Remain strong and healthy throughout life

God herlig dag og velkommen til en dejlig dag på bloggen.

IMG_0649

Vi vil alle sammen gerne være slanke og sunde gennem hele vores liv. Faktum er at kroppen ændrer sig gennem livet og det er derfor nødvendigt at skæve til sin alder når man planlægger sin træning og kost.

Jeg vil gerne forblive stærk og sund så længe som muligt, derfor har kigget efter informationer om hvordan kroppen skal hjælpes. Jeg synes jeg har fundet nogle gode informationer og derfor er dagens indlæg langt, men du kan nøjes med at læse rådene som passer til din alder.

Jeg kender ikke alle mine læseres alder og derfor har jeg taget hele rækken med i denne post, håber du vil bære over med mig.

Hvordan skal jeg spise og træne så det passer til min alder? Læge Søs Wollersens giver disse sundhedsråd:

20´erne
En sund livsstil i 20´erne gavner dit humør og dit energiniveau. Men derudover kan det også være godt for dit helbred i 40´erne og forebygge mod sygdomme som hjertekarsygdomme. Herudover holdes dit BMI også på et ’sundt’ niveau.

Tilskud:
Spiser du ikke varieret, så indtag et almindeligt multivitamin-mineral produkt. Ved eksamenssituationer: Ginseng som tonikum, astragalus og omega-3-fedtsyrer. For huden: omega–6 om morgenen og B-vitaminkompleks.

30’erne
Knoglernes opbygning har toppet. Stofskiftet reduceres en anelse, der skal til at tænkes i portionernes størrelse og sammensætningen på tallerknen skal ændres. Motion skal blive en del af hverdagen. Hav fokus på aerobe træningsformer såsom gang, løb, cykling uden spurt, svømning og dans. Styrketræning kan medvirke til at sikre knoglemassetætheden og opbygningen. For at holde forbrændingen i gang skal der et højere indhold af proteiner, animalske og vegetabilske (bønner, ærter og linser) på tallerkenen. En kødfri dag om ugen er godt for systemet.

Tilskud:
Indtag multivitamin-mineraltilskud i perioder hvor du har travlt, får for lidt søvn eller spiser uregelmæssige måltider. Ved særlige mentale præsentationer kan du indtage lecithin granulat og ginseng om aftenen. Det kan også være nu, at du skal indkøbe og indtage dit første kalkprodukt.

40’erne
En del glider umærkeligt igennem 40’erne. For andre er det et af de årtier, hvor de mærker mange ændringer fysisk og mentalt. Hormonniveauerne begynder at ændres. Den mandlige overgangsalder indtræder for de fleste i starten af 40’erne. For kvinderne er der nu flere menstruationscyklusser, hvor der ikke er ægløsning, hvilket ofte betyder fysiske og mentale reaktioner i kroppen. Fokus på styrketræning for at modvirke aldersbetingede muskeltab, der kan være op til to kg. pr. år ved fysisk inaktivitet. Udholdenhedstræningen skal gerne to gange ugentligt udføres med lidt høj puls. Motionsformer som inddrager mange muskelgrupper er at foretrække. Kosten skal portion justeres, og der skal skæres i det usunde fedt, mens det sunde fedt skal øges for at styrke led i hele kroppen, hjerne og for at virke anti-inflammatorisk. Skru op for grønt og frugt med stærke farver. Antioxidanterne medvirker til anti-age-processer i kroppen. Bælgfrugter, grove korn og grønsager understøtter hormonsystemet. Indtag friske krydderurter.

Tilskud:
Hvis du indtager en ikke-kalkholdig kost, så spis kalktabletter og magnesium for at få stærkere knogler. Omega-3 er også vigtig, hvis der ikke spises fisk adskillige gange om ugen. Tag gerne rosenrod, ginseng, astragalus eller schizandra, hvis det mentale skal styrkes. Spiller hormonerne et puds, så er der flere tilskud til kvinder fx Dong quai eller Vitexagnus-castus. Til mænd hjælper rosenrod.

50’erne
For mange kvinder betyder 50’erne, at overgangsalderen sætter ind eller er ved at være slut. Når de kvindelige hormoners niveau er markant reduceret påvirkes huden, musklerne og knoglerne.

Der gælder det tilsvarende for mænd samt et reduceret niveau af det mandlige kønshormon, testosteron. Fokuser på styrketræning og udholdenhedstræning og træn balance på et trappetrin eller et bræt og smidighed. Udstrækning er vigtig før og efter træning. Powerwalks, spinning, tennis eller badminton, svømning, cykling, løb eller yoga er gode og stimulerende motionsformer, der styrker mange muskelgrupper, knoglerne og kredsløbet. Brug enhver chance for at bevæge dig, og sørg for at løfte rigtigt. Stræk dig, og lav vejrtrækningsøvelser mange gange om dagen. Cellerne skal have masser af ilt. Maden som i 40’erne og spis lidt flere proteiner ved svindende muskelmasse.

Tilskud:
D-vitamin i de mørke perioder på året. Indtag kalk, hvis du ikke spiser kalkholdige fødevarer. Magnesium virker afslappende på musklerne, hvis der er lidt uro i benene. Et dagligt tilskud af vitaminer og mineraler om vinteren. Fibre og mælkesyrebakterier er godt for immunforsvaret og fordøjelsen. Omega-6 er godt for huden, og Omega-3. Har du som kvinde gener i forbindelse med overgangsalderen, så kan tilskud som humleblomstekstrakt, Dong Quai og soja hjælpe. Hvis du har udfordringer med søvnen, så indtag baldrian og citronmelisse.60’erne
Den senbiologiske alder kan sagtens skrues lidt tilbage med træning, kost og søvn. Styrketræningen skal være en helt fast del af det daglige og ugentlige program. Alle hverdagsopgaver, der indebærer muskeludfordrende bevægelser skal udnyttes optimalt. Styrkelse af muskulaturen omkring hofterne og lårmusklerne er vigtig for at modvirke fald. Balanceøvelser og 20-30 minutters udholdenhedstræning hver dag er væsentlige. Gang og gerne med små håndvægte, små løb eller regulært løb anbefales. Øvelser med elastikker i hjemmet. Svømning er godt for led og motorikken. Få rigeligt med søvn for at sikre restitutionen og regenerationen. Kosten skal være høj på protein, fiberrig og indeholde komplekse kulhydrater såsom fuldkorn, brune og røde ris, samt grønsager. Spis alle regnbuens farver af grønt og lidt mindre frugt.

Tilskud:
Som tidligere og med supplement af ingefær, avokadoolie eller hyben, hvis leddene driller. Krill-olie er godt for led, hjernen, hjertet og hukommelsen. Havre eller bygklid er godt, hvis kolesterolet er højt. Mælkesyrebakterier for tarmens flora og styrkelse af immunforsvaret. D-vitamin, K2 og kalk og magnesium. Hvis du ikke spiser en varieret kost, så er et multivitamin-mineralkompleks fint.

70+
Spiser du sundt og varieret, dyrker regelmæssig og varieret motion, samt får rigeligt med søvn, så kan 70’erne være en god fortsættelse af 60’erne. Men der skal en del til at opretholde den samme muskelmasse som tidligere, og dagligt skal du styrke din balance og smidighed. Dans er godt.
Det øger koncentrationen, motorikken, koordineringen bliver bedre, og så er det sjovt. Romaskiner, cykling, løb, løse håndvægte og kredsløbsmaskiner kombineret med regulær styrketræning er en god cocktail. Den daglige hjernegymnastik er også en vigtig træningsform. Løs forskellige opgaver i aviser, blade eller fra internettet. Hjernen kan vokse hele livet, men den skal bruges ellers glemmes nogle af færdighederne.

Tilskud:
Som i 60’erne. Hvis småt-spisende: Multivit/min året rundt, ekstra D-vitamin i de mørke måneder. Krill-olie. BioStrath for at styrke immunforsvaret, altså den del, som bekæmper infektioner.

Det gælder bare om at tage hensyn til kroppens alder, på den måde kan du forblive den bedste version af dig selv.

IMG_0650

 

Dagens outfit er kjole fra Closet, Bowler fra M, Sko fra Bianco, armbånd By Biehl, Pierre Cardin og eget design samt øreringe fra Jewels Cph.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Good glorious day and welcome to a lovely day on the blog.
We all want to be slim and healthy throughout our lives. The fact is that the body changes throughout life and therefore it is necessary to glance at his age when planning his training and diet.

I want to stay strong and healthy as long as possible, therefore looked for information on how the body should be helped. I think I have found some good information and therefore today’s post much, but you can just read the advice that fits your age.

I do not know all my readers age and therefore I have taken the whole row in this post, hope you will bear with me.

How should I eat and exercise fit for my age? Medical Seas Wollersens provides these health advice:

20s
A healthy lifestyle in their 20s benefit your mood and energy level. But in addition, it can also be good for your health in the 40s and prevention of diseases such as cardiovascular disease. In addition kept your BMI also on a ‘healthy’ level.

Grants:
Do you eat not varied, so intake a regular multivitamin-mineral product. At the exam situations: Ginseng as tonic, astragalus and omega-3 fatty acids. For skin: omega-6 in the morning and vitamin B complex.
30s
Bone structure has peaked. Metabolism reduces slightly to be to think in portion size and composition on the plate to be changed. Exercise should be part of everyday life. Sea focus on aerobic forms of exercise such as walking, running, cycling without sprints, swimming and dancing. Strength training can help ensure bone density and structure. To keep the burning going to be a higher content of protein, animal and vegetable (beans, peas and lentils) on the plate. A meat-free day a week is good for the system.

Grants:
Take multivitamin-mineral supplement during periods when you are busy, do not get enough sleep or eating irregular meals. On special mental presentations, you can take lecithin granules and ginseng in the evening. It can also be now that you have to buy and take your first lime product.

 

40s
Some slides imperceptibly through the 40s. For others it is one of the decades in which the brands many changes physically and mentally. Hormone levels begin to change. The male menopause occurs to most in the early 40s. For women, there are now several menstrual cycles, where there is no ovulation, which often means physical and mental reactions in the body. Focus on strength training to counteract age-related muscle loss, which can be up to two kg. per. years of physical inactivity. Endurance Training must be like twice weekly performed with a little high pulse. Exercise Forms involving many muscle groups are preferable. The diet should be adjusted portion, and to be cut in the unhealthy fat while the healthy fats should be increased to strengthen the part of the body, brain, and to act anti-inflammatory. Turn up the vegetables and fruit with bright colors. The antioxidants contribute to anti-aging processes in the body. Pulses, coarse grains and vegetables supports the endocrine system. Eat fresh herbs.

Grants:
If you take a non-calcareous diet, eat calcium tablets and magnesium for stronger bones. Omega-3 is also important, if not eat fish several times a week. Please take Rhodiola rosea, ginseng, astragalus and schizandra if the mental must be strengthened. Player hormones tricks, then there are several grants for women such as Dong quai or Vitexagnus-castus. For men helps Rhodiola rosea.
50s
For many women means 50s that menopause sets in or is coming to an end. When the female hormone level is reduced significantly affected skin, muscles and bones.
There are the same for men as well as a reduced level of the male sex hormone, testosterone. Focus on strength training and endurance training and practice balancing on a step or a board and agility. Stretching is important before and after exercise. Powerwalks, spinning, tennis or badminton, swimming, cycling, running or yoga are good and stimulating exercises that will strengthen many muscle groups, bones and circulatory system. Use every chance to move you, and make sure to lift correctly. Stretch and low breathing exercises several times a day. The cells should have plenty of oxygen. The food in the 40s and eat a little more protein by decreasing muscle mass.

Grants:
Vitamin D during the dark periods of the year. Take calcium if you do not eat calcium-rich foods. Magnesium relaxes the muscles, if there is a little restless legs. A daily supplement of vitamins and minerals in the winter. Fibers, lactic acid bacteria are good for the immune system and digestion. Omega-6 is good for the skin, and Omega-third Have you as a woman symptoms of menopause, then grants hops flower extract, dong quai and soy help. If you have challenges with sleep, so intake valerian and lemon balm.

 

60s
The senbiologiske age can easily be screwed back slightly with exercise, diet and sleep. Strength training should be a completely regular part of the daily and weekly program. All the everyday tasks that involve muskeludfordrende movements must be optimally used. Strengthening the muscles around the hips and thigh muscles are important to prevent falls. Balance Exercises and 20-30 minute endurance training every day is essential. Walking and preferably with small dumbbells, small run or regular run is recommended. Exercises with elastic bands at home. Swimming is good for the joints and motor skills. Get plenty of sleep to ensure the refund and regeneration. The diet should be high in protein, high fiber and contain complex carbohydrates such as whole grains, brown and red rice and vegetables. Eat a rainbow of colors of green and a little less fruit.

Grants:
As previously and with the addition of ginger, avocado oil or rosehip if the joints teases. Krill oil is good for the joints, brain, heart and memory. Oats or bran is good if cholesterol is high. Lactic acid bacteria of the intestinal flora and strengthen the immune system. Vitamin D, K2 and calcium and magnesium. If you do not eat a balanced diet, then a multivitamin-mineral complex fine.
70 +
Do you eat healthy and varied, practice regular and varied exercise, and get plenty of sleep, you can 70s be a good continuation of the 60s. But there must be some way to maintain the same muscle mass as before, and every day you must strengthen your balance and flexibility. Dancing is good.
It increases concentration, motor skills, coordination is getting better, and it’s fun. Rowing, cycling, running, free weights and cardiovascular machines combined with regular resistance training is a good cocktail. The daily mental workout is also an important form of exercise. Solve different tasks in newspapers, magazines or the Internet. The brain can grow throughout life, but it is to be used otherwise missed some of the skill.

Grants:
As in the 60s. If small-eating: Multivit / min year round, extra vitamin D during the dark months. Krill oil. BioStrath to boost the immune system, that is the part that fights infections.

This is just about to take account of age of the body, that way you can remain the best version of yourself.

Today’s outfit is dress from Closet, Bowler from M, Shoes from Bianco, bracelets By Biehl, Pierre Cardin and own design and earrings from Jewels Cph.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.