyone, because we humans are different and the situations in which the adoption is to take place is very different. My concern is about some adopters, an adopted and some biological parents. It is many different people multiplied it with all the different assumptions underlying each adoption, it becomes easy to see how complex an issue we are talking about.

We speak precisely about a new little person who would like to grow up as a whole people. Adoption can easily cause irreversible damage to the soul as the child is to live a full life with. Fighting a lifetime with the result of improper handling of a vulnerable situation.

The very fact that we humans are different, can be seen by many adult adoptees direct their anger in different directions, some dishes anger against the adoptive parents and others from the biological parents and others against the system. It depends on how each case is handled with anger directed towards.

It is about ensuring that future adoptions do not repeat past mistakes, and this is all we adults into the picture. For many of us can put into words and describe the chaos of feelings which we carried around in childhood and as we found it difficult to handle.

Do you agree with you, as I said join the union if you were adopted and if you’re adopted, you can become a supporting member of the association.

What position do you have for adoptions? are you for or against? you to open or closed adoptions?

Today’s outfits are skirt from HM, t-shirt from Gina Tricot, sandals from Brandos, Bracelet By Biehl and own design – Angel Design and ring from Krantz and Ziegler and earrings own design.

Today’s look is a casual spring look and fit for a day at the office.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Kære Sofie

    Tak skal du have, jeg bliver i så godt humør af de glade farver.

    ILYG

  2. Sikke nogle skønne sommer sandaler 😀

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.