Behave and take other into account ?

Hej Style Hunter

Ethnic Inspired 1

I dagens hverdags indlæg for du et indblik i mine værdier, jeg siger opfør dig pænt og husk at tage hensyn til andre. Medierne svømme helt over i øjeblikket på grund af Inger Støjbergs Facebook opatering. Jeg kan finde adskillige artikler som f.eks. denne på ekstrabladet.

Jeg skal selvfølgelig starte med at klargøre at jeg ikke var i CinemaX biograffen på samme tid som Inger Støjberg, og jeg ved derfor heller ikke præcist hvad der er foregået. Men jeg har nogle generelle betragtninger i forhold til den måde  vi omgås hindanden i det offentlige rum.

Jeg synes generelt der er en tendens til at hensynet til andre mennesker næsten er forsvundet. Ok jeg er over 50 år og måske er mine værdier ved at være udløbet? Jeg har altid lært hjemmefra at man skal vise hensyn til andre mennesker. Og jeg synes faktisk at det er en rigtig god værdi.

Behave1

Tænk hvis vi kunne se ind i hinandens hjerter og forstod de unikke udfordringer vi hver især stod overfor. Mon ikke så vi ville behandle hinanden meget mere venligt og mere kærlighed og forståelse, tolerance og omsorg.

Jeg synes Inger Støjbergs budskab drukner fordi hun vælger at kategoriserer og udstille at der er tale om invandrer drenge. Jeg synes egentlig mere det handler om at nogle få individer ikke tager hensyn til de andre biografgæster, som jo føler at deres biografoplevelse bliver ødelagt at den dårlige opførsel.

Jeg er så naiv at jeg tror alle forældre opdrager deres børn til at tage hensyn til andre. Dette er en værdi og har intet med religion at gøre, eller for den sags skyld kultur.

Samtidig så skal vi ikke glemme at det at tage hensyn også handler om at forsøge at sætte sig ind i og forstå andres situation. Jeg kan derfor ikke lade være med at hæfte mig ved at Inger Støjborg ikke føler trang til at se situationen fra drengenes side. Vi ved jo ikke hvilke oplevelser de har haft den pågældende dag, som måske har indflydelse på deres opførsel.

I et civiliseret land som vores, synes jeg ikke det er ok at debatten bliver skinger og sætter folk i bås. Mennesker er forskellige og vi er hver i sær unikke og kan ikke sættes i bås. Vi skriver 2015 og vi skal være i stand til at kigge på den aktuelle situation og se hvad vi kan gøre for at det bliver bedre.

Desuden er det dumt at tro at vi i danmark kan lukke os inde i vores egen lille danske boble, vi er en del af verden, vi har et dejlig land, det er kun naturligt at andre gerne vil være en del af vores smukke samfund.

Når det er sagt, så mener jeg også vi skal være bedre til at skille rascisme fra de danske værdier og normer. Jeg tænker at hvis man gerne vil bo i danmark, må man acceptere vores normer og værdier, på samme måde som jeg acceptere værdier og normer i de hjem hvor jeg kommer som gæst. Kan jeg ikke acceptere værdier og normer, må jeg gå igen.

Når jeg skriver accepterer værdier og normer, taler jeg ikke om at man skal være enig, man skal blot tage hensyn og agerer i forhold til disse værdier og normer.

Hvorfor skal det være så svært at forstå? Det gælder om at forholde sig til værdier og normer. Vil vi have et samfund hvor enhver er sig selv nærmest og ligeglad med andre?

Jeg er bange for hvor den hensynsløse vej fører hen.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

In today’s everyday observations to you an insight into my values, I say  behave and remember to take into other account. The media swim all the way at the moment because of Inger Noise’s Facebook opatering. I can find several articles such. This extra blade.

I must of course start by clarifying that I was not in Cinemax biograffen at the same time as Inger Støjberg, and I do not therefore precisely what occurred. But I have some general considerations in relation to the way we interact with each other easily in public spaces.

I think in general there is a tendency to regard for other people almost disappeared. Ok I am over 50 years and maybe my values to an end? I have always learned at home that you must be considerate to other people. And I think that it is a really good value.

The picture says it all:

Imagine if we could look into each other's hearts and understand the unique challenges we each faced. Is it not so that we would treat each other much more friendly and more love and understanding, tolerance and caring.

I think Inger Noise’s message drown because she chooses to categorize and exhibit that is invandrer boys. I think actually more it is about a few individuals do not take into account the other cinema guests as well feel that their cinematic experience is ruined to the misbehavior.

I am so naive that I think all parents raise their children to take into account other. This is a value and has nothing to do with religion, or for that matter the culture.

At the same time we should not forget that taking into account also about trying to get acquainted with and understand others’ situation. I can not help but latch onto that Inger Noise Borg not feel the urge to see the situation from the boys’ side. We know not what experiences they have had on that day, which might influence their behavior.

In a civilized country like ours, I do not think it’s okay to debate becomes shrill and puts people at bay. People are different and we are each of them unique and can not be pigeonholed. We write 2015, and we should be able to look at the current situation and see what we can do to make it better.

Moreover, it is foolish to believe that we in Denmark can close us inside our own little Danish bubble, we are part of the world, we have a lovely country, it is only natural that others will want to be part of our beautiful community.

That said, I also think we need to be better to separate rascisme from the Danish values and norms. I think that if you want to live in Denmark, you have to accept our norms and values, just as I accept the values and norms in the home where I come as a guest. I can not accept values and standards, I must go back.

When I write accept values and standards, I do not mean that you have to agree, you just need to take into consideration and act upon these values and norms.

Why should it be so difficult to understand? It is important to relate to values and norms. Do we want a society where every man for himself and not care about the others?

I fear where the reckless path leads.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.