Our Childhood is everything

Hej Style Hunter

Our Childhood is everything

Dagens indlæg er ikke særligt muntert men i stedet en chance for at huske, at barndomen er ekstremt vigtigt. I går så jeg udsendelsen “De brændte børn” – helt præcis afsnit 3 som handler om Camillas barndom. Og jeg er stadig berørt af hendes historie.

Camilla er vokset op som barn af “systemet”, fordi hendes forældre desværre ikke magtede at tage sig af hende. Desværre er sandheden også at systemet heller ikke magtede at tage sig af hende og beskytte hende mod omsorgssvigt og overgreb.

Our Childhood is everything

Camille er 38 år og det var derfor et andet “system” end det vi har i dag som skulle passe på hende. Men jeg synes stadig at vi i dag kan lære noget om hvordan og hvor vigtigt det er at der er en voksen som tager ansvar og styring i et barns liv. At det er nødvendigt med ‘en gennemgående person i barnets liv.

Som jeg har fortalt før har også jeg haft en svær barndom og jeg kan helt klart relaterer mig til mange af de følelser som Camilla bærer på. Det gjorde indtryk på mig, da Camilla fortalte  hvad det havde betydet for hende at dykke ned i sin barndom og se på sin barndom med voksne øjne. Camilla fortalte at hun havde fået den er kendelse af at hun er lige så meget værd som alle andre. Jeg kender præcis den følelse af at være mindre værd end alle andre. Det er åbenbart den rådne følelse som en udfordret barndom kan give i gave.

Our Childhood is everything

Jeg kan også tydeligt genkende den indre angst – Camillas angst for at blive kasseret igen, og sendt tilbage til Københavns Kommune. Hvilket en ondskabsfuld plejemor brugte som pression mod hende. Jeg selv bar på præcis den samme angst for ikke at være god nok – ikke at være værdig og angst for at blive fjernet fra alt hvad jeg kendte. Den angst har været min tro følgesvend i mit liv ind til nu, men nu har jeg besluttet mig for at den angst skal lægges bag mig. Så den angst ikke længere skal være årsag til, at jeg kan presses til at finde mig dårlig behandling eller få mig til at gøre det jeg ikke vil.

Jeg har selv kigget dybt i min barndom mange gange, og det er slet ikke så let, fordi det er svært at undgå at gense barndommen med barnets øjne. Jeg tror det er vigtigt, for at kunne lægge en svær barndom bag sig, at kigge og vurderer med voksne øjne.

Når jeg kigger på min barndom med de voksne øjne ved jeg at jeg var uskyldig – at jeg bare var en kær og glad lille pige, som bare gerne ville elskes og accepteres.

Our Childhood is everything

Jeg hører ofte at børn kan overleve hvad som helst, og ja overleve kan de. Spørgsmålet er mere et spørgsmål om hvorvidt den barndom vil give ar på sjæl og sind. Jeg synes vi alle har et ansvar for at handle hvis vi kender til børn som bliver svigtet. De mange historier som f.eks. “De brændte børn” bør være en påmindelse om, vi ikke kan læne os tilbage og tro at det “offentlige system” kan gøre det alene.

Det var hvad mine tanker har været fyldt op med siden jeg så udsendelsen i går. og hvis du er fast læser af bloggen så ved du at netop børn og specielt udsatte børns vilkår ligger mig meget på sinde. Vi lever i 2016 og vi skal og må tage ved lære af de historier som de nu voksne svigtede børn kan berette. Vi skal blive bedre.

Our Childhood is everything

Du ønskes en dejlig dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Today’s post is not very cheerful but instead a chance to remember that I the childhood is extremely important. Yesterday I saw the tv show “The burned children” – exact section 3 which is about Camilla’s childhood. And I’m touched by her story.

Camilla grew up as a child of the “public system”, because her parents could not take care of her. Unfortunately, the truth is also that the system nor was able to take care and protect her from neglect and abuse.

Camille is 38 years and it was therefore a different system than today which should take care of her. But I still think that today we can learn something about how important it is that there is an adult who takes responsibility and control of a child’s life. One person who follow the child and who is responsible for the child i safe and well cared for.

As I have mentioned before have I also had a difficult childhood and I can relate to many of the emotions that Camilla tell about. It made an impression on me when Camilla told about, what it had meant to her to delve into her childhood and look at her childhood with adult eyes. Camilla told that she had gotten the idea that she wasn’t worth as much as everyone else. I know exactly the feeling of being worth less than everyone else. Apparently it is that rotten feeling a challenged childhood can give as a gift.

I clearly recognize the inner anxiety that Camilla’s fear of being rejected again and sent back to Copenhagen. I even had at exactly the same fear of not being good enough – not to be dignified and the fear of being removed from everything I knew. The anxiety has been my faithful companion in my life so far, but now I’ve decided that the anxiety should be behind me. So the anxiety no longer can be a reason why I can be pressed to put up with ill treatment or get me to do what I will not do.

I myself have looked deep into my childhood many times, and it’s not easy, because it’s hard not to revisit childhood and look and feel like a child again. I think it’s important that in order to put a difficult childhood behind you, you have to be looking and assessing with adult eyes.

When I look at my childhood with the adult eyes I know that I was innocent – that I was just a dear and happy little girl who just wanted to be loved and accepted.

I often hear that children can survive anything, and yes survive they can. The question is more a matter of whether the childhood will give scars on the soul and mind. I think we all have a responsibility to act if we know of children who are caring failed. The many stories like. “They burned child” should be a reminder that we can not sit back and think that the public system can do it alone.

This was what my thoughts which have puzzled my mind since I saw the TV show yesterday. and if you are a regular reader of the blog then you know that children, especially vulnerable children is very important to me. We are living in 2016 and we can and must learn from the stories as they are now adults abandoned children can recount. We must be better.

Wishing you a lovely day while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.