Be the best version of you – aging

Hey Blogie

IMG_0911

Jeg ved ikke hvordan du ser på det med aging, jeg tænker det er uundgåeligt og det kommer til os alle. Det gælder om at passe på sig selv gennem hele livet. Og ja – nogen af os er heldigere end andre, men grundlæggende handler det om at passe på sig selv.

Anette Kirstine Poulsen fra Beautyspace skrev et indlæg om det Anti-age, anti-rynke og og det at trække pænt mange år fra sin alder. Hun havde en vigtig pointe fordi hun også sagde at det er en opfordring til at jage noget som ligger 120 måneder tilbage i tiden.

Det fik også mig til at tænke over begrebet at jage efter noget der ligger så langt tilbage i tiden. Forhåbentlig udvikler vi os hele tiden og bevæger os fremad.

Jeg personligt ønsker ikke en gang at bevæge mig 5 måneder tilbage i tiden. Det ville være tilbage til før jeg ændrede livsstil eller endnu være tilbage til den gang jeg røg. Nej vel, vi skal bevæge os fremad, for det er fremad vi bliver bedre og klogere.

Det må derfor også nødvendigvis betyde at man hele tiden plejer sig selv på den bedste måde. for kun på den måde kan man fremstå som den bedste version af sig selv.

Der er dog også små ting man kan gøre for at pleje sig selv på den lange bane. Læs her om 5 overraskende ting, der kan ælde dig for tidligt:

 1. At bruge et sugerør skåner muligvis dine tænder for misfarvning og forfald men måden, du sutter på det, efterligner den muskelbevægelse, som du også ville bruge, hvis du røg en cigaret. Det kan give dig den uskønne rynke om munden, som mangeårige rygere ofte har.- Huden bliver mindre elastisk, som vi bliver ældre, så en hvilken som helst gentaget ansigtsbevægelse – hvad enten det er at rynke panden eller spidse læberne – forårsager belastning på de fine linjer og rynker, siger britiske Dr. Michael Prager til Daily Mail.
 2. Tro det eller ej, men din skønhedssøvn kan også ælde din hud. Nylig forskning viser, at krøllede pudevår kan forårsage afslørende rynker i ansigtet.- Jeg kan altid gætte, hvilken side patienter sover på. Øjenbrynet er som regel en anelse lavere på den side på grund af beskadigelsen på det underliggende væv, siger Dr. Prager til Daily Mail.Ifølge lægen kan en skumpude have en større foryngende virkning på din hud end en rynkecreme, og et pudevår af ægte silke kan forhindre rynker, og samtidig holde din hud fugtet.
 3. At skære alt fedt fra kosten kan muligvis gøre dig mere klar til de stramme bukser, men det vil bestemt ikke hjælpe på dine kragetæer omkring øjnene.- Omega-3 fedtholdige syrer er essentielle for at holde din hud fugtiggjort. A-vitamin og E-vitamin er antioxidanter, der bidrager til at beskytte og reparere huden. De er fedtopløselige hvilket betyder, at kroppen ikke kan absorbere dem uden en vis mængde fedt i din kost, siger Dr. Prager til Daily Mail.Derfor skal du spise masser af umættet fedt fra avocadoer, makrel, valnødder og hørfrø.
 4. Plastikkirurger melder om, at der er en stigning i antallet af kvinder, som udvikler tidlige rynker omkring øjnene og i panden, fordi de kniber øjnene sammen foran computerskærmen. Men den tid vi tilbringer med den bærbare computer på knæene, kan være et endnu større problem.- Hvis du er tvunget til at se ned ad hele tiden, vil de forreste nakkemuskler blive forkortet, huden vil hænge, og du udvikler slap hud under hagen og dybe rynker, siger Dr. Prager.Du skal i stedet placere din bærbare på bordet foran dig, så din hage forbliver i en 90 graders vinkel ligesom, når du kører bil.
 5. Det er ikke kun sukkerholdige drikkevarer med brus, der er dårligt nyt for vores kroppe. Et studie fra Harvard School of Dental Medicine konkluderer, at rotter fodret med en fosfatrig kost ældedes hurtigere. Netop fosfatsyre er en hovedingrediens i mørke, brusende drikkevarer som for eksempel light cola. Derfor advares der om, at mineralet også kan ælde menneskers hud og muskler. Kan du ikke undvære din sukkerfrie drik, så er det bedst at vælge lyse drikke som lemonade eller vand med brus.

Husk at deltage i min elegante giveaway, hvor du kan vinde dette smukke armbånd fra By Biehl:

Breast cancer image_rhodineret_ frit

For at deltage skal du:

 1. Du skal tilmelde dig By Biehls nyhedsbrev her
 2. Du skal like By Biehls facebook side her
 3. Du skal skrive en kommentar til dette indlæg, hvor du skriver hvad du godt kan lide ved By Biehls smykker.

Denne elegante giveaway starter i dag den 23.september 2013 og slutter den 10.oktober 2013 klokken 20.00.

Vinderen offentliggøres her på bloggen i indlægget den 11.oktober 2013.

IMG_0912

Dagens outfit er kjole fra Miss Martins, blazer fra HM, sandaler fra Pier one, spansk halskæde, øreringe fra JEWLSCPH og armbånd By Biehl og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hey Blogie

I do not know how you think about aging , I think it’s inevitable and it comes to us all. It is important to take care of ourselves throughout our lives. And yes – some of us are luckier than others, but basically it’s about taking care of ourselves.

Anette Kirstine Poulsen from Beauty Space wrote a post on the Anti -aging , anti -wrinkle and and pulling nicely many years from his age. She had an important point because she also said that it is a call to chase something that is 120 months in the past .

It also got me thinking about the concept to hunt for something that is as far back in time . Hopefully we are developing all the time and move forward .

I personally would not like to move five months back. It would be back to before I changed lifestyle or even be back to the time when I smoke. Do se the picture , we must move forward , because it is forward we become better and wiser .

It must necessarily mean that you have to constantly groom yourselfes. the only way one can emerge as the best version of oneselves.

However, there are little things you can do to care for youselfes in the long run . Read here about 5 surprising things that can age you prematurely :

 1. Using a straw protects possibly your teeth discoloration and decay but the way you suck at it mimics the muscle motion that you would also use if you smoke a cigarette. It can give you the unsightly wrinkle on her face , as longtime smokers often have.  The skin becomes less elastic as we age , so any repeated facial movement – whether it is to frown or pointed lips – causes strain on the fine lines and wrinkles , says British Dr. Michael Prager to the Daily Mail .
 1. Believe it or not , but your beauty sleep can also tear your skin . Recent research shows that curly pillowcases can cause telltale wrinkles on the face . I can always guess which side the patients sleep on . The eyebrow is usually slightly lower on the page because of damage to the underlying tissue , said Dr. Prager to the Daily Mail .According to the doctor , a foam pad having a greater rejuvenating effect on your skin than a wrinkle cream , and a pillow case of genuine silk can prevent wrinkles while keeping your skin moisturized .
 2. To cut all fat from the diet may make you more aware of the tight pants , but it certainly will not help your crow’s feet around the eyes. Omega -3 fatty acids are essential for keeping your skin moisturized . Vitamin A and vitamin E are antioxidants , which helps to protect and repair the skin . They are fat soluble which means that the body can not absorb them without a certain amount of fat in your diet, says Dr. Prager to the Daily Mail . Therefore, you should eat plenty of unsaturated fat from avocados , mackerel , walnuts and flaxseed .
 3. Plastic surgeons report that there is an increase in the number of women who develop early wrinkles around the eyes and forehead because they squinting in front of the computer screen. But the time we spend with the laptop on your knees , can be an even bigger problem. If you are forced to look down all the time, the front neck muscles become shorter , the skin will hang, and you develop sagging skin under the chin and deep wrinkles , says Dr. Prager . Instead, you must place your laptop on the table in front of you so that your chin remains at a 90 degree angle like when you drive a car .
 4. It’s not just sugary fizzy drinks , which is bad news for our bodies. A study from the Harvard School of Dental Medicine concludes that rats fed a diet fosfatrig grew old faster. Just phosphate acid is a key ingredient in the dark , rushing drinks such as diet coke . Therefore , warned that the mineral also can tear human skin and muscles. Can not do without your sugar-free drink , so it is best to choose light drinks such as lemonade or sparkling water .

Remember to attend my elegant giveaway where you can win this beautiful bracelet in the picture from City Biehl.

To participate, you must:

 1. You must join By Biehl newsletter here
 2. You must like By Biehl facebook page here
 3. You must post a comment on this post , where you write what you like about By Biehl jewelry.

This elegant giveaway starts today at the 23.th of September 2013 and ending on 10.th of October 2013 at 20:00.

The winner will be published here on the blog in the post at the 11th of October 2013.

Today’s outfit is dress from Miss Martins, blazer from HM , sandals from Pier One , Spanish necklace, earrings and bracelets from JEWLSCPH City Biehl and own design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.