Serious blogging

Hej Style Hunter

Colour Blocking 4

Måske sidder du og undrer dig over hvorfor jeg så gerne vil have min blog skal vokse sig stor og stærk – du undre dig måske over hvordan det kan være jeg drømmer om at kunne leve af at blogge. Kan der virkelig være så mange penge i at sidde der og skrive indlæg om stort og småt?

Serious blogging

Spekulerer du også på om det er muligt for bloggere at tjene penge på Instagram?  hvis du gør, så skal du følge med her.

Jeg har læst en artikel om Danielle Bernstein, som satte sig ned med Harpers Bazaar og fortalte om midlerne bag hendes Instagram indlæg. Ifølge Danielle Bernstein kan et enkelt Instagram indlæg netto give hende mellem $ 5000 og $ 15.000. Og hvis Danielle Bernstein rammer million tilhængere niveauet, kan Danielle Bernstein begynde at opkræve mere for sponsoreret indhold. Artiklen fortæller også at hvis man har hundredtusinder af tilhængere, kan man få mellem $ 500 og $ 5,000 per indlæg. Ved omkring seks millioner tilhængere, vi taler $ 20000 til $ 100.000.  og med mere end 200 millioner Instagram konti, skulle det være muligt at opbygge en stor følger skare.

Troede du bloggere kunne tjene så meget på Instagram og at indtjeningen er baseret på deres tilhængere?

Jeg har stadig lang vej til de 100000 følgere. Men selv om der er lang vej, er der nogle trick man kan anvende for at opbygge sin følger skare:

1. Find en niche
Sørg for at have en rød tråd og en genkendelighed i de billeder du uploader, hvis man vil score følgere og likes.

– Nicheprofiler hitter helt vildt på instagram. Det kan være, man går meget op i chokolade, hunde, sko eller noget andet, siger Emily, som selv følger særlige hundeprofiler som @tunameltsmyheart, der har over 887.000 følgere på det sociale netværk.

Min profil er stil og styling for alle. Angelqueenblog.

2. Læg billeder op, der hitter

– På min Instagramprofil er mode og sko vildt populært, så derfor er der ikke meget mad, bolig, solnedgange og hundebilleder. Det er også vigtigt, man viser sig selv på sin profil. Det behøver ikke være selfies med trutmund, men i stedet for at tage et billede af dig i hverdags situationer eller som min mine OOTD.

3. Folk vil se pæne billeder
Folk blevet kræsne.  Et billede er ikke længere bare et billede – det skal se godt ud, så det er ikke helt lige meget, hvilket filter du lægger over dine billeder.

– Det er vigtigt, at billedet bliver taget i dagslys, men ikke i direkte sollys med HDR-funktionen til på smartphonen slået til, så billedet får det helt perfekte lys. Filteret skal gerne være lyst med kølige toner, og helst ikke gulligt og 70’eragtigt. Jeg kigger selv efter billeder, der er visuelt lækre og rare at kigge på. Og smukke outfit billeder som kan inspirerer mig til nye looks.

4. Timing er alt
Hvis du poster dit billede for sent, kan du risikere, at dine følgere ikke når at opdage billedet i nyhedsfeeden næste dag. Det er derfor ikke helt lige meget, hvornår du lægger dit billede op, og hvor mange, som du lægger op ad gangen.

– Hvis man har tre billeder, som man gerne vil lægge ud, så giv den tid, og lad være med at poste alle tre i træk. Hvert billede får færre likes, hvis der er flere efter hinanden. Som tommelfingerregel skal man maks. lægge fem billeder op om dagen,  men man skal lægge dem op kontinuerligt og ikke vente alt for mange dage mellem hvert billede. Hvilket tidspunkt der er det rette, afhænger af hvor i verden dine følgere kommer fra.

5. #Hashtag dit billede
#UdeladDeLangeHashtagsSelsvomDeErMegetSjove, men brug relevante hashtags, der hitter.

– Hashtags er helt vildt vigtige, hvis du vil have likes. Det er en god og nem måde at finde de billeder, man godt kan lide, på. Led lidt rundt og se, hvilke hashtags der er populære inden for de forskellige emner, man lægger op. De meget lange hashtags er sjove, men de hjælper dig ikke til at få likes.

Jeg håber du kan bruge mine gode råd til få trafik til din instagram profil – hvem ved måske kan du lige pludselig leve af det.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
Maybe you sit and wonder why I want my blog to grow big and strong – you wonder perhaps how it can be I dream of being able to live by blogging. Is there really so much money to sit there and write posts about anything and everything?
Wondering also on whether it is possible for bloggers to monetize Instagram? if you do, then you must follow here.

I read an article about Danielle Bernstein, who sat down with Harper’s Bazaar and told about the means behind her Instagram posts. According to Danielle Bernstein, a single Instagram posts net giving her between $ 5,000 and $ 15,000. And if Danielle Bernstein hits one million followers levels may Danielle Bernstein begin to charge more for sponsored content. The article also says that if you have hundreds of thousands of followers, one can get between $ 500 and $ 5,000 per post. At about six million followers, we are talking $ 20,000 to $ 100,000. and with more than 200 million Instagram accounts, it should be possible to build a large following crowd.

Did you know that bloggers could earn as much money on Instagram and that earnings are based on their followers? This is what i call serious blogging.

I still have a long way to the 100,000 followers. But although there is a long way, there are some tricks you can use to build its following crowd:

1. Find a niche
Please have a thread and a recognition of the images you upload, if you want to score followers and likes.

– Niche Profiles hitter wildly at instagram. It may be that you are very much into chocolate, dogs, shoes or anything else, says Emily, who himself follows special dogs profilestunameltsmyheart, which has over 887,000 followers on the social network.

My profile is style and styling for all. Angel Queen Blog.

2. Put pictures up that hitter

– On my Instagramprofil’s fashion and shoes wildly popular, so therefore there is not much food, housing, sunsets and dog pictures. It is also important to show themselves in their profile. It need not be selfies with pout, but instead of taking a picture of you in everyday situations, or at least my OOTD.

3. People will see nice pictures
People become discerning. A picture is no longer just a picture – it has to look good, so it’s not quite matter which filter you put over your images.

– It is important that the picture is taken in daylight but not in direct sunlight with HDR feature on the smartphone enabled, so the image get the perfect light. The filter should preferably be bright with cool tones, and preferably not yellowish and 70’eragtigt. I look even after pictures that are visually delicious and nice to look at. And beautiful outfit pictures that can inspire me to new looks.

4. Timing is everything
If you post your picture too late, you risk that your followers fail to detect the image in nyhedsfeeden next day. It is therefore not quite matter when you put your picture up, and how many that you put up at a time.

– If you have three images that you want to lay out, give it time, and do not post all three in a row. Each image will have fewer likes, if there are several in succession. As a rule of thumb you should max. Put five pictures up on the day, but you put them up continuously and do not wait too many days between each image. What time is right depends on where in the world your followers come from.

5. #Hashtag your image
#UdeladDeLangeHashtagsSelsvomDeErMegetSjove But use relevant hashtags hitter.

– Hashtags are wildly important if you want the likes. It is a good and easy way to find the images you like on. Led around a bit and see what hashtags are popular within the different topics to put up. The very long hashtags are fun, but they will not help you to get the likes.

I hope you can use my tips to get traffic to your instagram profile – who knows maybe you’ll suddenly living.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.