Blog VS my real life

Hej Style Hunter

Blog VS my real life

Blog VS my real life – hvad mener jeg med det? Jo nu er jeg efterhånden temmelig mange gange blevet konfronteret med hvad jeg poster en given dag på bloggen.

Blog VS my real life

Altså ikke det egentlige indhold, men mere mennesker som tror at bloggen og mit privatliv er identiske. Og jo jeg skriver om de ting der foregår i mit liv, men det er kun et udpluk af mit liv.

Blog VS my real life

Naturligvis sker der ting i mit liv jeg ikke har lyst til at udstille offentligt. Det kan både være gode og dårlige ting, nogen gange skriver jeg først om det på et meget senere tidspunkt.

F.eks. er jeg blevet konfronteret med at man ikke kan se på bloggen, når jeg f.eks. ligger døden nær med et migræneanfald. Så kan kommentaren f.eks. være du ser da frisk nok ud på bloggen.

Blog VS my real life

Men helt ærligt altså. Når man driver en blog har man eller ihvertfald jeg en kommunikationsplan – altså jeg ved hvad jeg vil skrive om og også hvornår. Nogle indlæg kan derfor være forberedt – og det kan være sådan et indlæg der kommer på bloggen, netop den dag jeg er syg eller den dag hvor jeg f.eks. er travlt optaget af arbejde, eller arrangementer med familien.

Blog VS my real life

Det er ikke fordi at det jeg skriver på bloggen er forkert, det er bare nødvendigvis ikke sket den dag du læser indlægget.

Noget andet er at der er meget arbejde med at skyde alle de billeder som du ser her på bloggen. Derfor har jeg også en plan for fotoshoots, så de billeder du ser på en given dag, kan altså være taget på et tidligere tidspunkt.

Blog VS my real life

Grunden til jeg blogger så snorlige efter en plan er selvfølgelig at jeg ikke lever af at blogge. Faktisk tjener jeg intet på alt mit arbejde, det er ren og skær passion og lyst. Jeg lever af et ganske almindeligt – eller næsten almindeligt fuldtidsjob, hvor nogen dage kan være enddog meget lange.

Derfor er det nødvendigt for mig at blogge efter en snorlige plan, for kun på den måde kan jeg sikre at der kommer regelmæssige nye indlæg og med et interessant indhold.

Nej – det er selvfølgelig ikke min familie og nære venner som kommer med de her kommentarer, det er mennesker som kender mig overfladisk. Men jeg er efter hånden pænt træt af altid at skulle forklare hvordan min blog foregår.

Blog VS my real life

Og til svaret, jamen det kan man jo ikke se på bloggen, kan jeg kun sige: “Nej det er heller ikke meningen”. Men nu ved du det og dem som måtte være i tvivl.

Og jeg er ret sikker på at de fleste bloggere som virkelig driver en blog med daglige indlæg, arbejder nogenlunde lige som jeg. Det er altså sådan en blog drives.

Jeg har dagligt over 500 læsere, hvilket jeg tager som tegn på at den måde jeg driver bloggen er den rigtige og at indholdet er interessant.

Blog VS my real life

Tak fordi du læste med – jeg havde bare brug for én gang for alle at få slået fast at bloggen er én ting og mit privatliv er en anden ting.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Blog VS my real life – what I mean by that? Well now I am gradually fairly often been confronted with what I post at any given day on the blog.

No it is not the actual content, but more people who believe that my blog and my personal life are identical. And yes I write about the things going on in my life, but it’s just a sample of my life.

Of course there are things happening in my life, that I do not want to exhibit publicly. It can be both good and bad things, sometimes I write about it at a much later date.

Eg. I have been confronted with that you can not see on the blog when I eg. is near death with a migraine attack. Then comment example. be like you look very fresh on the blog.

But frankly, that is. When you operate a blog you have or at least I have a communications plan – that I know what I want to write about and also when I want to write it. Some posts may therefore be prepared – and it can be such a post coming on the blog, the very day I am ill or the day I eg. are busy with work or events with family.

It is not because what I write on the blog is wrong, it’s just not necessarily happened the day you are reading this.

Another thing is that there is much work to shoot all the pictures that you see here on the blog. Therefore, I have a plan for fotoshoots, so the pictures you see on any given day, can thus be taken at an earlier date.

The reason I blog straight after a plan is, of course, that I am not living by my blogging. In fact, I earn nothing of all my work, it is sheer passion and desire. I live on an ordinary – or almost regular full-time job where some days can be very long.

Therefore it is necessary for me to blog after a straight plan, that is the only way I can ensure that there will be regular new posts and with an interesting content.

No – of course it’s not my family and close friends who come with these comments, it is people who know me superficial. But I am gradually getting tired of always having to explain how my blog works.

And the answer to the comment that the blog doesn’t show when I am ill, well, I can only say: “No and you are not supposed to.” But now you and those who may be in doubt know.

And I am pretty sure that most bloggers who really runs a blog with daily posts, works roughly the same way as I do. This is the way a blog is operated.

I have daily over 500 readers, which I take as a sign that the way I run the blog is the right  way and the content is interesting.

Thank you for reading with – I just needed once and for all to have determined that the blog is one thing and my private life is another thing.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.